Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landgericht Ravensburg (Nemčija) 22. marca 2021 – GL in drugi/Volkswagen AG in Audi AG

(Zadeva C-178/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landgericht Ravensburg

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: GL, DV, UK

Toženi stranki: Volkswagen AG, Audi AG

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je cilj člena 18(1), člena 26(1) in člena 46 Direktive 2007/46/ES1 v povezavi s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 715/20072 tudi varstvo interesov posameznih pridobiteljev motornih vozil?

Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen:

2.    Ali k tem interesom spada tudi interes posameznega pridobitelja vozila, da ne pridobi vozila, ki ni v skladu z zahtevami prava Unije, zlasti ne vozila, ki ima vgrajeno odklopno napravo, ki je na podlagi člena 5(2) Uredbe (ES) št. 715/2007 prepovedana?

Ne glede na odgovor na prvo in drugo vprašanje za predhodno odločanje:

3.    Ali ni združljivo s pravom Unije, če lahko pridobitelj, ki je nehote kupil vozilo, ki ga je proizvajalec dal na trg s prepovedano odklopno napravo na podlagi člena 5(2) Uredbe (ES) št. 715/2007, le izjemoma, če je proizvajalec vozila ravnal naklepno in v nasprotju z dobrimi običaji, uveljavlja civilnopravne deliktne zahtevke zoper proizvajalca vozila za povrnitev svoje škode, zlasti tudi zahtevek za vračilo plačane kupnine za vozilo v zameno za sočasno vrnitev vozila in prenos lastninske pravice na njem?

Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen:

4.    Ali pravo Unije nalaga, da lahko pridobitelj vozila zoper proizvajalca vozila uveljavlja civilnopravni deliktni odškodninski zahtevek zaradi vsakega krivdnega ravnanja proizvajalca vozila (iz malomarnosti ali naklepnem) v zvezi z dajanjem vozila na trg, ki ima vgrajeno prepovedano odklopno napravo na podlagi člena 5(2) Uredbe (ES) št. 715/2007?

Ne glede na odgovor na prvo, drugo, tretje in četrto vprašanje za predhodno odločanje:

5.    Ali ni združljivo s pravom Unije, če mora v skladu z nacionalnim pravom pridobitelj vozila, ki od proizvajalca v obliki deliktnega odškodninskega zahtevka v zameno za sočasno izročitev vozila in prenos lastninske pravice na njem zahteva vračilo kupnine za vozilo, dano na trg z vgrajeno prepovedano odklopno napravo iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 715/2007, pri izračunu odškodnine upoštevati korist iz dejanske rabe vozila?

Če je odgovor nikalen:

6.    Ali ni združljivo s pravom Unije, če se ta korist iz rabe odmeri na podlagi celotne kupnine, ne da bi se upoštevalo odbitek zaradi zmanjšanja vrednosti vozila, ki je posledica vgradnje prepovedane odklopne naprave, in/ali zaradi pridobiteljeve nehotene uporabe vozila, ki ni v skladu s pravom Unije?

Ne glede na odgovor na prvo, drugo, tretje, četrto, peto in šesto vprašanje za predhodno odločanje:

7.    Ali je člen 348(3), točka 2, ZPO (zakon o civilnem postopku) v delu, v katerem se ta določba nanaša tudi na vlaganje predlogov za sprejetje predhodne odločbe v skladu s členom 267, drugi odstavek, PDEU, nezdružljiv s pooblastilom nacionalnih sodišč za vložitev predloga za sprejetje predhodne odločbe v skladu s členom 267, drugi odstavek, PDEU in se zato pri izdaji predložitvenih sklepov ne uporablja?

____________

1     Direktiva 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (UL 2007, L 263, str. 1).

2     Uredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL 2007, L 171, str. 1).