Language of document : ECLI:EU:T:2019:637

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (пети състав)

20 септември 2019 година(*)

„REACH — Вещества, подлежащи на разрешаване — Включване на 1-бромопропан (nPB) в приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 — Количество — Регистрационно досие — Данни — Групиране на вещества — Принцип на добра администрация — Право на свободна стопанска инициатива и търговия — Задължение за мотивиране — Оправдани правни очаквания — Пропорционалност — Равно третиране“

По дело T‑610/17

ICL-IP Terneuzen, BV, установено в Терньозен (Нидерландия),

ICL Europe Coöperatief UA, установено в Амстердам (Нидерландия),

за които се явяват R. Cana, E. Mullier и H. Widemann, адвокати,

жалбоподатели,

срещу

Европейска комисия, за която се явяват M. Huttunen, R. Lindenthal и K. Mifsud-Bonnici, в качеството на представители,

ответник,

подпомагана от

Европейска агенция по химикалите (ECHA), за която се явяват M. Heikkilä, W. Broere, T. Zbihlej и N. Herbatschek, в качеството на представители,

встъпила страна,

с предмет искане на основание член 263 ДФЕС за частична отмяна на Регламент (EС) 2017/999 на Комисията от 13 юни 2017 година за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (ОВ L 150, 2017 г., стр. 7), в частта, в която 1-бромопропан (nPB) е включен в посоченото приложение,

ОБЩИЯТ СЪД (пети състав),

състоящ се от: D. Gratsias, председател, I. Labucka и A. Dittrich (докладчик), съдии,

секретар: S. Bukšek Tomac, администратор,

предвид изложеното в писмената фаза на производството и в съдебното заседание от 14 февруари 2019 г.,

постанови настоящото

Решение

I.      Обстоятелствата, предхождащи спора, и обжалваният регламент

1        1-бромопропан (n-пропил бромид, nPB) е течно бромирано вещество. Използва се като разтворител за обезмасляване с пара. Освен това се използва като междинно вещество при производството на други вещества. Класифицирано е като токсичен за възпроизвеждането (категория 1 B) в Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 2008 г., стр. 1).

2        Един от жалбоподателите, ICL-IP Terneuzen, BV, е водещ регистрант на nPB. Той произвежда и използва nPB по смисъла на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 60, стр. 3).

3        Другият жалбоподател, ICL Europe Coöperatief UA, търгува nPB за употреба като разтворител за обезмасляване с пара и за почистване на повърхности и го използва по смисъла на Регламент № 1907/2006.

4        На 11 октомври 2002 г. ICL-IP Terneuzen представя регистрационно досие за nPB за количество в тонажна група от 1 000 до 10 000 тона годишно. Впоследствие той кани всички участници във форума за обмен на информация за веществата да се присъединят към съвместно заявление за веществото.

5        На 3 септември 2012 г. Европейската агенция по химикали (ECHA) публикува на страницата си в интернет досие с предложение nPB да бъде идентифициран като вещество, пораждащо сериозно безпокойство съгласно член 57, буква а) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

6        На 18 октомври 2012 г. жалбоподателите представят коментари по предложението за идентифициране на nPB като вещество, пораждащо сериозно безпокойство. В коментарите си жалбоподателите подчертават по-конкретно че nPB се използва главно като междинен продукт, освободен от изискването за разрешаване, и немеждинните му употреби или се следят отблизо, или са подложени на строги равнища на професионална експозиция.

7        С решение ED/169/2012 от 18 декември 2012 г. на изпълнителния директор на ECHA на основание член 59, параграф 8 от Регламент № 1907/2006 nPB е включен в списъка на веществата кандидати.

