Language of document :

Kanne 3.2.2021 – Euroopan komissio v. Helleenien tasavalta

(asia C-70/21)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: M. Konstantinidis ja M. Noll-Ehlers)

Vastaaja: Helleenien tasavalta

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin tuomioistuinta:

A) toteamaan, että

Helleenien tasavalta ei ole noudattanut direktiivin 2008/501  13 artiklan ja saman direktiivin liitteen XI, niitä yhdessä luettuina, mukaisia velvoitteitaan, koska se on vuodesta 2005 lukien ylittänyt järjestelmällisesti ja jatkuvasti PM10 –hiukkaspitoisuuksien vuorokautiset enimmäisraja-arvot Tessalonikin alueella/taajamassa EL0004,

Helleenien tasavalta ei ole noudattanut direktiivin 2008/50 23 artiklan 1 kohdan (luettuna yhdessä saman direktiivin liitteen XV A osan kanssa) mukaisia velvoitteitaan ja erityisesti mainitun direktiivin 23 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaista velvollisuutta toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet, jotta raja-arvojen ylityksen kesto jää mahdollisimman lyhyeksi, koska se on laiminlyönyt toteuttaa 11.6.2010 lukien tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että PM10 -hiukkasten raja-arvoja noudatetaan Tessalonikin alueella/taajamassa EL0004,

B) Helleenien tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäisessä kanneperusteessa komissio väittää, että ilmanlaadusta ja sen parantamisesta annetussa direktiivissä 2008/50 velvoitetaan jäsenvaltiot rajoittamaan väestön altistumista pienhiukkasille, joita kutsutaan hiukkasleijumaksi (PM10). Komissio väittää, että vuodesta 2005 lukien, jolloin PM10 -hiukkasten vuorokautisten ja vuotuisten raja-arvojen noudattamisesta tuli pakollista (aluksi direktiivin 1999/30 5 artiklan 1 kohdan ja sitten direktiivin 2008/50 13 artiklan nojalla), Helleenien tasavalta ei ole toimittamiensa ilmanlaatua koskevien vuosikertomusten perusteella varmistanut jatkuvalla tavalla, että vuorokautisia enimmäisraja-arvoja noudatetaan Tessalonikin taajamassa EL0004.

Toisessa kanneperusteessa komissio väittää, että direktiivin 2008/50 23 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa asetetaan jäsenvaltioille silloin, jos raja-arvot ylitetään, selvä ja kiireellinen velvoite hyväksyä ilmanlaatusuunnitelmat, joihin on sisällytettävä asianmukaisia toimenpiteitä, jotta ylityksen kesto jää mahdollisimman lyhyeksi. Komissio väittää, että Helleenien tasavalta ei ole laatinut asianmukaista ilmanlaatusuunnitelmaa Tessalonikin taajamalle EL0004, mikä on direktiivin 2008/50 23 artiklan 1 kohdan vastaista.

____________

1     Ilmanlaadusta ja sen parantamisesta 21.5.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY (EUVL 2008, L 152, s. 1).