Language of document : ECLI:EU:C:2017:449

Kohtuasi C591/15

The Gibraltar Betting and Gaming Association Limited

versus

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs
ja
Her Majesty’s Treasury

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court))

Eelotsusetaotlus – ELTL artikli 355 lõige 3 – Gibraltari staatus – ELTL artikkel 56 – Teenuste osutamise vabadus – Puhtalt riigisisene olukord – Vastuvõetamatus

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu (suurkoda) 13. juuni 2017. aasta otsus

1.        Liidu aluslepingud – Territoriaalne kohaldamisala – Gibraltar – Hõlmamine – Teenuste osutamise vabadus – Kohaldatavus

(ELTL artikkel 56 ja artikli 355 lõige 3)

2.        Teenuste osutamise vabadus – Aluslepingu sätted – Kohaldamatus mõnes liikmesriigis esinevas puhtalt riigisiseses olukorras – Gibraltaril asutatud ettevõtjate poolt teenuste osutamine Ühendkuningriigi residentidele – Puhtalt riigisisene olukord

(ELTL artikkel 56 ja artikli 355 lõige 3)

1.      ELTL artikli 355 lõike 3 järgi kohaldatakse aluslepingute sätteid Euroopa territooriumide suhtes, mille välissuhete eest vastutab liikmesriik.

Sellega seoses olgu märgitud, et Gibraltar on Euroopa territoorium, mille välissuhete eest vastutab liikmesriik ehk Ühendkuningriik, ning sellele territooriumile kohaldatakse liidu õigust ELTL artikli 355 lõike 3 alusel (vt selle kohta kohtuotsused, 23.9.2003, komisjon vs. Ühendkuningriik, C‑30/01, EU:C:2003:489, punkt 47, ja 12.9.2006, Hispaania vs. Ühendkuningriik, C‑145/04, EU:C:2006:543, punkt 19).

Erandina ELTL artikli 355 lõikest 3 ei kohaldata Gibraltarile 1972. aasta ühinemisakti kohaselt liidu õiguse teatud valdkondades liidu õigusakte, kusjuures need erandid kehtestati selle territooriumi erilist staatust ja eelkõige vaba sadama staatust arvesse võttes (vt selle kohta kohtuotsus, 21.7.2005, komisjon vs. Ühendkuningriik, C‑349/03, EU:C:2005:488, punkt 41). Need erandid ei puuduta siiski ELTL artiklis 56 osutatud teenuste vaba liikumist.

Eeltoodust tuleneb, et ELTL artikli 355 lõike 3 kohaselt on ELTL artikkel 56 Gibraltari suhtes kohaldatav.

(vt punktid 28–31)

2.      ELTL artikli 355 lõiget 3 tuleb koosmõjus ELTL artikliga 56 tõlgendada nii, et Gibraltaril asutatud ettevõtjate poolt teenuste osutamist Ühendkuningriigi residentidele tuleb liidu õiguse seisukohast pidada olukorraks, mille kõik asjaolud jäävad ühe liikmesriigi piiresse.

Selles suhtes on Euroopa Kohus tõepoolest juba tõdenud, nagu ka kõik huvitatud isikud märkisid, et Gibraltar ei ole Ühendkuningriigi osa (vt selle kohta kohtuotsused, 23.9.2003, komisjon vs. Ühendkuningriik, C‑30/01, EU:C:2003:489, punkt 47, ja 12.9.2006, Hispaania vs. Ühendkuningriik, C‑145/04, EU:C:2006:543, punkt 15). See asjaolu ei ole siiski määrav selle kindlakstegemiseks, kas kahte territooriumi tuleb põhivabadusi käsitlevate sätete kohaldatavuse eesmärgil lugeda üheks liikmesriigiks.

Mis puudutab esiteks seda, millistel tingimustel on ELTL artikkel 56 Gibraltari suhtes kohaldatav, siis on tõsi, et ELTL artikli 355 lõikes 3 ei ole täpsustatud, et artikkel 56 on kohaldatav Gibraltarile „samadel tingimustel kui Ühendkuningriigi suhtes“. Samas tuleb meenutada, et ELTL artikli 355 lõige 3 laiendab liidu õigusnormide kohaldatavust Gibraltari territooriumile, välja arvatud 1972. aasta ühinemisaktis sõnaselgelt ette nähtud erandid, mis ei hõlma aga teenuste osutamise vabadust. Pealegi ei oma selles suhtes tähtsust Gibraltari valitsuse osutatud asjaolu, et ELTL artiklit 56 kohaldatakse Gibraltari suhtes ELTL artikli 355 lõike 3 alusel ja Ühendkuningriigi suhtes ELL artikli 52 lõike 1 alusel.

Teiseks ei ole muid asjaolusid, mis võimaldaksid pidada Gibraltari ja Ühendkuningriigi vahelisi suhteid ELTL artikli 56 seisukohast sarnaseks kahe liikmesriigi vaheliste suhetega. Kui Gibraltari ja Ühendkuningriigi vahelist kaubandust samastada liikmesriikidevahelise kaubandusega, tähendaks see vastupidi selle territooriumi ja selle liikmesriigi vahel ELTL artikli 355 lõikes 3 tunnustatud seose eitamist.

(vt punktid 35, 36 ja 38–42 ning resolutsioon)