Language of document : ECLI:EU:F:2011:158

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

z dne 28. septembra 2011

Zadeva F‑66/06

Kalliopi Kyriazi

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Imenovanje – Notranji natečaj, objavljen pred 1. majem 2004 – Začasni uslužbenec, vpisan na seznam primernih kandidatov pred 1. majem 2006 – Razvrstitev v naziv – Člena 5(4) in 12(3) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom – Dodatek za pisarniško pomoč – Delno očitno nedopustna in delno očitno neutemeljena tožba“

Predmet:      Tožba, ki je v sodno tajništvo Sodišča za uslužbence prispela 16. junija 2006 in s katero K. Kyriazi predlaga razglasitev ničnosti odločbe Komisije, izdane 12. septembra 2005 in vročene 20. septembra 2005, o njenem imenovanju za uradnico na poskusnem delu od 16. aprila 2005, saj je bila razvrščena v vmesni naziv C*1, ki je postal naziv AST 1, plačilni razred 2, ter razglasitev ničnosti vseh drugih aktov, ki so bili sprejeti na podlagi te odločbe in/ali se nanjo nanašajo, kot je odločba o ukinitvi njenega dodatka za pisarniško pomoč in o tem, da se po njenem imenovanju v naziv ta dodatek ne uvede ponovno.

Odločitev:      Tožba se zavrne. Tožeča stranka in Komisija nosita vsaka svoje stroške. Svet, intervenient, nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Uradniki – Tožba – Predhodna upravna pritožba – Roki – Začetek teka – Tožba zoper odločbo o ukinitvi dodatka – Poslanje plačilnega lista, iz katerega je to razvidno – Pogoj

(Kadrovski predpisi, člena 90(2) in 91)

2.      Uradniki – Zaposlovanje – Imenovanje v naziv – Imenovanje v naziv funkcionalne skupine, določen v obvestilu o natečaju – Uvedba nove karierne strukture z Uredbo št. 723/2004 – Prehodne določbe za razvrstitev v naziv – Uspešni kandidati na natečajih, vpisani na seznam primernih kandidatov pred 1. majem 2006 in zaposleni po 1. maju 2004 – Uporaba novih določb – Sprememba nazivov, navedenih v obvestilih o natečajih, v vmesne nazive – Zakonitost

(Kadrovski predpisi, člen 31(1); Priloga XIII, člena 2(1) in 12(3); Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, Priloga, člen 1; Uredba Sveta št. 723/2004)

3.      Uradniki – Zaposlovanje – Imenovanje v naziv – Uvedba nove karierne strukture z Uredbo št. 723/2004 – Prehodne določbe za razvrstitev v naziv – Uspešni kandidati na natečajih, vpisani na seznam primernih kandidatov pred 1. majem 2006 in zaposleni po 1. maju 2004 – Uporaba člena 5(4) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom – Pogoji

(Kadrovski predpisi, člen 31(1); Priloga XIII, členi 5(4), 12(3) in 13(1); Uredba Sveta št. 723/2004)

4.      Uradniki – Zaposlovanje – Imenovanje v naziv in razvrstitev v plačilni razred – Za uradnika imenovan začasni uslužbenec – Ohranitev naziva in plačilnega razreda, ki ju je imel kot začasni uslužbenec – Pogoji

(Kadrovski predpisi, člen 32 ; Priloga XIII, člen 5(4); Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev, člen 8)

1.      V skladu s členom 90(2) Kadrovskih predpisov je treba pritožbo zoper akt, ki posega v položaj, med drugim zoper odločbo o ukinitvi dodatka za pisarniško delo, vložiti v treh mesecih od dneva, „ko zadevno osebo uradno obvestijo o odločitvi, nikakor pa ne pozneje, kakor [od dneva], ko je ta prejela uradno obvestilo, če ukrep zadeva neko določeno osebo“.

Res je, da bi se, če bi se na splošno od zadevnega uradnika zahtevalo, da pritožbo vloži najkasneje v treh mesecih od prejetja plačilnega lista, na podlagi katerega bi se lahko učinkovito seznanil s sporno odločbo, v tem primeru členoma 25, drugi odstavek, in 26, drugi in tretji odstavek, Kadrovskih predpisov, katerih namen je ravno v tem, da se uradnikom omogoči, da se učinkovito seznanijo z odločbami, ki se me drugim nanašajo na njihov upravni položaj in na uveljavljanje njihovih pravic, ki jih imajo na podlagi Kadrovskih predpisov, odvzelo ves pomen.

Vendar pa v primeru, ko instituciji ni treba sprejeti ločene odločbe, ker je bila vez na podlagi Kadrovskih predpisov, ki je obstajala med tožečo stranko in institucijo, prekinjena in ker tožeča stranka, ki več ne spada na osebno področje uporabe člena 18 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, iz tega razloga ni upravičena do dodatka, Kadrovski predpisi ne nasprotujejo obveznosti vložitve pritožbe najkasneje v treh mesecih od prejetja plačilnega lista.

