Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 28 септември 2011 г. - Pereira Sequeira/Комисия

(Дело F-65/06)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Назначаване- Вътрешен конкурс, публикуван преди 1 май 2004 г.- Срочно нает служител, вписан в списъка с подходящи кандидати преди 1 май 2006 г. - Класиране в степен - Член 5, параграф 4 и член 12, параграф 3 от Приложение XIII към Правилника - Надбавка за секретариат - Жалба, която е отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Rosa Maria Pereira Sequeira (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално T. Bontinck и J. Feld, avocats, впоследствие T. Bontinck и S. Woog, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и H. Krämer)

Предмет

Отмяната на решението на ОН, съобщено на 19 септември 2005 г. на жалбоподателката, с което последната, в качеството си на срочно нает служител, преминал успешно вътрешен конкурс COM/PC//04, е назначена като длъжностно лице със степен C*1 на основание на разпоредбите на Приложение XIII към Правилника.

Диспозитив

Отхвърля жалбата

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ L 165, 15.7.2006 г., стр. 36