Language of document : ECLI:EU:F:2011:157

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
(prvi senat)


z dne 28. septembra 2011


Zadeva F‑65/06


Rosa Maria Pereira Sequeira

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Imenovanje – Notranji natečaj, objavljen pred 1. majem 2004 – Začasni uslužbenec, vpisan na seznam primernih kandidatov pred 1. majem 2006 – Razvrstitev v naziv – Člena 5(4) in 12(3) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom – Tajniški dodatek – Tožba, ki očitno delno ni dopustna in očitno delno ni utemeljena“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero R. M. Pereira Sequeira predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije z začetkom veljavnosti 16. marca 2005, na podlagi katere se je zaposlila kot uradnica na poskusnem delu, v delu, v katerem je določena njena razvrstitev v naziv C*1, plačilni razred 2.

Odločitev:      Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek


1.      Uradniki – Zaposlovanje – Imenovanje v naziv – Imenovanje v naziv funkcionalne skupine, navedene v obvestilu o natečaju – Uvedba nove karierne strukture z Uredbo št. 723/2004 – Prehodne določbe za razvrstitev v naziv

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 31(1); Priloga XIII, člena 2(1) in 12(3); Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, Priloga, člen 1; Uredba Sveta št. 723/2004)

2.      Uradniki – Zaposlovanje – Imenovanje v naziv – Uvedba nove karierne strukture z Uredbo št. 723/2004 – Prehodne določbe za razvrstitev v naziv

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 31(1); Priloga XIII, členi 5(4), 12(3) in 13(1); Uredba Sveta št. 723/2004)

3.      Uradniki – Zaposlovanje – Imenovanje v naziv in razvrstitev v plačilni razred – Začasni uslužbenec, imenovan za uradnika

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 32; Priloga XIII, člen 5(4); Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 8)

1.      Člen 31(1) Kadrovskih predpisov določa, da so izbrani kandidati na natečaju imenovani v naziv funkcionalne skupine, določen v obvestilu o natečaju, ki so ga uspešno opravili.

Čeprav iz te določbe nujno sledi, da morajo biti izbrani kandidati na natečajih za vstop v javno upravo imenovani za uradnike na poskusnem delu v naziv, naveden v obvestilu o natečaju, po katerem so bili zaposleni, opredelitev ravni prostih delovnih mest in pogojev za imenovanje izbranih kandidatov za ta mesta, ki ga je institucija izvedla s sestavo obvestila o natečaju v okviru določb prejšnjih Kadrovskih predpisov, ne bi mogla podaljšati svojih učinkov prek datuma, 1. maja 2004, ki ga je zakonodajalec Unije določil za začetek veljavnosti nove karierne strukture uradnikov.

Pravica kandidatov, izbranih na natečaju, da so razvrščeni v naziv, naveden v obvestilu o natečaju, se lahko nanaša samo na veljavno pravo, saj se zakonitost odločbe presoja glede na pravne elemente, veljavne ob njenem sprejetju, zato ta določba ne more zavezovati organa, pristojnega za imenovanja, k sprejetju odločbe, ki ne bi bila skladna s Kadrovskimi predpisi, kot jih je spremenil zakonodajalec, in ki bi bila zaradi tega nezakonita.

Cilj prehodnega ukrepa iz člena 2(1) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom je bil le, da bi se s 1. majem 2004 preimenovali nazivi, ki so jih 30. aprila 2004 imeli uradniki in uslužbenci, da bi bilo zanje mogoče uporabljati novo karierno strukturo, ki naj bi začela v celoti veljati 1. maja 2006. Ta določba v povezavi s členom 1 Priloge k Pogojem za zaposlitev drugih uslužbencev zadeva le tiste, ki so bili 1. maja 2004 že razvrščeni v enega od nazivov iz kolone z naslovom „prejšnji naziv“, ker je želel zakonodajalec zagotoviti ohranitev položaja, ki ga je osebje pridobilo pred tem datumom.

Na podlagi odprave – s 1. majem 2004 – nazivov v kariernih razredih, navedenih v obvestilih o natečajih, ki je bila izvedena z uvedbo novega kariernega sistema, je zakonodajalec sprejel prehodne določbe Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, zlasti njen člen 12(3), da bi določil razvrstitev v naziv izbranih kandidatov na natečajih, objavljenih pred 1. majem 2004 ali po njem, ki so bili na seznam primernih kandidatov vpisani pred 1. majem 2006 in se zaposlili med 1. majem 2004 in 1. majem 2006.

Res je, da se preglednica iz člena 12(3) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, v kateri so nazivi, navedeni v obvestilih o natečajih, spremenjeni v vmesne nazive, razlikuje od preglednice iz člena 2(1) navedene priloge, v kateri so bili prejšnji nazivi uradnikov na delovnem mestu pred 1. majem 2004 spremenjeni v nove vmesne nazive.

Kljub temu sme zakonodajalec v prihodnje v interesu službe sprejeti spremembe določb Kadrovskih predpisov, tudi če so spremenjene določbe manj ugodne kot prejšnje.

(Glej točke od 36 do 40 in od 43 do 45.)


Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 30. september 1998, Ryan proti Računskemu sodišču, T‑121/97, točka 98; 11. julij 2007, Centeno Mediavilla in drugi proti Komisiji, T‑58/05, točke 100, 109, 110 in 113.