(Glej točke 48, 52 in 54.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence, 28. junij 2006, Grünheid proti Komisiji, F‑101/05, točka 52.

2.      Člen 31(1) Kadrovskih predpisov določa, da so uspešni kandidati na natečaju imenovani v naziv funkcionalne skupine, določen v obvestilu o natečaju, ki so ga uspešno opravili.

Iz te določbe nujno izhaja, da je treba uspešne kandidate na natečaju za dostop do zaposlitve kot uslužbenec imenovati za uradnike na poskusnem delu, z nazivom, določenem v obvestilu o natečaju, na podlagi katerega so bili zaposleni. Vendar pa določitev pomena delovnih mest, ki jih je treba zapolniti, in pogojev za imenovanje uspešnih kandidatov na ta delovna mesta, ki jo je institucija izvedla s sestavo obvestila o natečaju na podlagi določb prejšnjih Kadrovskih predpisov, ni mogla učinkovati po 1. maju 2004, datumu, za katerega je zakonodajalec Unije določil, da začne veljati nova struktura karier uradnikov.

Pravica uspešnih kandidatov na natečaju do dodelitve naziva, določenega v obvestilu o natečaju, se lahko uveljavlja le, če se pravo ni spremenilo, saj se zakonitost odločbe presoja glede na pravo, ki velja ob njenem sprejetju, in ta določba tako ne more organa, pristojnega za imenovanja, zavezovati k sprejetju odločbe, ki ne bi bila v skladu s Kadrovskimi predpisi, kot jih je zakonodajalec spremenil, in bi bila torej nezakonita.

Edini namen prehodnega ukrepa iz člena 2(1) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom je bil v tem, da se s 1. majem 2004 spremenijo nazivi, ki so jih uradniki in uslužbenci imeli 30. aprila 2004, da bi bilo zanje mogoče uporabiti novo karierno strukturo, ki naj bi začela v celoti veljati 1. maja 2006. Ta določba v povezavi s členom 1 Priloge k Pogojem za zaposlitev drugih uslužbencev se nanaša le na tiste, ki so bili 1. maja 2004 že razvrščeni v enega od nazivov, navedenih v stolpcu z naslovom „Prejšnji razred [naziv]“, saj je zakonodajalec želel ohraniti položaj, ki so ga zaposleni pridobili pred tem dnem. Vendar pa je v primeru začasnih uslužbencev pridobljeni položaj mogoče zagotavljati le, dokler obstaja vez na podlagi Kadrovskih predpisov.

Na podlagi odprave – s 1. majem 2004 – nazivov v kariernih razredih, navedenih v obvestilih o natečajih, ki je bila izvedena z uvedbo novega kariernega sistema, je zakonodajalec spremenil prehodne določbe Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, zlasti njen člen 12(3), da bi določil razvrstitev v naziv uspešnih kandidatov na natečajih, objavljenih pred 1. majem 2004 ali po njem, ki so bili na seznam primernih kandidatov vpisani pred 1. majem 2006 in so bili zaposleni med 1. majem 2004 in 1. majem 2006.

Res je, da se tabela iz člena 12(3) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, ki nazive, navedene v obvestilih o natečajih, spreminja v vmesne nazive, razlikuje od tabele iz člena 2(1) te priloge, v kateri so bili prejšnji nazivi uradnikov na delovnem mestu pred 1. majem 2004 spremenjeni v nove vmesne nazive.

Vendar pa sme zakonodajalec za prihodnost v interesu službe sprejeti spremembe določb Kadrovskih predpisov, tudi če so spremenjene določbe manj ugodne kot prejšnje.

(Glej točke od 61 do 65 in od 68 do 70.)

Napotitev na:

Sodišče: 22. december 2008, Centeno Mediavilla in drugi proti Komisiji, C‑443/07 P, točka100;

Sodišče prve stopnje: 30. september 1998, Ryan proti Računskemu sodišču, T‑121/97, točka 98; 11. julij 2007, Centeno Mediavilla in drugi proti Komisiji, T‑58/05, točka 109.

