Language of document : ECLI:EU:F:2009:62

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

12. června 2009

Věc F-68/08

Rudolf Sluiter

v.

Evropský policejní úřad (Europol)

„Veřejná služba – Zaměstnanci Europolu – Neobnovení smlouvy – Smlouva na dobu neurčitou – Přípustnost – Právní zájem na podání žaloby – Žaloba směřující proti rozhodnutí, které v okamžiku podání žaloby zaniklo – Neexistence předchozí stížnosti“

Předmět: Žaloba podaná podle čl. 40 odst. 3 Úmluvy založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu) a čl. 93 odst. 1 služebního řádu zaměstnanců Europolu, kterou se R. Sluiter domáhá zrušení rozhodnutí ředitele Europolu ze dne 4. října 2007, kterým se odmítá obnovení jeho smlouvy a nabídnout žalobci smlouvu na dobu neurčitou, rozhodnutí ředitele Europolu ze dne 29. dubna 2008, kterým se zamítá jeho stížnost podaná proti výše uvedenému rozhodnutí ze dne 4. října 2007, a rozhodnutí ředitele Europolu ze dne 12. června 2008, kterým se opětovně odmítá obnovení jeho pracovní smlouvy.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Žalobci se ukládá náhrada nákladů řízení.

Shrnutí

Úředníci – Žaloba – Právní zájem na podání žaloby – Posouzení v okamžiku podání žaloby – Zánik napadeného rozhodnutí

Právní zájem na podání žaloby, který je nezbytnou podmínkou přípustnosti žaloby, musí existovat ve fázi podání žaloby. Je tudíž nepřípustná žaloba na neplatnost podaná proti rozhodnutí, které v právním smyslu zaniklo přede dnem, kdy byla žaloba zapsána do rejstříku Soudu, z důvodu nového rozhodnutí přijatého po přezkumu na základě jiných důvodů a skutečností, než ze kterých správa vycházela při přijetí prvního rozhodnutí. Nové rozhodnutí není potvrzujícím rozhodnutím, ale naopak samostatným rozhodnutím, které nahrazuje předchozí rozhodnutí.

(viz body 33, 34, 36 a 37)

Odkazy:

Soudní dvůr: 7. června 2007, Wunenburger v. Komise, C‑362/05 P, Sb. rozh. s. I‑4333, bod 42

Soud prvního stupně: 18. června 1992, Turner v. Komise, T‑49/91, Recueil, s. II‑1855, body 24 až 26; 13. prosince 1996, Lebedef v. Komise, T‑128/96, Recueil FP, s. I‑A‑629 a II‑1679, body 19 a 21; 29. září 1999, Neumann a Neumann-Schölles v. Komise, T‑68/97, Recueil FP, s. I‑A‑193 a II‑1005, bod 58; 27. ledna 2000, TAT European Airlines v. Komise, T‑49/97, Recueil, s. II‑51, body 30 až 36; 24. dubna 2001, Torre a další v. Komise, T‑159/98, Recueil FP, s. I‑A‑83 a II‑395, bod 28; 5. března 2004, Liakoura v. Rada, T‑281/03, Recueil FP, s. I‑A‑61 a II‑249, body 36 až 38; 13. září 2005, Fernández-Gómez v. Komise, T‑272/03, Sb. VS s. I‑A‑229 a II‑1049, body 36 a 42 až 44

Soud pro veřejnou službu: 15. července 2008, Pouzol v. Účetní dvůr, F‑28/08, Sb. VS s. I‑A‑1‑0000 a II‑A‑1‑0000, body 45 až 50