Language of document : ECLI:EU:F:2008:39

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 3. apríla 2008

Vec F‑68/06

Reint J. Bakema

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Zmluvní zamestnanci – Zaradenie do platovej triedy – Funkčná skupina IV – Diplom – Odborná prax“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou R. J. Bakema, zmluvný zamestnanec Komisie, navrhuje zrušiť rozhodnutie orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy o zamietnutí jeho sťažnosti proti rozhodnutiu, ktorým tento orgán určil zaradenie žalobcu do funkčnej skupiny IV platovej triedy 14 platového stupňa 1 na základe pracovnej zmluvy zmluvného zamestnanca podpísanej 25. októbra 2005 s účinnosťou od 1. novembra 2005, a uložiť Komisii povinnosť zaradiť ho do platovej triedy 16 funkčnej skupiny IV, ako aj priznať mu primeranú náhradu škody

Rozhodnutie: Rozhodnutie, ktorým orgán oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy zaradil žalobcu do funkčnej skupiny IV platovej triedy 14 platového stupňa 1 na základe pracovnej zmluvy na miesto zmluvného zamestnanca Komisie podpísanej 25. októbra 2005, sa zrušuje. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Zmluvní zamestnanci – Zaradenie

[Služobný poriadok úradníkov, článok 5 ods. 3 písm. b); Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 82 ods. 2]

Na účely uplatnenia článku 7 ods. 1 písm. d) a článku 7 ods. 3 všeobecných vykonávacích ustanovení o postupoch prijímania a zamestnávania zmluvných zamestnancov v Komisii, podľa ktorých sa pri zaraďovaní týchto zamestnancov berie do úvahy dĺžka ich relevantnej odbornej praxe počítanej od momentu, kedy dotknutá osoba splnila minimálne kvalifikačné predpoklady na prijatie, Komisia nemôže odmietnuť zohľadniť diplom bez toho, aby najskôr preskúmala obsah programu vzdelávania, v ktorom bol priznaný, ako aj overila, či tento diplom môže osvedčovať ukončenie vysokoškolského štúdia, inak poruší dosah článku 82 ods. 2 písm. c) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov, podľa ktorého sa na prijatie do zamestnania ako zmluvného zamestnanca vo funkčnej skupine IV vyžaduje minimálne úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá aspoň trojročnému ukončenému vysokoškolskému štúdiu, osvedčenému diplomom, čo je zrejmé, z dôvodu zhodnosti príslušných výrazov, z ustanovení článku 5 ods. 3 písm. b) služobného poriadku, ktorý stanovuje rovnaké požiadavky pre úradníkov.

(pozri body 41 a 42)