Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 25. února 2021 Evropská komise proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 16. prosince 2020 ve věci T-315/19, BT v. Komise

(Věc C-117/21 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: B. Schima, B. Mongin, G. Gattinara, zmocněnci)

Další účastníci řízení: BT, Evropský parlament, Rada Evropské unie, Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale)

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek ze dne 16. prosince 2020, BT v. Komise, n (T-315/19);

zamítl žalobu v prvním stupni;

uložit žalované straně v řízení o kasačním opravném prostředku náhradu nákladů řízení v prvním stupni;

uložit žalované straně v řízení o kasačním opravném prostředku náhradu nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení, pokud jde o kritéria pro posouzení legality voleb provedených normotvůrcem, a z porušení povinnosti uvést odůvodnění (body 42, 49 a 57 napadeného rozsudku). Komise má za to, že:

se Tribunál odchýlil od zásady, že posouzení legality unijního aktu s ohledem na základní práva se nemůže opírat o tvrzení vycházející z důsledků tohoto aktu v konkrétním případě;

protiprávnost ustanovení služebního řádu se nemůže opírat o „nepřiměřenou“ povahu volby provedené normotvůrcem;

Tribunál v rozporu se zásadami stanovenými v rozsudku HK v. Komise (C-460/18P) nezohlednil všechny prvky, které charakterizují dvě srovnávané situace.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení při výkladu zásady zákazu diskriminace, jelikož Tribunál rozhodl, že situace uvedené v článcích 18 a 20 přílohy VIII služebního řádu (body 51 až 63 napadeného rozsudku) jsou srovnatelné. Komise tvrdí, že:

datum uzavření manželství není jediným kritériem, které odlišuje články 18 a 20 přílohy VIII služebního řádu. Rozdíl vychází z řady faktorů, které Tribunál odmítl zohlednit;

Tribunál měl zohlednit účel minimální délky trvání manželství ve dvou dotčených ustanoveních, který by prokázal jejich rozdíly;

diskriminace na základě věku není prokázána.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení při výkladu čl. 52 odst. 1 Listiny základních práv a z několika porušení povinnosti uvést odůvodnění (body 66 až 93 napadeného rozsudku):

první část důvodu kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení při výkladu čl. 52 prvního odstavce Listiny základních práv spočívající v odmítnutí odlišit důsledky úmrtí úředníka na pozůstalého manžela/manželku v závislosti na tom, zda manželství bylo uzavřeno před nebo po službě (body 87 až 88 napadeného rozsudku);

druhá část důvodu kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení při výkladu cíle spočívajícího v zabránění podvodům a z porušení povinnosti uvést odůvodnění (body 66 až 84 napadeného rozsudku);

třetí část důvodu kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení při výkladu cíle směřujícího k zajištění finanční rovnováhy důchodového systému Unie (body 85 až 93 napadeného rozsudku).

____________