Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 18. decembra 2008 - Nijs proti Računskemu sodišču Evropskih skupnosti

(Zadeva F-64/08)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Člen 35(1)(e) Poslovnika - Kratka predstavitev tožbenih razlogov v tožbi - Ocenjevalni postopek - Imenovanje ocenjevalca in nadzornega ocenjevalca - Neobstoj akta, ki posega v položaj - Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (zastopnika: F. Rollinger in A. Hertzog, odvetnika)

Tožena stranka: Računsko sodišče Evropskih skupnosti (zastopniki: T. Kennedy, J.-M. Stenier in G. Corstens, zastopniki)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Sodišča za uslužbence o imenovanju ocenjevalca tožeče stranke in nadzornega ocenjevalca ter zahteva za nadomestilo za škodo, ki je nastala po sprejetju te odločbe.

Izrek sklepa

Tožba se zavrne kot očitno nedopustna.

B. Nijs nosi vse stroške.

____________

1 - UL C 247, 27.9.2008, str. 25.