Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 9 września 2020 r. w sprawie T-565/18, P. Krücken Organic GmbH / Komisja Europejska, wniesione w dniu 9 listopada 2020 r. przez P. Krücken Organic GmbH

(Sprawa C-586/20 P)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Wnoszący odwołanie: P. Krücken Organic GmbH (przedstawiciel: H. Schmidt, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie wyroku Sądu (pierwsza izba) z dnia 9 września 2020 r. w sprawie T-565/18;

zasądzenie od Komisji Europejskiej kwoty 216 749,02 EUR wraz z odsetkami za zwłokę od dnia doręczenia skargi w wysokości ośmiu punktów procentowych powyżej stawki podstawowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC);

zobowiązanie Komisji Europejskiej do udostępnienia wnoszącej odwołanie, w drodze wglądu do akt, dokumentów sporządzonych w związku z działalnością ECOCERT SA w ramach kontroli ekologicznej przedsiębiorstwa, które wytworzyło rozpatrywany produkt, w szczególności sprawozdań z inspekcji i odpowiednich ocen z lat 2016, 2017 i 2018 związanych ze stwierdzeniami, ocenami i decyzjami ECOCERT SA, stanowiącymi podstawę do wydania świadectwa kontroli w odniesieniu do rozpatrywanego produktu i do następczego przechowania tego świadectwa kontroli przez ECOCERT SA;

zobowiązanie Komisji do nałożenia na jednostki kontroli ekologicznej, którym zleca ona w państwach trzecich wykonywanie zadań w ramach systemu kontroli Unii Europejskiej z zakresu rolnictwa ekologicznego, obowiązku doręczenia danemu importerowi ich decyzji dotyczących przechowywania, sprzeciwu lub stwierdzenia nieważności świadectw kontroli oraz odebrania i rozstrzygnięcia ich sprzeciwów; oraz nałożenia na jednostki kontroli ekologicznej, którym udzieliła ona zlecenia w państwach trzecich, obowiązku udostępnienia importerom leżących u podstaw takich decyzji dokumentów postępowania kontroli ekologicznej, w szczególności sprawozdań z inspekcji i ocen, przy czym fragmenty podlegające ochronie danych osób trzecich mają zostać zaczernione, a pomocniczo o ograniczenie tego zobowiązania Komisji do zobowiązania względem wnoszącej odwołanie.

Zarzuty i główne argumenty

Wnosząca odwołanie uważa, że naruszone zostały jej prawa podstawowe do swobody przedsiębiorczości i ochrony jej własności. Prawo ekologiczne Unii powinno być interpretowane w świetle Karty praw podstawowych. Sąd całkowicie zignorował to w swoim orzeczeniu. W wyniku tego przedsiębiorstwa importujące produkty ekologiczne z krajów trzecich zostały całkowicie pozbawione ochrony praw podstawowych.

Wyrok Sądu opiera się na nieprawidłowej ocenie prawnej zakresu obowiązków, a tym samym odpowiedzialności Komisji Europejskiej za postępowanie i decyzje jednostek kontroli ekologicznej. Sąd błędnie założył w wyroku, że nie istnieje „konkretny przepis”, z którego wynikałoby, że naruszenie obowiązków przez ECOCERT poprzez spółkę zależną w Chińskiej Republice Ludowej można przypisać Unii lub Komisji Europejskiej. Zdaniem Sądu przypisanie to wymaga, aby samej Komisji powierzono kontrolę środowiska jako zadanie władcze w państwach trzecich. Przepisy prawne rozporządzenia (WE) nr 834/20071 i rozporządzenia (WE) nr 1235/20082 określają względem Komisji Europejskiej, w jaki sposób ma być przeprowadzana kontrola ekologiczna w państwach trzecich, a mianowicie poprzez wyznaczenie jednostek kontroli ekologicznej jako przedstawicieli Unii.

Ponadto uznanie przez Trybunał, że zarówno art. 33 rozporządzenia nr 834/2007, jak i ramy kontroli w zakresie odpowiedzialności organu skutkują przyznaniem Komisji Europejskiej „szerokiego zakresu uznania”, zarówno w odniesieniu do określenia i oceny ryzyka, jak i środków monitorowania wynikających z określonego ryzyka, nie odpowiada znaczeniu ochrony praw podstawowych. Tak szeroka swoboda decyzyjna skutkowałaby tym, że brak byłoby kontroli sądowej postępowania Komisji Europejskiej.

Wreszcie uzasadnienie Sądu dotyczące oddalenia wniosku o zobowiązanie Komisji do zapewnienia przejrzystości decyzji podejmowanych przez jednostki kontroli ekologicznej jest niezgodne ze znaczeniem praw podstawowych oraz ze znaczeniem zagwarantowania w ramach praw podstawowych skutecznej ochrony prawnej.

____________

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.U. 2007, L 189, s. 1)

2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. 2008, L 134, s. 25).