Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Spanien) den 19. november 2020 – KM mod Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Sag C-625/20)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Parter i hovedsagen

Sagsøger: KM

Sagsøgt: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Præjudicielle spørgsmål

Er den spanske regel om ydelsernes forenelighed, som er fastsat i artikel 163, stk. 1, i den almindelige lov om social sikring, således som den er fortolket i, retspraksis, der forhindrer kombinationen af to ydelser for fuldstændig og varig uarbejdsdygtighed, der er tilkendt i den samme ordning, mens den tillader foreneligheden af ydelser, der er tilkendt i forskellige ordninger, men som i alle tilfælde er optjent på grundlag af uafhængige bidrag, under hensynstagen til kønsfordelingen i den spanske sygesikrings forskellige ordninger, i strid med de EU-retlige regler, der er indeholdt i artikel 4 i Rådets direktiv 79/7/EØF 1 af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring, og artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF 2 af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning), idet den kan medføre indirekte forskelsbehandling på grund af køn?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende: »Kan den spanske lovgivning være i strid med EU-retten, såfremt de to ydelser vedrører forskellige skader?

____________

1     EFT 1979, L 006, s. 24.

2     EUT 2006, L 204, s. 23.