Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Østre Landsret on esittänyt 9.11.2020 – Ligebehandlingsnævnet A:n edustajana v. HK/Danmark ja HK/Privat

(asia C-587/20)

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Østre Landsret

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Ligebehandlingsnævnet A:n edustajana

Vastaaja: HK/Danmark ja HK/Privat

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia: Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2000/781 3 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että ammattiliiton poliittisin perustein valittu toimialajohtaja kuuluu direktiivin soveltamisalaan [ennakkoratkaisupyynnössä] kuvatuissa olosuhteissa?

____________

1 Yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista 27.11.2000 annettu neuvoston direktiivi 2000/78/EY (EYVL 2000, L 303, s. 16).