Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kúria (Maďarsko) 6. novembra 2020 – EuroChem Agro Hungary Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(vec C-583/20)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Kúria

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: EuroChem Agro Hungary Kft.

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 273 smernice o DPH1 vykladať v tom zmysle, že systém sankcií, ktorý v prípade daňovníkov označených ako rizikových daňovníkov nedovoľuje uložiť za menej závažné porušenie súvisiace s Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER (elektronický systém kontroly cestnej prepravy tovaru) pokutu v sume nižšej než 30 % zo 40 % hodnoty prepravovaného tovaru ani odpustiť túto pokutu, prekračuje hranice právomoci, ktorú toto ustanovenie priznáva členským štátom?

2.    Má sa článok 273 smernice o DPH vykladať v tom zmysle, že sankcia v takej výške (neprimerane) prekračuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie cieľa výberu dane a boja proti daňovým podvodom, ktorý je uznaný v uvedenom článku?

3.    Má sa článok 26 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) vykladať v tom zmysle, že systém sankcií, ktorý sa vzťahuje na rizikových daňovníkov, bráni uskutočneniu zásady voľného pohybu tovaru, osôb, služieb a kapitálu?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).