3.      Člen 5(4) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom se nanaša na začasne uslužbence „na seznamu kandidatov, primernih za premestitev iz ene kategorije v drugo“, ter na začasne uslužbence „na seznamu uspešnih kandidatov notranjega natečaja“. Čeprav je natečaj „za prehod iz kategorije“ po naravi tudi notranji natečaj, je treba zadevno določbo razlagati tako, da se ji da polni učinek, pri čemer se je treba izogibati vsaki razlagi, ki bi vodila do zaključka, da je ta določba dolgovezna. Ugotoviti je treba, da je zakonodajalec z „notranjimi natečaji“ imel v mislih natečaje za imenovanje v naziv, katerih namen je, da se ob spoštovanju vseh določb Kadrovskih predpisov, ki urejajo dostop do zaposlitve kot evropski uslužbenec, omogoči zaposlovanje – kot uradnikov – uslužbencev, ki že imajo določene izkušnje z delom v instituciji in ki so izkazali, da so sposobni za delo na delovnih mestih, ki jih je treba zapolniti. To razlago potrjuje besedilo člena 5(2) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, ki se nanaša le na uradnike„na seznamu kandidatov, primernih za premestitev iz ene kategorije v drugo“, ne da bi bili navedeni tudi uradniki „na seznamu uspešnih kandidatov notranjega natečaja“. Taka navedba bi bila neutemeljena, saj ravno ni razloga za imenovanje v naziv uslužbencev, ki so že uradniki.

Da bi bilo mogoče uporabiti člen 5(4) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, mora iti za prehod iz „prejšnje kategorije“ v „novo kategorijo“, bodisi na podlagi natečaja, na podlagi katerega se sestavi seznam kandidatov, primernih za premestitev iz ene kategorije v drugo“, bodisi na podlagi notranjega natečaja za imenovanje v naziv, katerega posledica je tak prehod iz kategorije. Zakonodajalec se je tako v okviru izvrševanja svoje široke diskrecijske pravice na področju prehodnih določb in meril za razvrstitev odmaknil od splošnega pravila na področju razvrstitve na novo zaposlenih uradnikov, določenega v členu 31(1) Kadrovskih predpisov, kot je dopolnjen s členom 12(3) ali s členom 13(1) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, s tem da je, kar zadeva uspešne kandidate, vpisane na seznam primernih kandidatov pred 1. majem 2006 in zaposlene med 1. majem 2004 in 30. aprilom 2006 oziroma po 1. maju 2006, možnost razvrstitve v drug naziv kot ta, določen v obvestilu o natečaju, omejil na uslužbence, zaposlene kot uradnike na poskusnem delu, ki že imajo izkušnje z delom v instituciji in so z uspešnostjo na zgoraj navedenih natečajih izkazali, da so sposobni za delo na delovnem mestu v višji kategoriji.

(Glej točke 82, 83, 88 in 89.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 6. marec 1997, de Kerros in Kohn-Bergé proti Komisiji, T‑40/96 in T‑55/96, točki 45 in 46; 12. november 1998, Carrasco Benítez proti Komisiji, T‑294/97, točka 51;

Sodišče za uslužbence: 12. maj 2010, Peláez Jimeno proti Parlamentu, F‑13/09, točke 40, 41, 46 in 47.

4.      V pravu Unije ni izrecno določeno niti načelo enotnosti kariere niti načelo kariere. A fortiori, upravičenosti začasnega uslužbenca, ki je postal uradnik, do kariere pravo Unije na splošno ne priznava. Člen 32, tretji odstavek, Kadrovskih predpisov določa le, da začasni uslužbenci ohranijo pridobljeno delovno dobo v plačilnem razredu, če so imenovani za uradnike.

Člen 32 Kadrovskih predpisov in člen 8 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev v različici, ki je veljala pred 1. majem 2004, za začasne uslužbence določata možnost nadaljevanja njihove kariere kot uradniki v skladu s postopki na podlagi Kadrovskih predpisov, pri čemer se v tem primeru ohrani delovna doba v plačilnem razredu, ki so jo uradniki pridobili kot začasni uslužbenci, če je zadevni uslužbenec imenovan za uradnika v istem nazivu takoj po koncu tega obdobja.

Vendar pa je v skladu z zgoraj navedenima določbama ohranitev delovne dobe v plačilnem razredu zagotovljena le začasnim uslužbencem, imenovanim za uradnike v istem nazivu, nadaljevanje kariere pa je zagotovljeno v skladu s postopki, določenimi s Kadrovskimi predpisi. Nazadnje je treba ugotoviti, da z izjemo člena 5(4) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, ki ga je kot prehodno določbo treba razlagati ozko, druge določbe Kadrovskih predpisov za začasne uslužbence ne določajo možnosti, da bi bili imenovani za uradnike v istem nazivu, kot so ga imeli, če je naziv, ki so ga imeli, višji od tega, za katerega je bil objavljen natečaj, ki so ga uspešno opravili.

(Glej točke 99, 107 in 108.)

Napotitev na:

Sodišče: 9. oktober 2008, Chetcuti proti Komisiji, C‑16/07 P, točka 46;

Sodišče za uslužbence: 5. marec 2008, Toronjo Benitez proti Komisiji, F‑33/07, točka 87.