Language of document : ECLI:EU:F:2011:157

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS (esimene koda)

28. september 2011

Kohtuasi F‑65/06

Rosa Maria Pereira Sequeira

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Ametisse nimetamine – Enne 1. maid 2004 avaldatud sisekonkurss – Enne 1. maid 2006 sobivate kandidaatide loetelusse kantud ajutine teenistuja – Palgaastmele määramine – Personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõige 4 ja artikli 12 lõige 3 – Sekretariaaditoetus – Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu hagi

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega R. M. Pereira Sequeira palub tühistada komisjoni otsus võtta ta tööle katseajal oleva ametnikuna alates 16. märtsist 2005 osas, milles see otsus määrab ta C‑kategooria palgaastme 1 järku 2.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta poolte kohtukulud nende endi kanda.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Töölevõtmine – Palgaastmele määramine – Konkursiteates nimetatud tegevusüksuse palgaastmele määramine – Uue karjäärisüsteemi kehtestamine määrusega nr 723/2004 – Palgaastmele määramise üleminekusätted

(Personalieeskirjad, artikli 31 lõige 1; XIII lisa artikli 2 lõige 1 ja artikli 12 lõige 3; muude teenistujate teenistustingimused, lisa artikkel 1; nõukogu määrus nr 723/2004)

2.      Ametnikud – Töölevõtmine – Palgaastmele määramine – Uue karjäärisüsteemi kehtestamine määrusega nr 723/2004 – Palgaastmele määramise üleminekusätted

(Personalieeskirjad, artikli 31 lõige 1; XIII lisa artikli 5 lõige 4, artikli 12 lõige 3 ja artikli 13 lõige 1; nõukogu määrus nr 723/2004)

3.      Ametnikud – Töölevõtmine – Palgaastmele ja ‑järku määramine – Ametnikuna ametisse nimetatud ajutine teenistuja

(Personalieeskirjad, artikkel 32; XIII lisa artikli 5 lõige 4; muude teenistujate teenistustingimused, artikkel 8)

1.      Personalieeskirjade artikli 31 lõige 1 sätestab, et konkursi edukalt läbinud isikud nimetatakse läbitud konkursi teates nimetatud tegevusüksuse palgaastmele.

Sellest sättest järeldub kindlalt, et avalikku teenistusse töölesaamiseks korraldatud konkursi edukalt läbinud isikud tuleb määrata katseajal olevateks ametnikeks palgaastmele, mis on märgitud selle konkursi teates, mille tulemusel nad on tööle võetud. Tuleb siiski nentida, et täidetavate ametikohtade taseme ja konkursi läbinud isikute nendele ametikohtadele määramise tingimuste määratlemine, mille suhtes institutsioon toimis endiste personalieeskirjade raames konkursiteateid koostades, ei saanud pikendada nende mõju 1. maist 2004 hilisema ajani, mille liidu seadusandja oli määranud ametnike uue karjääristruktuuri jõustumiseks.

Konkursi edukalt läbinud isikute õigust sellele, et neile määratakse konkursiteates märgitud palgaaste, saab kohaldada üksnes juba kehtivale õigusele, sest otsuse õiguspärasust hinnatakse selle vastuvõtmise ajal kehtinud õiguslike asjaolude alusel ja järelikult ei saa administratsioon olla selle sätte alusel kohustatud võtma vastu otsust, mis ei ole seadusandja poolt muudetud personalieeskirjadega kooskõlas ja on seega õigusvastane.

Personalieeskirjade XIII lisa artikli 2 lõikes 1 sätestatud üleminekumeetmega sooviti 1. mail 2004 pelgalt muuta 30. aprilli 2004 seisuga ametnikuks ja teenistujateks olnute palgaastmeid eesmärgiga kohandada nende suhtes kohaldatavaks uus karjäärisüsteem, mis oli kavas täielikult jõustada 1. mail 2006. See säte, koostoimes muude teenistujate teenistustingimuste lisa artikliga 1, hõlmab ainult isikuid, kes 1. mai 2004. aasta seisuga olid juba määratud palgaastmele, mis on välja toodud tulbas pealkirjaga „endine palgaaste”, kuna seadusandja taotles töötajate enne seda kuupäeva omandatud olukorra säilitamist.

Konkursiteadetes märgitud teenistuskäigu kohaselt palgaastmete määramise tühistamine alates 1. maist 2004, mis on tingitud uue karjäärisüsteemi kehtestamisest, sundis seadusandjat vastu võtma personalieeskirjade XIII lisa üleminekusätted ja iseäranis selle artikli 12 lõike 3, et määrata kindlaks enne või pärast 1. maid 2004 avaldatud konkursid edukalt läbinud isikute palgaastmete määramine, kes on kantud sobivate kandidaatide nimekirja enne 1. maid 2006 ja tööle võetud ajavahemikus 1. mai 2004 kuni 1. mai 2006.

On tõsi, et personalieeskirjade XIII lisa artikli 12 lõikes 3 toodud tabel, mis asendab konkursiteadetes nimetatud palgaastmed vahepealsete töölevõtmise palgaastmetega, kaldub kõrvale selle lisa artikli 2 lõikes 1 toodud tabelist, milles enne 1. maid 2004 ametis olevate ametnike endised palgaastmed muudeti uuteks vahepealseteks palgaastmeteks.

Seadusandjal on siiski lubatud teha tuleviku jaoks teenistuse huvides muudatusi personalieeskirjade sätetes, isegi kui muudetud sätted on varasematest ebasoodsamad.

