Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Tribunal Constitucional, Мадрид (Испания) на 28 юли 2011 г. - Наказателно производство срещу Stefano Melloni - друга страна: Прокуратура

(Дело C-399/11)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Tribunal Constitucional

Страни в главното производство

Наказателно производство срещу: Stefano Melloni

Друга страна: Прокуратура

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 4а, параграф 1 от Рамково решение 2002/584/ПВР1, в намиращата се в сила негова редакция, въведена с Рамково решение 2009/299/ПВР2, да се тълкува в смисъл, че възпрепятства националните съдебни органи, в посочените в същата разпоредба случаи, да обвързват изпълнението на европейска заповед за арест с условието въпросната присъда да може да бъде преразгледана с цел гарантиране на правата на защита на лицето, чието предаване се иска?

В случай че на първия въпрос бъде даден утвърдителен отговор, съвместим ли е член 4а, параграф 1 от Рамково решение 2002/584/ПВР с изискванията, произтичащи от правото на ефективна съдебна защита и на справедлив процес, предвидено в член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз, както и от правата на защита, гарантирани в член 48, параграф 2 от посочената харта?

В случай че на втория въпрос бъде даден утвърдителен отговор, дали член 53, тълкуван систематично във връзка с признатите в членове 47 и 48 от Хартата права, позволява на държава членка да обвърже предаването на задочно осъдено лице с условието присъдата да може да бъде подложена на преразглеждане в искащата държава, като по този начин предостави на тези права по-високо равнище на защита от това, което произтича от правото на Европейския съюз, с цел да се избегне ограничаващо или накърняващо тълкуване на основно право, признато от конституцията на тази държава членка?

____________

1 - Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (ОВ L 190, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 3).

2 - Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 година за изменение на Рамкови решения 2002/584/ПВР, 2005/214/ПВР, 2006/783/ПВР, 2008/909/ПВР и 2008/947/ПВР, с което се укрепват процесуалните права на лицата и се насърчава прилагането на принципа за взаимно признаване на решения, постановени в отсъствието на заинтересованото лице по време на съдебния процес (ОВ L 81, стр. 24).