Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 19. listopadu 2020 International Management Group (IMG) proti usnesení Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 9. září 2020 ve věci T-645/19, IMG v. Komise

(Věc C-619/20 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: International Management Group (IMG) (zástupci: L. Levi, J. Y. de Cara, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil usnesení Tribunálu ze dne 9. září 2020 ve věci T-645/19 ;

v důsledku toho vrátil věc Tribunálu k rozhodnutí o návrhu na zrušení a žádosti o náhradu škody;

uložil odpůrkyni náhradu všech nákladů řízení v obou stupních.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že se Tribunál dopustil ve vydaném usnesení nesprávného právního posouzení tím, že shledal, že dopis ze dne 18. července 2019 není napadnutelným aktem.

____________