Language of document : ECLI:EU:F:2011:157

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
(първи състав)


28 септември 2011 година


Дело F‑65/06


Rosa Maria Pereira Sequeira

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Назначаване — Вътрешен конкурс, обявен преди 1 май 2004 г. — Срочно нает служител, включен в списъка на подходящите кандидати преди 1 май 2006 г. — Класиране в степен — Член 5, параграф 4 и член 12, параграф 3 от приложение XIII към Правилника — Надбавка за секретариат — Отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна жалба“

Предмет:      Жалба на основание членове 236 ЕО и 152 АE, с която г‑жа Pereira Sequeira иска да се отмени решението на Комисията да я назначи като длъжностно лице в срок за изпитване, считано от 16 март 2005 г., в частта, в която е класирана в категория C*, степен 1, стъпка 2

Решение:      Отхвърля жалбата. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.


Резюме


1.      Длъжностни лица — Назначаване — Назначаване в степен — Назначаване в съответната степен от функционалната група, посочена в обявлението за конкурса — Въвеждане на нова кариерна структура с Регламент № 723/2004 — Преходни разпоредби за класиране в степен

(член 31, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица; член 2, параграф 1 и член 12, параграф 3 от приложение ХІІІ към същия правилник; член 1 от приложението към Условията за работа на другите служители; Регламент № 723/2004 на Съвета)

2.      Длъжностни лица — Назначаване — Назначаване в степен — Въвеждане на нова кариерна структура с Регламент № 723/2004 — Преходни разпоредби за класиране в степен

(член 31, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица; член 5, параграф 4, член 12, параграф 3 и член 13, параграф 1 от приложение ХІІІ към същия правилник; Регламент № 723/2004 на Съвета)

3.      Длъжностни лица — Назначаване — Назначаване в степен и класиране в стъпка — Срочно нает служител, назначен като длъжностно лице

(член 32 от Правилника за длъжностните лица; член 5, параграф 4 от приложение XIII към същия правилник; член 8 от Условията за работа на другите служители)

1.      Член 31, параграф 1 от Правилника гласи, че избраните кандидати от конкурс се назначават в съответната степен от функционалната група, посочена в обявлението за конкурса, който са спечелили.

От тази разпоредба задължително следва, че успешно издържалите конкурс за достъп до публичната служба трябва да бъдат назначени като длъжностни лица в срок за изпитване в степента, посочена в обявлението за конкурса, в резултат на който са били назначени. Въпреки това определянето на категорията на свободните длъжности и на условията за назначаване на успешно издържалите конкурса лица на тези длъжности, което институцията е направила въз основа на разпоредбите на предишния правилник, като е изготвяла обявленията за конкурса, не може да остане в сила след 1 май 2004 г. — датата, определена от законодателя на Съюза за влизането в сила на новата кариерна структура за длъжностните лица.

Правото на успешно издържалите конкурс лица да бъдат назначени на посочената в обявлението за конкурса степен може да се прилага само при липса на изменение в правната уредба, тъй като законосъобразността на едно решение се преценява въз основа на правните норми, които са били в сила към момента на неговото приемане, и при това положение посочената разпоредба не може да задължи органа по назначаването да вземе решение, което не съответства на изменения от законодателя правилник и което поради това би било незаконосъобразно.

Преходната мярка по член 2, параграф 1 от приложение XIII към Правилника има за цел само да преобразува от 1 май 2004 г. степените, заемани от длъжностните лица и служителите към 30 април 2004 г., за да направи тези степени приложими за новата кариерна структура, предназначена да влезе изцяло в сила на 1 май 2006 г. Тази разпоредба, разглеждана във връзка с член 1 от приложението към Условията за работа на другите служители, се отнася единствено до лицата, които на 1 май 2004 г. вече са били класирани в една от степените, посочени в колоната „стара степен“, доколкото волята на законодателя е била да запази правата, които тези служители са придобили преди тази дата.

Отмяната, считано от 1 май 2004 г., на длъжностните степени, посочени в тези обявления за конкурси, която е свързана с въвеждането на новата кариерна система, е накарала законодателя да приеме преходните разпоредби от приложение XIII към Правилника, и по-специално член 12, параграф 3 от него, за да определи класирането в степен на лицата, които успешно са издържали конкурси, обявени преди или след 1 май 2004 г., включени са в списъците на подходящите кандидати преди 1 май 2006 г. и са назначени между 1 май 2004 г. и 1 май 2006 г.

Вярно е, че таблицата в член 12, параграф 3 от приложение XIII към Правилника, която превръща степените, посочени в обявленията за конкурси, във временни степени за назначаване, се отклонява от таблицата в член 2, параграф 1 от това приложение, в която старите степени на назначените преди 1 май 2004 г. длъжностни лица се преобразуват в нови временни степени.

Все пак е допустимо в интерес на службата законодателят да приема, с действие занапред, изменения на разпоредбите на Правилника, дори изменените разпоредби да са по-неблагоприятни от старите.

