Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 23. martā iesniedza Landgericht Saarbrücken (Vācija) – Maxxus Group GmbH & Co. KG/Globus Holding GmbH & Co. KG

(Lieta C-183/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Saarbrücken

Pamatlietas puses

Prasītāja: Maxxus Group GmbH & Co. KG

Atbildētāja: Globus Holding GmbH & Co. KG

Prejudiciālie jautājumi

Vai Savienības tiesības, it īpaši attiecībā uz Preču zīmju direktīvu(–ām), tas ir, Direktīva 2008/95/EK 1 , it īpaši tās 12. pants, vai Direktīva 2015/2436 2 , it īpaši tās 16., 17. un 19. pants, ir jāinterpretē tādējādi, ka šo tiesību normu lietderīgā iedarbība liedz tādu valsts procesuālo tiesību interpretāciju,

ar kuru prasītājam civilprocesā par valsts preču zīmes izslēgšanu no reģistra sakarā ar atcelšanu nelietošanas dēļ tiek noteikts no pierādīšanas pienākuma atšķirīgs skaidrojuma sniegšanas pienākums, un

ar kuru šī skaidrojuma sniegšanas pienākuma ietvaros prasītājam tiek noteikts:

šādā procesā, ciktāl tas ir iespējams, pamatoti argumentēt to, ka atbildētājs nav lietojis preču zīmi, un

šajā sakarā veikt savu tirgus izpēti, kas ir atbilstoša lūgumam par [preču zīmes] dzēšanu no reģistra un attiecīgās preču zīmes specifikai.

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/95/EK (2008. gada 22. oktobris), ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV 2008, L 299, 25. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2436 (2015. gada 16. decembris), ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV 2015, L 336, 1. lpp.).