Language of document : ECLI:EU:F:2009:60

PERSONALERETTENS KENDELSE

(Første Afdeling)

12. juni 2009

Sag F-65/08

Michael Kipp

mod

Den Europæiske Politienhed (Europol)

»Personalesag – Europols personale – ingen forlængelse af en kontrakt – tidsubegrænset ansættelseskontrakt – formaliteten – retlig interesse – søgsmål til prøvelse af en afgørelse, der er bortfaldet på tidspunktet for sagens anlæggelse – manglende forudgående klage«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 40, stk. 3, i konventionen udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om oprettelse af en europæisk politienhed (Europolkonventionen) og artikel 93, stk. 1, i vedtægten for Europols personale, hvorunder Michael Kipp har nedlagt påstand om annullation af den af Europols direktør trufne afgørelse af 4. oktober 2007 om afslag på at forlænge hans kontrakt og om afslag på at tilbyde ham en tidsubestemt kontrakt, af den af Europols direktør trufne afgørelse af 29. april 2008 om afslag på hans klage over førnævnte afgørelse af 4. oktober 2007 og af den af Europols direktør trufne afgørelse af 12. juni 2008 om nyt afslag på at forlænge hans kontrakt.

Udfald: Den Europæiske Politienhed (Europol) frifindes. Sagsøgeren betaler sagens omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – søgsmål – retlig interesse – vurdering på tidspunktet for sagens anlæg – den anfægtede afgørelse bortfaldet

Den retlige interesse, som er en ufravigelig betingelse for, at søgsmålet kan antages til realitetsbehandling, skal foreligge på tidspunktet for sagens anlæggelse. Et annullationssøgsmål, der er anlagt til prøvelse af en afgørelse, som er bortfaldet før datoen for registreringen af stævningen som følge af vedtagelsen af en ny afgørelse truffet efter en fornyet gennemgang af andre grunde og på grundlag af andre faktorer end dem, hvorpå administrationen baserede sig i forbindelse med vedtagelsen af den første afgørelse, skal herefter afvises fra realitetsbehandling. Den nye afgørelse er ikke en bekræftende afgørelse, men tværtimod en selvstændig afgørelse, som træder i stedet for den tidligere afgørelse.

(jf. præmis 36, 37, 39 og 40)

Henvisning til:

Domstolen: 7. juni 2007, sag C-362/05 P, Wunenburger mod Kommissionen, Sml. I, s. 4333, præmis 42.

Retten: 18. juni 1992, sag T-49/91, Turner mod Kommissionen, Sml. II, s. 1855, præmis 24-26; 13. december 1996, sag T-128/96, Lebedef mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 629, og II, s. 1679, præmis 19 og 21; 29. september 1999, sag T-68/97, Neumann og Neumann-Schölles mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 193, og II, s. 1005, præmis 58; 27. januar 2000, sag T-49/97, TAT European Airlines mod Kommissionen, Sml. II, s. 51, præmis 30-36; 24. april 2001, sag T-159/98, Torre m.fl. mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 83, og II, s. 395, præmis 28; 5. marts 2004, sag T-281/03, Liakoura mod Rådet, Sml. Pers. I-A, s. 61, og II, s. 249, præmis 36-38; 13. september 2005, sag T-272/03, Fernández-Gómez mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 229, og II, og 1049, præmis 36 og 42-44.

Personaleretten: 15. juli 2008, sag F-28/08, Pouzol mod Revisionsretten, Sml. Pers. I-A-1, s. 0000, og II-A-1, s. 0000, præmis 45-50.