8        На 1 септември 2014 г. в рамките на шестата процедура за определяне на приоритети ECHA публикува на страницата си в интернет препоръка с оглед на включването на вещества, сред които е nPB, в приложение XIV към Регламент № 1907/2006 (наричано по-нататък „приложение XIV“) и кани заинтересованите страни да представят коментарите си до 1 декември 2014 г. Посочените в този проект 22 вещества, сред които е nPB, са избрани въз основа на временните резултати от тази процедура за определяне на приоритети, публикувани същия ден на страницата на ECHA.

9        На 1 декември 2014 г. жалбоподателите представят коментари по този проект за препоръка от името на другите заявители. В коментарите си жалбоподателите подчертават по-конкретно че около 70 % от nPB се използват за междинни цели и поради това са освободени от прилагането на дял VII от Регламент № 1907/2006.

10      На 1 юли 2015 г. ECHA приема препоръка с оглед на включването на вещества в приложение XIV, в която тя препоръчва включването на nPB в приложение XIV без освобождаване на нито една от неговите употреби или неговите категории употреби (по-нататък наричана „препоръката на ECHA“). Същия ден ECHA публикува своите окончателни и актуализирани резултати, както и документи в подкрепа на изводите си, сред които е референтен документ относно nPB. От него се установява, че nPB е получило обща оценка за приоритет 20/45 за критериите, посочени в член 58, параграф 3, първа алинея, букви а)—в) от Регламент № 1907/2006. Тази оценка е образувана от оценката 1/15, дадена за присъщите му свойства, от оценката 12/15, дадена за количествата, и от оценката 7/15, дадена поради широко разпространено дисперсно приложение. В окончателното си заключение относно nPB ECHA посочва, че макар на други вещества от списъка с вещества кандидати, оценени в рамките на тази процедура за изготвяне на препоръки, да са дадени по-високи общи оценки за приоритет въз основа на критериите, посочени в член 58, параграф 3, първа алинея, букви а)—в от Регламент № 1907/2006, включването на nPB в приложение XIV е препоръчано по съображения, свързани с групирането на това вещество с трихлоретилен, вещество, вече включено в посоченото приложение.

11      На 10 август 2015 г. жалбоподателите изпращат първото писмо до Европейската комисия. В него те изтъкват, че препоръката на ECHA е опорочена от процедурни нарушения и грешки при прилагане на правото.

12      На 18 септември 2015 г. Комисията отговаря на жалбоподателите.

13      На 4 февруари 2016 г. жалбоподателите изпращат второ писмо до Комисията. В него те излагат допълнителни доводи, с които искат да докажат, че включване на nPB в приложение XIV въз основа на препоръката на ECHA би било опорочено от грешка при прилагане на правото, и искат да се срещнат с представители на Комисията.

14      На 3 октомври 2016 г. жалбоподателите изпращат трето писмо до Комисията. В него те посочват, че количествата nPB, използвани за обезмасляване с пара и за почистване на повърхности, са намалели още поради факта, че единственият друг заявител на тази немеждинна употреба е спрял регистрацията му, оставяйки по този начин ICL-IP Terneuzen единствен доставчик на nPB за немеждинна употреба, която попада в приложното поле на разрешаването, и че били събрани нови данни за спорното вещество и те позволили да се установят безопасни равнища за използването на nPB. Жалбоподателите искат Комисията да разгледа спешно тази допълнителна информация и да бъде организирана среща, при всяко положение преди следващото заседание на комитета по регулиране.

15      На 15 ноември 2016 г. Комисията уведомява жалбоподателите с писмо, че поради пропуск не е бил даден отговор писмото им от 4 февруари 2016 г. Тя добавя, че е поискала от ECHA да анализира представените от жалбоподателите данни и уважава искането им за организиране на среща, като ги приканва да се свържат със секретариата ѝ, за да бъде намерена подходяща дата за срещата през ноември.

16      На 7 и 8 декември 2016 г. по време на заседанието на комитета по регулиране е разискван проектът на регламент на Комисията за изменение на приложение XIV, за да бъдат включени препоръчаните вещества, сред които е nPB.

