Language of document : ECLI:EU:F:2011:157

PERSONALERETTENS KENDELSE

(Første Afdeling)

28. september 2011

Sag F-65/06

Rosa Maria Pereira Sequeira

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – tjenestemænd – udnævnelse – intern udvælgelsesprøve offentliggjort før den 1. maj 2004 – midlertidigt ansat opført på listen over egnede ansøgere før den 1. maj 2006 – indplacering i lønklasse – artikel 5, stk. 4, og artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten – sekretariatsgodtgørelse – søgsmål, der delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet«

Angående:      Sag anlagt i henhold til artikel 236 EF og artikel 152 EA, hvorunder Pereira Sequeira har nedlagt påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om at ansætte hende som tjenestemand på prøve med virkning fra den 16. marts 2005, for så vidt som denne afgørelse fastsætter hendes indplacering til kategori C*, lønklasse 1, løntrin 2.

Udfald:      Europa-Kommissionen frifindes. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – ansættelse – udnævnelse i lønklasse – udnævnelse i lønklassen for den ansættelsesgruppe, der er anført i meddelelsen om udvælgelsesprøve – indførelse af en ny karrierestruktur ved forordning nr. 723/2004 – overgangsbestemmelser for indplacering i lønklasse

(Tjenestemandsvedtægten, art. 31, stk. 1; bilag XIII, art. 2, stk. 1, og art. 12, stk. 3; ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, bilaget, art. 1; Rådets forordning nr. 723/2004)

2.      Tjenestemænd – ansættelse – udnævnelse i lønklasse – indførelse af en ny karrierestruktur ved forordning nr. 723/2004 – overgangsbestemmelser for indplacering i lønklasse

(Tjenestemandsvedtægten, art. 31, stk. 1; bilag XIII, art. 5, stk. 4, art. 12, stk. 3, og art. 13, stk. 1; Rådets forordning nr. 723/2004)

3.      Tjenestemænd – ansættelse – udnævnelse i lønklasse og indplacering på løntrin – midlertidigt ansat udnævnt til tjenestemand

(Tjenestemandsvedtægten, art. 32; bilag XIII, art. 5, stk. 4; ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, art. 8)

1.      Vedtægtens artikel 31, stk. 1, bestemmer, at de efter en udvælgelsesprøve udvalgte ansøgere udnævnes i lønklassen for den ansættelsesgruppe, der er anført i meddelelsen om den udvælgelsesprøve, de har bestået.

Det følger nødvendigvis af denne bestemmelse, at de efter udvælgelsesprøven til ansættelse inden for den offentlige tjeneste udvalgte ansøgere skal udnævnes til tjenestemænd på prøve med indplacering i den lønklasse, der er anført i meddelelsen om den udvælgelsesprøve, efter hvilken de er blevet ansat. Imidlertid kan virkningerne af institutionens fastsættelse af niveauet for de ledige stillinger og af betingelserne for udnævnelse af dem, der er blevet udvalgt til stillingerne, som blev foretaget inden for rammerne af bestemmelserne i den tidligere vedtægt, da denne institution udarbejdede meddelelsen om udvælgelsesprøven, ikke forlænges ud over den 1. maj 2004, der af EU-lovgiver er fastsat som datoen for ikrafttrædelse af den nye struktur for tjenestemændenes karriere.

Den ret, som en ansøger, der har bestået en udvælgelsesprøve, har på at blive indplaceret i den lønklasse, der er anført i meddelelsen om udvælgelsesprøve, kan kun finde anvendelse i medfør af bestående ret, eftersom en afgørelses lovlighed skal bedømmes på grundlag af de retlige omstændigheder, der forelå på det tidspunkt, hvor afgørelsen blev truffet, og denne bestemmelse kan således ikke forpligte ansættelsesmyndigheden til at træffe en afgørelse, der strider imod den af lovgiver ændrede vedtægt, og som derfor er retsstridig.