(vt punktid 36–40 ja 43–45)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 30. september 1998, kohtuasi T‑121/97: Ryan vs. kontrollikoda (punkt 98); 11. juuli 2007, kohtuasi T‑58/05: Centeno Mediavilla jt vs. komisjon (punktid 100, 109, 110 ja 113).

2.      Personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõige 4 käsitleb ajutisi teenistujaid, kes on kantud „ühest kategooriast teise kategooriasse üleviimiseks sobivate kandidaatide loetellu” ning „sisekonkursi[…] [edukalt läbinud] kandidaatide loetellu”. Kuigi „ühest kategooriast teise üleviimiseks” korraldatud konkurss on olemuselt samuti sisekonkurss, tuleb seda sätet tõlgendada nii, et tagataks selle kasulik mõju, vältides võimalikul määral tõlgendust, mis viiks järelduseni, et see säte on üleliigne. Ilmneb, et seadusandja pidas „sisekonkursi” all silmas alaliselt ametisse nimetamise konkursse, mille eesmärk on kõiki Euroopa avalikule teenistusele juurdepääsu kohta käivaid personalieeskirjade sätteid järgides võimaldada nende teenistujate töölevõtmist ametnikena, kellel on juba institutsioonis töötamise teatud kogemus ning kes on osutunud võimeliseks täitma täitmisele kuuluvaid ametikohti. Seda tõlgendust toetab personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõige 2, milles on nimetatud ainult ametnikke, kes on kantud „ühest kategooriast teise kategooriasse üleviimiseks sobivate kandidaatide loetellu”, ilma et mainitaks ametnikke, kes on kantud „sisekonkursi[…] [edukalt läbinud] kandidaatide loetellu”. Selline viide oleks olnud põhjendamatu, kuna see ei käsitle täpsemalt nende teenistujate alaliselt ametisse nimetamist, kes juba on ametnikud.

Personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõike 4 kohaldamiseks on vaja, et toimuks üleminek „endisest kategooriast” „uude kategooriasse”, kas siis sellise konkursi tulemusel, mille alusel koostati „ühest kategooriast teise kategooriasse üleviimiseks sobivate kandidaatide loetelu”, või siis alaliselt ametisse nimetamise sisekonkursi tulemusel, mis on toonud kaasa sellise ühest kategooriast teise ülemineku. Kasutades oma ulatuslikku kaalutlusõigust nii üleminekusätete kui ka palgaastme ja ‑järgu määramise kriteeriumide valdkonnas, jättis seadusandja niisiis kõrvale äsja tööle võetud ametnike palgaastet ja ‑järku käsitleva üldreegli, mis on esitatud personalieeskirjade artikli 31 lõikes 1, mida täiendati nende personalieeskirjade XIII lisa artikli 12 lõikega 3 või artikli 13 lõikega 1, mis käsitles konkursi edukalt läbinud isikuid, kes on kantud sobivate kandidaatide loetellu enne 1. maid 2006 ja kes on vastavalt tööle võetud ajavahemikus 1. mai 2004 kuni 30. aprill 2006 ja pärast 1. maid 2006, andes õiguse olla määratud konkursiteates esitatust erinevale palgaastmele sellistele teenistujatele, kes võeti tööle katseajal olevate ametnikena, kellel on juba teatud kogemus institutsioonis ja kes tõendavad pärast eespool märgitud konkursi lõppu oma sobivust täita vabu ametikohti kõrgemas kategoorias.

(vt punktid 65, 66, 71 ja 72)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 6. märts 1997, liidetud kohtuasjad T‑40/96 ja T‑55/96: De Kerros ja Kohn-Bergé vs. komisjon (punktid 45 ja 46); 12. november 1998, kohtuasi T‑294/97: Carrasco Benítez vs. komisjon (punkt 51).

Avaliku Teenistuse Kohus: 12. mai 2010, kohtuasi F‑13/09: Peláez Jimeno vs. parlament (punktid 40, 41, 46 ja 47).

3.      Liidu õiguses ei ole sõnaselgelt sätestatud ei karjääri ühtsuse ega karjääri põhimõtet. Seda enam ei ole liidu õiguses üldiselt tunnustatud õigust ametikohal edasijõudmisele ametnikuks saanud ajutisele teenistujale. Personalieeskirjade artikli 32 kolmas lõik näeb ainult ette, et ajutisel teenistujal säilib omandatud staaž, kui ta nimetatakse ametnikuks.

Personalieeskirjade artiklis 32 ja muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 8 kuni 30. aprillini 2004 kehtinud redaktsioonis nähakse ajutistele teenistujatele ette võimalus jätkata vastavalt personalieeskirjades kehtestatud korrale karjääri ametnikuna ning sellisel juhul säilib ajutise teenistujana omandatud staaž, kui asjaomane teenistuja nimetatakse sama palgaastme ametnikuks kohe pärast ajutise teenistuse lõppu.

Siiski tuleb esiteks meenutada, et eespool viidatud sätted piirduvad nende ajutiste ametnike staaži tagamisega, kes nimetati sama palgaastme ametnikuks, ning teiseks tagatakse teenistuskäigu järjepidevus vastavalt personalieeskirjadega kehtestatud korrale. Lõpuks tuleb tõdeda, et peale personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõike 4, mis on üleminekusäte ja mida tuleb tõlgendada kitsalt, ei anna teised personalieeskirjade sätted ajutistele teenistujatele võimalust olla nimetatud sama palgaastme ametnikuks, kui see oli kõrgem kui palgaaste, mis avaldati nende poolt edukalt läbitud konkursil.

(vt punktid 83, 90 ja 91)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 5. märts 2008, kohtuasi F‑33/07: Toronjo Benitez vs. komisjon (punkt 87).