17      На 7 декември 2016 г. жалбоподателите се свързват с Комисията по електронната поща, за да организират споменатата в точка 15 среща. В писмото си те питат дали ще се проведе заседанието на комитета по регулиране на 7 и 8 декември 2016 г. относно включването на nPB в приложение XIV.

18      На 8 декември 2016 г. комитетът по регулиране дава положително становище по препоръката на ECHA.

19      На 23 декември 2016 г. Комисията отговаря на писмото на жалбоподателите, изпратено по електронната поща на 7 декември 2016 г. В отговора си тя твърди по-конкретно че това изпратено по електронната поща писмо е достигнало до нея много късно, за да може да се организира среща с жалбоподателите, тъй като заседанието на комитета по регулиране е проведено същия ден.

20      На 13 юни 2017 г. въз основа на благоприятното становище на комитета по регулиране и на препоръката на ECHA Комисията приема Регламент (EС) 2017/999 от 13 юни 2017 година за изменение на приложение XIV (ОВ L 150, 2017 г., стр. 7, наричан по-нататък „обжалваният регламент“). С обжалвания регламент nPB е включено в приложение XIV под номер 32, без да се предвижда освобождаване за някои видове употреба или категории употреба, и е определена дата на забрана на това вещество 4 юли 2020 г. Както се установява от съображение 1 от посочения регламент, Комисията счита, че nPB отговаря на критериите за класифициране като токсично за репродукцията вещество (категория 1 B) в съответствие с Регламент № 1272/2008 и следователно отговаря на условията за включване в приложение XIV, установени в член 57, буква в) от посочения регламент. В съображение 13 от Регламент № 2017/999 тя посочва, че nPB е идентифицирано и включено в списъка на веществата кандидати в съответствие с член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, че в препоръката на ECHA е определено за приоритетно за включване в приложение XIV и независимо от получената от заинтересованите лица информация е целесъобразно nPB да бъде включено в това приложение.

II.    Производство пред Общия съд и искания на страните

21      На 6 септември 2017 г. жалбоподателите подават жалбата по настоящото дело в секретариата на Общия съд.

22      Комисията представя писмената си защита на 23 ноември 2017 г.

23      На 15 януари 2018 г. жалбоподателите депозират репликата.

24      На 5 март 2018 г. Комисията депозира дупликата.

25      С молба, подадена в секретариата на Общия съд на 4 декември 2017 г., ECHA иска да встъпи в настоящото производство в подкрепа на исканията на Комисията. С определение от 1 март 2018 г., ICL-IP Terneuzen и ICL Europe Coöperatief/Комисия (T‑610/17, непубликувано, EU:T:2018:139), ECHA е допусната да встъпи в подкрепа на исканията на Комисията. На 17 април 2018 г. ECHA подава писменото си становище при встъпване. На 15 и на 30 май 2018 г. съответно Комисията и жалбоподателите представят становищата си по това писмено становище при встъпване.

26      По предложение на съдията докладчик Общият съд (пети състав) решава да започне устната фаза на производството и в рамките на процесуално-организационните действия, предвидени в член 89 от неговия процедурен правилник, поставя на Комисията и на ECHA писмен въпрос. Те отговарят на въпроса в определения срок.

27      Жалбоподателите представят писмено становище по доклада за съдебното заседание, което с решение на председателя на пети състав е приложено по делото.

28      Устните състезания на жалбоподателите, на Комисията и на ECHA и отговорите им на поставените от Общия съд въпроси са изслушани в съдебното заседание на 14 февруари 2019 г. Комисията излага устно становище по доклада за съдебното заседание. В пледоарията си жалбоподателите посочват, че в решение C(2018) 5057 окончателен на Комисията от 10 август 2018 г. относно разрешаването на трихлоретилен при някои видове употреба изрично се посочва, че що се касае до употребата на това вещество за промишлено почистване на части с парно обезмасляване, не съществуват подходящи алтернативни вещества или технологии от гледна точка на тяхната техническа и икономическа осъществимост. От своя страна Комисията и ECHA излагат становище относно допустимостта и релевантността на този довод.