Den overgangsforanstaltning, der fremgår af artikel 2, stk. 1, i bilag XIII til vedtægten, havde alene til formål pr. 1. maj 2004 at konvertere de lønklasser, som tjenestemænd og midlertidigt ansatte var indplaceret i den 30. april 2004, med henblik på at kunne anvende disse i den nye karrierestruktur, der fuldt ud træder i kraft den 1. maj 2006. Denne bestemmelse, sammenholdt med artikel 1 i bilaget til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, vedrører alene dem, der den 1. maj 2004 allerede var indplaceret i en af de lønklasser, der er anført i kolonnen benævnt »tidligere lønklasse«, for så vidt som lovgiver ønskede at opretholde den situation, som de ansatte havde opnået inden denne dato.

Afskaffelsen, fra den 1. maj 2004, af lønklasserne ved indplacering i de stillingsgrupper, der var anført i meddelelserne om udvælgelsesprøverne, som var begrundet i indførelsen af det nye karrieresystem, indebar, at lovgiver måtte vedtage overgangsbestemmelserne i bilag XIII til vedtægten og navnlig dennes artikel 12, stk. 3, med henblik på at fastsætte indplaceringen i lønklasser af beståede ansøgere fra udvælgelsesprøver offentliggjort før eller efter den 1. maj 2004, som blev opført på lister over egnede ansøgere før den 1. maj 2006 og ansat mellem den 1. maj 2004 og den 1. maj 2006.

Det er korrekt, at tabellen i artikel 12, stk. 3, i bilag XIII til vedtægten, som overfører de lønklasser, der var anført i meddelelserne om udvælgelsesprøver, til nye midlertidige lønklasser ved ansættelse, afviger fra tabellen i dette bilags artikel 2, stk. 1, hvori de tidligere lønklasser for tjenestemænd ansat før den 1. maj 2004 blev ændret til nye midlertidige lønklasser.

Det er imidlertid muligt for lovgiver med virkning for fremtiden i tjenestens interesse at vedtage ændringer til vedtægtens bestemmelser, selv om de ændrede bestemmelser er mindre gunstige end de tidligere.

(jf. præmis 36-40 og 43-45)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 30. september 1998, sag T-121/97, Ryan mod Revisionsretten, præmis 98; 11. juli 2007, sag T-58/05, Centeno Mediavilla m.fl. mod Kommissionen, præmis 100, 109, 110 og 113

2.      Artikel 5, stk. 4, i bilag XIII til vedtægten omhandler de midlertidigt ansatte, der er opført »på en liste over ansøgere, der er egnede til at blive overført til en anden kategori« og dem, »som er opført på en reserveliste over ansøgere, der har bestået en intern udvælgelsesprøve«. Selv om en udvælgelsesprøve vedrørende »overførsel til en anden kategori« ligeledes efter sin art er en intern udvælgelsesprøve, skal den pågældende bestemmelse fortolkes således, at den får en effektiv virkning, hvorved så vidt muligt undgås en fortolkning, der fører til den konklusion, at bestemmelsen er overflødig. Det må antages, at lovgiver med en »intern udvælgelsesprøve« har tilsigtet såkaldte udvælgelsesprøver med henblik på udnævnelse til tjenestemand, hvis formål er at gøre det muligt, under hensyn til vedtægtens bestemmelser om adgang til den europæiske offentlige tjeneste, som tjenestemænd at ansætte øvrige ansatte, der allerede har en vis erfaring i institutionen, og som har bevist, at de er egnede til at besætte en af de ledige stillinger. Denne fortolkning underbygges af ordlyden af artikel 5, stk. 2, i bilag XIII til vedtægten, der alene omhandler de tjenestemænd, som er opført »på en liste over ansøgere, der er egnede til at blive overført til en anden kategori«, uden at nævne de tjenestemænd, »der er opført på en liste over ansøgere, der har bestået en intern udvælgelsesprøve«. En sådan medtagelse ville have været ubegrundet, idet der netop ikke er grund til at udnævne ansatte, der allerede er tjenestemænd.

