Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Kúria (Ungarn) den 25. marts 2021 – FAWKES Kft. mod Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Sag C-187/21)

Processprog: ungarsk

Den forelæggende ret

Kúria

Parter i hovedsagen

Appellant: FAWKES Kft.

Indstævnt: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 30, stk. 2, litra a) og b), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 1 om indførelse af en EF-toldkodeks fortolkes således, at kun værdier, der fremgår af den database, der er oprettet på grundlag af medlemsstatens egen toldmyndigheds toldklareringer, kan og skal tages i betragtning som toldværdi?

Såfremt det første præjudicielle spørgsmål besvares benægtende, er det med henblik på fastsættelsen af toldværdien i henhold til artikel 30, stk. 2, litra a) og b), nødvendigt at rette henvendelse til toldmyndighederne i andre medlemsstater for at få oplyst toldværdien af lignende varer, der fremgår af deres databaser, og/eller er det nødvendigt at konsultere en fællesskabsdatabase og få oplyst de toldværdier, der fremgår heraf?

Skal artikel 30, stk. 2, litra a) og b), i forordning nr. 2913/92 fortolkes således, at der med henblik på fastsættelsen af toldværdien ikke kan tages hensyn til transaktionsværdierne fra transaktioner, som den, der har anmodet om toldklarering, selv har foretaget, selv om hverken den nationale toldmyndighed eller andre medlemsstaters nationale myndigheder har rejst tvivl om disse værdier?

Skal kravet vedrørende samme eller næsten samme tidspunkt, som er fastsat i artikel 30, stk. 2, litra a) og b), i forordning nr. 2913/92, fortolkes således, at dette tidspunkt kan være begrænset til en periode på +/- 45 dage før og efter toldklareringen?

____________

1     EFT 1992, L 302, s. 1.