29      Жалбоподателите искат Общият съд:

–        да отмени обжалвания регламент в частта, в която nPB е включено в приложение XIV,

–        да осъди Комисията да заплати съдебните разноски,

–        да приеме други мерки, които налага справедливостта.

30      Комисията иска Общият съд:

–        да отхвърли жалбата,

–        да осъди жалбоподателите да заплатят съдебните разноски.

31      ECHA иска Общият съд:

–        да отхвърли жалбата,

–        да осъди жалбоподателите да заплатят съдебните разноски.

III. От правна страна

32      Жалбоподателите повдигат шест основания в подкрепа на жалбата си. Първото основание е непълнота на мотивите на обжалвания регламент, явна грешка в преценката и нарушение на принципа на добра администрация. Второто основание е нарушение на член 55 от Регламент № 1907/2006, несъобразяване с преследваната с този регламент цел за конкурентоспособност и нарушение на правото на жалбоподателите на свободна стопанска инициатива и търговия. Третото основание е именно нарушение на задължението за мотивиране. Четвъртото основание е нарушение на принципа на защита на оправданите правни очаквания. Основанието се състои от три части. Първата част е относно количествения критерий на nPB. Втората част е относно групирането на nPB и трихлоретилен. Третата част се основава на обстоятелството, че с оглед на дадената на nPB обща оценка за приоритет жалбоподателите са могли да очакват това вещество да не бъде включено в приложение XIV. Петото основание е нарушение на принципа на пропорционалност. И накрая, шестото основание е нарушение на принципа на равно третиране и на недопускане на дискриминация.

33      В началото следва да се припомни, че с решението си от 3 септември 2012 г. ECHA идентифицира nPB като вещество кандидат по смисъла на член 57, буква в) от Регламент № 1907/2006. Както се установява от член 58 от този регламент, сред веществата кандидати следва да се идентифицират тези, които трябва да бъдат включени приоритетно в приложение XIV. За целта в съответствие с член 58, параграф 3 от този регламент на 1 юли 2015 г. ECHA препоръчва включването на веществата кандидати, които тя счита за приоритетни. Относно nPB тя посочва, че с оглед на оценката на това вещество в светлината на критериите, изрично посочени в член 58, параграф 3, букви а)—в) от Регламент № 1907/2006, а именно поради присъщите на това вещество свойства, широко разпространена употреба и големи обеми, както и по съображения относно групирането на това вещество и трихлоретилен, следва то да се счита за вещество, което приоритетно трябва да се включи в приложение XIV (вж. т. 10 по-горе). След това на основание член 58, параграф 1 от Регламент № 1907/2006, в съответствие с процедурата по член 133, параграф 4 от посочения регламент, Комисията приема обжалвания регламент, с който nPB е включено в приложение XIV.

34      Целта на жалбата, предмет на настоящото производство, не е да се оспори идентифицирането на nPB като вещество кандидат по смисъла на член 57, буква в) от Регламент № 1907/2006, което може да бъде включено в приложение XIV. В жалбата жалбоподателите само изтъкват, че включването на nPB в посоченото приложение е преждевременно.

35      Следва освен това да се отбележи, че предмет на жалбата безспорно е отмяната на обжалвания регламент и следователно тя не е насочена пряко срещу препоръката на ECHA. В този регламент обаче Комисията решава да се съобрази с препоръката на ECHA и да се основе на направената от ECHA оценка на nPB в светлината на предвидените в член 58, параграф 3, букви а)—в) от Регламент № 1907/2006 критерии, а именно присъщите на това вещество свойства, широко разпространената употреба и големите обеми, като се държи сметка за критерия за групирането на nPB и на трихлоретилен. При тези обстоятелства следва да се приеме, че основанията на жалбоподателите относно направената от ECHA оценка целят да оспорят релевантността на съображенията, на които се основава обжалвания регламент.