For at artikel 5, stk. 4, i bilag XIII til vedtægten kan finde anvendelse, kræves, at der sker en overgang fra den »tidligere kategori« til den »nye kategori« enten efter afholdelsen af en udvælgelsesprøve, der medfører oprettelsen af en »liste over ansøgere, der er egnede til at blive overført til en anden kategori«, eller efter en intern udvælgelsesprøve med henblik på udnævnelse til tjenestemand, der har medført en sådan overgang til en anden kategori. Lovgiver har således i forbindelse med udøvelsen af det vide skøn, som denne har vedrørende overgangsbestemmelser og indplaceringskriterier, fraveget den almindelige regel om indplacering af nyansatte tjenestemænd i vedtægtens artikel 31, stk. 1, som suppleret af artikel 12, stk. 3, eller artikel 13, stk. 1, i bilag XIII til vedtægten, i forhold til beståede ansøgere opført på en liste før den 1. maj 2006 og ansat henholdsvis i perioden fra den 1. maj 2004 til den 30. april 2006 og efter den 1. maj 2006, ved at forbeholde muligheden for at blive indplaceret i en anden lønklasse end den lønklasse, der er anført i meddelelsen om udvælgelsesprøven, for de ansatte, der ansættes som tjenestemænd på prøve, som allerede har en vis erfaring ved en institution, og som efter afholdelsen af de ovenfor nævnte udvælgelsesprøver har bevist, at de er egnede til at besætte en stilling i en højere kategori.

(jf. præmis 65, 66, 71 og 72)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 6. marts 1997, forenede sager T-40/96 og T-55/96, de Kerros og Kohn-Bergé mod Kommissionen, præmis 45 og 46; 12. november 1998, sag T-294/97, Carrasco Benítez mod Kommissionen, præmis 51

Personaleretten: 12. maj 2010, sag F-13/09, Peláez Jimeno mod Parlamentet, præmis 40, 41, 46 og 47

3.      EU-retten stadfæster ikke udtrykkeligt hverken et princip om retten til én samlet karriere eller et princip om retten til en karriere. Så meget desto mere er retten til en karriere for en midlertidigt ansat, der er blevet tjenestemand, ikke almindeligt anerkendt i EU-retten. Vedtægtens artikel 32, stk. 2, fastsætter alene, at den midlertidigt ansatte bevarer den løntrinsanciennitet, som han havde opnået, da han blev udnævnt til tjenestemand.

Vedtægtens artikel 32 og artikel 8 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i den affattelse, der var gældende indtil den 30. april 2004, indeholder for de midlertidigt ansatte en mulighed for at fortsætte deres karriere som tjenestemand i overensstemmelse med vedtægtens procedurer, og i givet fald opretholdes den løntrinsanciennitet, der er opnået som midlertidigt ansat, hvis den pågældende ansatte er blevet udnævnt til tjenestemand i samme lønklasse umiddelbart efter denne periode.

Det forholder sig ikke desto mindre således, dels at de ovenfor nævnte bestemmelser begrænser sig til at sikre løntrinsancienniteten hos den midlertidigt ansatte, der er blevet udnævnt til tjenestemand i samme lønklasse, dels at karrierens kontinuitet er sikret i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i vedtægten. Endelig må det fastslås, at de øvrige bestemmelser i vedtægten – bortset fra artikel 5, stk. 4, i bilag XIII til vedtægten, der skal fortolkes snævert, da den er en overgangsbestemmelse – ikke anerkender muligheden for, at midlertidigt ansatte udnævnes til tjenestemænd i den lønklasse, de var indplaceret i, hvis deres lønklasse var højere end den, der blev anført ved offentliggørelsen af den udvælgelsesprøve, de har bestået.

(jf. præmis 83, 90 og 91)

Henvisning til:

Personaleretten: 5. marts 2008, sag F-33/07, Toronjo Benitez mod Kommissionen, præmis 87