Language of document : ECLI:EU:F:2009:60

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

12. juuni 2009

Kohtuasi F‑65/08

Michael Kipp

versus

Euroopa Politseiamet (Europol)

Avalik teenistus – Europoli personal – Lepingu pikendamata jätmine – Tähtajatu leping – Vastuvõetavus – Põhjendatud huvi – Sellise otsuse peale esitatud hagi, mis kadus hagi esitamise hetkel – Eelneva halduskaebuse puudumine

Ese:      Euroopa Liidu lepingu artiklil K.3 põhineva konventsiooni Euroopa Politseiameti kohta (Europoli konventsioon) artikli 40 lõike 3 ja Europoli personalieeskirjade artikli 93 lõike 1 alusel esitatud hagi, milles M. Kipp palub tühistada Europoli direktori 4. oktoobri 2007. aasta otsuse, milles keelduti tema lepingut pikendamast ja talle tähtajatut lepingut pakkumast; Europoli direktori 29. aprilli 2008. aasta otsuse, milles lükatakse tagasi viidatud 4. oktoobri 2007. aasta otsuse peale esitatud kaebus; ja Europoli direktori 12. juuni 2008. aasta otsus, milles uuesti keelduti tema lepingut pikendamast.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Mõista kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Põhjendatud huvi – Hindamine hagi vastuvõtmisel – Vaidlustatud otsuse kadumine

Põhjendatud huvi, mis on hagi vastuvõetavuse vajalik tingimus, peab esinema selle esitamise hetkel. Seetõttu on vastuvõetamatu tühistamishagi, mis on esitatud otsuse peale, mis on enne hagi registreerimist õiguskorrast kadunud, sest on vastu võetud uus otsus, mis on antud pärast uuesti läbivaatamist erinevatel põhjustel ja erinevate asjaolude põhjal kui need, millele administratsioon esimest otsust tehes tugines. Uus otsus ei ole kinnitav otsus, vaid on hoopis iseseisev otsus, mis asendab eelmist otsust.

(vt punktid 36, 37, 39 ja 40)

Viited:

Euroopa Kohus: 7. juuni 2007, kohtuasi C‑362/05 P: Wunenburger vs. komisjon (EKL 2007, lk I‑4333, punkt 42).

Esimese Astme Kohus: 18. juuni 1992, kohtuasi T‑49/91: Turner vs. komisjon (EKL 1992, lk II‑1855, punktid 24–26); 13. detsember 1996, kohtuasi T‑128/96: Lebedef vs. komisjon (EKL AT 1996, lk I‑A‑629 ja II‑1679, punktid 19 ja 21); 29. september 1999, kohtuasi T‑68/97: Neumann ja Neumann-Schölles vs. komisjon (EKL AT 1999, lk I‑A‑193 ja II‑1005, punkt 58); 27. jaanuar 2000, kohtuasi T‑49/97: TAT European Airlines vs. komisjon (EKL 2000, lk II‑51, punktid 30–36); 24. aprill 2001, kohtuasi T‑159/98: Torre jt vs. komisjon (EKL AT 2001, lk I‑A‑83 ja II‑395, punkt 28); 5. märts 2004, kohtuasi T‑281/03: Liakoura vs. nõukogu (EKL 2004, lk I‑A‑61 ja II‑249, punktid 36–38); 13. september 2005, kohtuasi T‑272/03: Fernández-Gómez vs. komisjon (EKL AT 2005, lk I‑A‑229 ja II‑1049, punktid 36 ja 42–44).

Avaliku Teenistuse Kohus: 15. juuli 2008, kohtuasi F‑28/08: Pouzol vs. kontrollkoda (EKL AT 2008, lk I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, punktid 45–50).