Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 19. martā iesniedza Landgericht Köln (Vācija) – EF/Deutsche Lufthansa AG

(Lieta C-172/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Köln

Pamatlietas puses

Prasītāja un apelācijas sūdzības iesniedzēja: EF

Atbildētāja un atbildētāja apelācijas tiesvedībā: Deutsche Lufthansa AG

Prejudiciālie jautājumi

Vai uz gaisa pārvadātāja un cita uzņēmuma noslēgta pamatlīguma pamata šim uzņēmumam pieejama biļešu cena, kura ir izdevīgāka par parastajām biļešu cenām (šajā gadījumā 152,00 EUR, nevis 169,00 EUR) un kuru var rezervēt vienīgi attiecīgā uzņēmuma darbinieku darījumu braucienu vajadzībām, ir uzskatāma par samazinātu biļešu cenu, kas [plašai] sabiedrībai nav tieši vai netieši pieejama, Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 3. panta 3. punkta pirmā teikuma izpratnē?

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša: vai ir uzskatāms, ka šāda uzņēmumam pieejama biļešu cena ir arī daļa no gaisa pārvadātāja vai ceļojuma rīkotāja noteiktas biežu lidojumu programmas vai citas komerciālas programmas Regulas (EK) Nr. 261/2004 3. panta 3. punkta otrā teikuma izpratnē?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).