Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 29. jūlijā - Nijs/Revīzijas palāta

(lieta F-64/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Bart Nijs, Bereldange (Luksemburga) (pārstāvji - F. Rollinger un A. Hertzog, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Revīzijas palāta

Strīda priekšmets un apraksts

Revīzijas palātas lēmuma par prasītāja vērtētāja un tā pārbaudes vērtētāja iecelšanu atcelšana un prasība par šī lēmuma radīto zaudējumu atlīdzību.

Prasītāja prasījumi:

atcelt Revīzijas palātas ģenerālsekretāra lēmumu par prasītāja vērtētāju iecelt Tulkošanas nodaļas vadītāju un pašam būt par tā pārbaudes vērtētāju;

piespriest Revīzijas palātai atlīdzināt prasītājam nodarīto morālo kaitējumu EUR 25 000 apmērā;

piespriest Eiropas Revīzijas palātai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________