(вж. точки 36—40 и 43—45)


Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 30 септември 1998 г., Ryan/Сметна палата, T‑121/97, точка 98; 11 юли 2007 г., Centeno Mediavilla и др./Комисия, T‑58/05, точки 100, 109, 110 и 113

2.      Член 5, параграф 4 от приложение XIII към Правилника се отнася до срочно наетите служители, включени „в списъка на кандидатите за преминаване от една категория в друга“, както и за включените „в списъка на успелите на вътрешен конкурс кандидати“. Въпреки че по естеството си конкурсът „за преминаване в категория“ също е вътрешен конкурс, разглежданата разпоредба следва да се тълкува така, че да не изгуби полезното си действие, като доколкото е възможно, се избягва всяко тълкуване, което би довело до заключението, че тази разпоредба е ненужна. Очевидно под „вътрешен конкурс“ законодателят е имал предвид т.нар. конкурси за титуляризиране, чиято цел е — при спазване на всички разпоредби от Правилника, които уреждат достъпа до европейската публична служба — да се даде възможност да бъдат назначени на постоянни длъжности онези временни служители, които са натрупали опит в институцията и са доказали годността си да заемат съответните длъжности. Това тълкуване се потвърждава от текста на член 5, параграф 2 от приложение XIII към Правилника, който се отнася единствено до длъжностните лица, включени в „списъка на кандидатите за преминаване от една категория в друга“, без в него да са посочени длъжностните лица „в списъка на успелите на вътрешен конкурс кандидати“. Посочването на последните би било неоправдано, защото е напълно безпредметно да се титуляризират служители, които вече са длъжностни лица.

За да се прилага член 5, параграф 4 от приложение XIII към Правилника, трябва да е налице преминаване от „стара категория“ към „нова категория“ в резултат на конкурс, който води до установяването на „списък на кандидатите за преминаване от една категория в друга“, или на вътрешен конкурс за титуляризиране, който има за резултат подобно преминаване от една категория в друга. Така, упражнявайки широкото си право на преценка по отношение на преходните разпоредби и на критериите за класиране, законодателят се е отклонил от общото правило във връзка с класирането на новоназначени длъжностни лица, посочено в член 31, параграф 1 от Правилника, допълнен с член 12, параграф 3 или с член 13, параграф 1 от приложение XIII към този правилник, що се отнася до издържалите успешно конкурс кандидати, които са включени в списък с подходящи кандидати преди 1 май 2006 г. и са назначени между 1 май 2004 г. и 30 април 2006 г. и съответно след 1 май 2006 г., като е предвидил възможност да бъдат класирани в степен, различна от посочената в обявлението за конкурса, единствено в полза на служителите, назначени като длъжностни лица в срок за изпитване, които вече имат опит в съответната институция и са доказали в горепосочените конкурси годността си да заемат длъжност от по-висока категория.

(вж. точки 65, 66, 71 и 72)


Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 6 март 1997 г., De Kerros и Kohn-Bergé/Комисия, T‑40/96 и T‑55/96, точки 45 и 46; 12 ноември 1998 г., Carrasco Benítez/Комисия, T‑294/97, точка 51

Съд на публичната служба — 12 май 2010 г., Peláez Jimeno/Парламент, F‑13/09, точки 40, 41, 46 и 47

3.      Правото на Съюза не предвижда изрично нито някакъв принцип за единство на кариерата, нито изобщо някакъв принцип на кариерата. На още по-силно основание следва да се приеме, че по принцип правото на Съюза не признава право на запазване на кариерната степен в полза на срочно наетите служители, които стават длъжностни лица. Член 32, трета алинея от Правилника предвижда единствено че срочно наетите служители запазват придобитата си стъпка по старшинство, когато бъдат назначени като длъжностни лица.

Член 32 от Правилника и член 8 от Условията за работа на другите служители в редакцията им в сила до 30 април 2004 г. предвиждат възможност за срочно наетите служители да продължат кариерата си вече в качеството на длъжностни лица по предвидения в Правилника ред и в тези случаи да запазват стъпката по старшинство, която са придобили като срочно наети служители, ако бъдат назначени като длъжностни лица в същата степен непосредствено след изтичането на срочния им договор.

Това не променя факта, от една страна, че гореупоменатите разпоредби просто гарантират стъпката по старшинство на срочно наетия служител при назначаването му като длъжностно лице в същата степен, и от друга страна, че непрекъснатото развитие на кариерата се осигурява по предвидения в Правилника ред. Накрая, налага се изводът, че с изключение на член 5, параграф 4 от приложение XIII към Правилника, който като преходна разпоредба подлежи на ограничително тълкуване, нито една разпоредба на Правилника не признава на срочно наетите служители възможност да бъдат назначени като длъжностни лица в степента, която са заемали, в случай че заеманата степен е била по-висока от тази, за която е бил обявен издържаният от тях конкурс.

(вж. точки 83, 90 и 91)


Позоваване на:

Съд на публичната служба — 5 март 2008 г., Toronjo Benitez/Комисия, F‑33/07, точка 87