Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kúria (Unkari) on esittänyt 25.3.2021 – FAWKES Kft. v. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(asia C-187/21)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Kúria

Pääasian asianosaiset

Hakija: FAWKES Kft.

Vastapuoli: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko yhteisön tullikoodekseista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/921 30 artiklan 2 kohdan a ja b alakohtaa tulkittava siten, että tullausarvona voidaan ja täytyy ottaa huomioon vain jäsenvaltion tulliviranomaisen itsensä suorittamista tulliselvityksistä kootussa tietokannassa oleva arvo?

Jos edelliseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko 30 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan mukaista tullausarvoa määritettäessä käännyttävä muiden jäsenvaltioiden tulliviranomaisten puoleen niiden tietokannoissa olevien samankaltaisia tavaroita koskevien tullausarvojen selvittämiseksi, ja/tai onko tarpeen hankkia tietoja jostakin [unionin] tietokannasta ja selvittää siihen otetut tullausarvot?

Voidaanko neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 30 artiklan 2 kohdan a ja b alakohta ymmärtää siten, että tullausarvoa määritettäessä ei voida ottaa huomioon tulliselvityksen hakijan omien liiketoimien kauppa-arvoja, joita kansallinen tai toisen jäsenvaltion tulliviranomainen ei ole kyseenalaistanut?

Onko neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 30 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa muotoiltua vaatimusta ”samanaikaisesti tai lähes samanaikaisesti” tulkittava siten, että tarkasteltava ajanjakso voidaan rajata +/- 45 päivään ennen ja jälkeen tulliselvityksen?

____________

1 EYVL 1992, L 302, s. 1.