2.      Člen 5(4) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom se nanaša na začasne uslužbence, vpisane „na seznam kandidatov, primernih za [prehod] iz ene kategorije v drugo“, in tiste, „vpisane na seznam uspešnih kandidatov notranjega natečaja“. Čeprav je natečaj za „premestitev iz ene kategorije v drugo“ po naravi tudi notranji natečaj, je treba zadevno določbo razlagati tako, da ima polni učinek, pri tem pa se – kolikor je le mogoče – izogniti vsakršni razlagi, na podlagi katere bi bilo mogoče sklepati, da je navedena določba odvečna. Zakonodajalec je z izrazom „notranji natečaj“ želel zaobseči t. i. natečaje za imenovanje v naziv, katerih cilj je, da se ob upoštevanju vseh določb Kadrovskih predpisov, ki določajo dostop do položaja javnega uslužbenca Evropske unije, kot uradnike zaposli tiste uslužbence, ki že imajo nekaj izkušenj v instituciji in so dokazali sposobnost, da lahko zasedejo prosta delovna mesta. Navedena razlaga je podprta z besedilom člena 5(2) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, ki se nanaša le na uradnike iz „seznam[a] kandidatov, primernih za premestitev iz ene kategorije v drugo“, v njem pa niso navedeni uradniki, ki so „na seznamu uspešnih kandidatov notranjega natečaja“. Taka navedba ne bi bila utemeljena, ker ni posebnega razloga za imenovanje v naziv uslužbencev, ki so že uradniki.

Da bi se lahko člen 5(4) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom uporabljal, mora obstajati prehod iz „prejšnje kategorije“ v „novo kategorijo“, bodisi z natečajem, po katerem se sestavi „seznam kandidatov, primernih za premestitev iz ene kategorije v drugo“, bodisi z notranjim natečajem za imenovanje v naziv, po katerem se je izvedla taka premestitev iz ene kategorije v drugo. Zakonodajalec se je tako v okviru izvrševanja svoje široke diskrecijske pravice na področju prehodnih določb in na področju meril za razvrstitev odmaknil od splošnega pravila na področju razvrstitve novozaposlenih uradnikov, določene v členu 31(1) Kadrovskih predpisov, kot je bil dopolnjen s členom 12(3) ali s členom 13(1) Priloge XIII k navedenim Kadrovskim predpisom, kar zadeva izbrane kandidate, vpisane na seznam primernih kandidatov pred 1. majem 2006 in zaposlene med 1. majem 2004 in 30. aprilom 2006 oziroma po 1. maju 2006, pri čemer je pridržal ugodnost razvrstitve v drug naziv, kot je tisti iz obvestila o natečaju, uslužbencem, zaposlenim kot uradniki na poskusnem delu, ki že imajo izkušnje iz institucije in ki so po zgoraj navedenem natečaju dokazali svoje sposobnosti za zaposlitev na delovnem mestu v višji kategoriji.

(Glej točke 65, 66, 71 in 72.)


Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 6. marec 1997, de Kerros in Kohn-Bergé proti Komisiji, T‑40/96 in T‑55/96, točki 45 in 46; 12. november 1998, Carrasco Benítez proti Komisiji, T‑294/97, točka 51;

Sodišče za uslužbence: 12. maj 2010, Peláez Jimeno proti Parlamentu, F‑13/09, točke 40, 41, 46 in 47.


3.      Pravo Unije ne določa izrecno niti načela enotnosti kariere niti načela kariere. Upravičenost začasnega uslužbenca, ki je postal uradnik, do kariere a fortiori ni splošno priznana v pravu Unije. Člen 32, tretji odstavek, Kadrovskih predpisov določa le, da začasni uslužbenec ob imenovanju za uradnika ohrani dopolnjeno delovno dobo, ki jo je pridobil.

Člen 32 Kadrovskih predpisov in člen 8 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev v različici, ki je veljala do 30. aprila 2004, za začasne uslužbence določata možnost, da nadaljujejo kariero kot uradniki v skladu s postopki iz Kadrovskih predpisov in v tem primeru ohranijo dopolnjeno delovno dobo, ki so jo pridobili kot začasni uslužbenci, če so bili imenovani za uradnika v istem nazivu takoj po izteku tega obdobja.

Vendar ostaja dejstvo, da, po eni strani, zgoraj navedene določbe zagotavljajo ohranitev dopolnjene delovne dobe le začasnemu uslužbencu, ki je imenovan za uradnika v istem nazivu, in da je, po drugi strani, zagotovljeno nadaljevanje kariere v skladu s postopki iz Kadrovskih predpisov. Nazadnje je treba ugotoviti, da začasni uslužbenci v skladu z drugimi določbami Kadrovskih predpisov – razen členom 5(4) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, ki ga je treba v zvezi s prehodno določbo razlagati ozko – ne morejo biti imenovani za uradnike v nazivu, ki so ga imeli, če je bil ta višji od naziva, za katerega je bil objavljen natečaj, ki so ga uspešno opravili.

(Glej točke 83, 90 in 91.)


Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 5. marec 2008, Toronjo Benitez proti Komisiji, F‑33/07, točka 87.