Language of document :

Преюдициално запитване от Landesgericht Korneuburg (Австрия), постъпило на 10 ноември 2020 г. — JR/Austrian Airlines AG

(Дело C-589/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landesgericht Korneuburg

Страни в главното производство

Ищец: JR

Ответник: Austrian Airlines AG

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 17, параграф 1 от сключената в Монреал на 28 май 1999 г. Конвенция за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз, която е подписана от Европейската общност на 9 декември 1999 г. и е одобрена от нейно име с Решение 2001/539/ЕО на Съвета от 5 април 2001 г.1 , да се тълкува в смисъл, че понятието „злополука“ по смисъла на тази разпоредба обхваща случай, когато пътник — без установима причина — пада, докато слиза по последната третина от подвижната стълба на самолета, при което получава телесно увреждане, което не е причинено от предмет, използван за предоставяне на услуга на пътниците, по смисъла на решение на Съда на ЕС от 19 декември 2019 г., C–532/18, Niki Luftfahrt2 , и стълбата не е имала дефекти, по-специално не е била хлъзгава?

Трябва ли член 20 от Конвенцията от Монреал да се тълкува в смисъл, че при обстоятелства като описаните в точка 1 и при положение че в момента на падането пътникът не се е държал за парапета на стълбата, евентуалната отговорност на въздушния превозвач отпада напълно?

____________

1     Решение 2001/539/ЕО на Съвета от 5 април 2001 година относно сключването от Европейската общност на Конвенцията за уеднаквяване на някои правила за международния въздушен превоз (Конвенцията от Монреал) (ОВ L 194, 2001 г., стр. 38; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 8, стр. 112).

2     ECLI:EU:C:2019:1127.