Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratiwen syd – Błagojewgrad (Bułgaria) w dniu 23 marca 2021 r. – VS / Inspektor w Inspektorata kym Wisszija sydeben sywet

(Sprawa C-180/21)

Język postępowania: bułgarski

Sąd odsyłający

Administratiwen syd – Błagojewgrad

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: VS

Strona przeciwna: Inspektor w Inspektorata kym Wisszija sydeben sywet

Pytania prejudycjalne

Czy art. 1 ust. 1 dyrektywy [Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6801 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW] należy interpretować w ten sposób, że przy wskazaniu celów wylicza on „zapobieganie, prowadzenie postępowań przygotowawczych, wykrywanie i ściganie czynów zabronionych” jako aspekty jednego ogólnego celu?

Czy przepisy rozporządzenia [Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6792 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)] mają zastosowanie do [prokuratury] ze względu na to, że zebrane przez nią w charakterze „administratora”, o którym mowa w art. 3 pkt 8 [dyrektywy 2016/680], informacje o danej osobie, odnoszące się do wszczętego przeciwko tej osobie i prowadzonego przez prokuratora postępowania przygotowawczego mającego na celu kontrolę okoliczności dotyczących popełnionego przestępstwa, są wykorzystywane przez prokuraturę w celu obrony przed sądem w charakterze strony postępowania cywilnego – poprzez powiadomienie o fakcie wszczęcia wspomnianego postępowania przygotowawczego lub poprzez przedstawienie materiałów z tego postępowania?

2.1    W razie udzielenia na powyższe pytanie odpowiedzi twierdzącej:

Czy zawarte w art. 6 ust. 1 lit. f) [rozporządzenia 2016/679] wyrażenie „prawnie uzasadnione interesy” należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono ujawnienie w całości lub częściowo informacji o danej osobie – zebranych, we wszczętym przeciwko niej postępowaniu prowadzonym przez prokuratora, dla celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych, gdy to ujawnienie jest dokonywane w celu obrony administratora jako strony postępowania cywilnego – i że wyłącza ono konieczność uzyskania zgody osoby, której dotyczą wspomniane dane?

____________

1 Dz.U. 2016, L 119, s. 89.

2 Dz.U. 2016, L 119, s. 1.