Language of document :

Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 28. september 2011 - Kyriazi mod Kommissionen

(Sag F-66/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - udnævnelse - intern udvælgelsesprøve offentliggjort før den 1. maj 2004 - midlertidigt ansat opført på listen over egnede ansøgere før den 1. maj 2006 - indplacering i lønklasse - artikel 5, stk. 4, og artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten - sekretariatsgodtgørelse - søgsmål, der delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Belgien) (ved advokat É. Boigelot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved C. Berardis-Kayser og K. Herrmann, dernæst ved K. Herrmann og H. Krämer, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union (først ved M. Arpio Santacruz og I. Šulce, som befuldmægtigede, derefter ved M. Bauer, J. Monteiro og K. Zieleśkiewicz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen af 12. september 2005 om at udnævne sagsøgeren til tjenestemand på prøve med indplacering i lønklasse C*1, løntrin 2, og af alle efterfølgende og/eller hermed forbundne afgørelser, såsom afgørelsen om at ophæve sagsøgerens sekretariatsgodtgørelse og om ikke at genindføre det efter hendes fastansættelse.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Kalliopi Kyriazi og Europa-Kommissionen bærer hver deres egne omkostninger.

Rådet for Den Europæiske Union, der er intervenient i sagen, bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 178 af 29.7.2006, s. 43.