Language of document :

Talan väckt den 16 juni 2006 - Lesniak mot kommissionen

(Mål F-67/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Christophe Lesniak (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

fastställa att artikel 12 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna är rättsstridig,

ogiltigförklara beslutet av den 8 augusti 2005 att utnämna sökanden till tjänsteman för Europeiska gemenskaperna i den del han placerats i lönegrad A*6, löneklass 2, med verkan från den 1 september 2005, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som vid tidpunkten var tillfälligt anställd och placerad i lönegrad A6 (numera A*10), upptogs på förteckningen över godkända sökande i uttagningsprovet PE/99/A där meddelandet om uttagningsprov hade publicerats i enlighet med de äldre tjänsteföreskrifterna. Han anställdes i egenskap av tjänsteman efter det att de nya tjänsteföreskrifterna trädde i kraft och placerades i lönegrad A*6.

Förutom att åberopa grunder som är mycket lika de i mål F-12/061 framhåller sökanden att kommissionen borde ha placerat honom i samma lönegrad som när han var tillfälligt anställd i enlighet med artikel 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna. Enligt sökanden borde denna bestämmelse tillämpas också på personer som upptagits på förteckningen över godkända sökande i allmänna uttagningsprov.

____________

1 - EUT C 86, 8.4.2006, s. 48.