36      Първо, следва да се разгледат изложените в първото основание и в първата част от четвъртото основание доводи на жалбоподателите, с които искат да оспорят съображенията на Комисията, основаващи се на количествата nPB.

37      На второ място, ще бъдат разгледани изложените в третото основание и във втората част от четвъртото основание доводи на жалбоподателите, с които искат да оспорят съображенията на Комисията, основаващи се на групирането на nPB и на трихлоретилен.

38      На трето място, ще бъде разгледано шестото основание — нарушаване на принципа на равно третиране и на недопускане на дискриминация.

39      На четвърто място, ще бъде разгледана третата част от четвъртото основание — обстоятелството, че с оглед на общата оценка за приоритет, дадена на nPB, жалбоподателите не са могли да очакват, че с обжалвания регламент това вещество ще бъде включено в приложение XIV.

40      На пето място, ще бъде разгледано второто основание — нарушение на член 55 от Регламент № 1907/2006, несъобразяване с целта на този регламент за конкурентоспособност и нарушение на правото на жалбоподателите на свободна стопанската инициатива търговия, както и петото основание — нарушение на принципа на пропорционалност.

1.      По съображенията на Комисията, основаващи се на количеството nPB

41      В първото основание и в първата част от четвъртото основание жалбоподателите излагат доводи, с които искат да оспорят съображенията на Комисията, основаващи се на количеството nPB.

1.      По първото основание — непълнота на мотивите на обжалвания регламент, нарушение на принципа на добра администрация и явни грешки в преценката

42      Първото основание се състои от две части. В първата част жалбоподателите изтъкват, че мотивите на обжалвания регламент са непълни. Комисията не е обяснила в достатъчна степен начина, по който са изчислени количествата nPB, използвани за оценяване на това вещество. Втората част е твърдение за нарушение от страна на Комисията на принципа на добра администрация и за допуснати от нея явни грешки в преценката, тъй като се основала единствено на данните относно количествата, съдържащи се в регистрационното досие, а не на представените при допитването до обществеността и след това в хода на процедурата, приключила с приемането на обжалвания регламент.

1)      По първата част — непълнота на мотивите на обжалвания регламент

43      Жалбоподателите твърдят, че доводите на Комисията, основаващи се на количествата nPB, не са достатъчно изчерпателни. Те поддържат по-конкретно че начинът, по който са изчислени взетите предвид от Комисията количества nPB, не е обяснен в достатъчна степен. Те изтъкват също, че не са могли да защитят надлежно интересите си.

44      Комисията, подкрепяна от ECHA, оспорва доводите на жалбоподателите.

45      Първо, следва да се припомни, че по силата на член 296 ДФЕС правните актове се мотивират. Задължението за мотивиране на увреждащ акт, което е следствие от принципа на зачитане на правото на защита, има за цел, от една страна, да предостави на заинтересованото лице достатъчно данни, за да установи дали актът е обоснован или евентуално страда от порок, който позволява да се оспори валидността му пред съда на Европейския съюз, и от друга страна, да позволи на последния да упражни контрол за законосъобразността на този акт (решение от 15 април 2011 г., Чешка република/Комисия, T‑465/08, EU:T:2011:186, т. 162).

46      При това мотивите трябва да са съобразени с естеството на съответния акт и с контекста на приемането му. Изискването за мотивиране следва да се преценява в зависимост от обстоятелствата по конкретния случай, по-специално в зависимост от съдържанието на акта, от естеството на изложените мотиви и от интереса, който адресатите или други лица, засегнати пряко и лично от акта, могат да имат от получаване на разяснения. Не се изисква мотивите да уточняват всички относими фактически и правни обстоятелства, доколкото въпросът дали мотивите са достатъчни, следва да се преценява с оглед не само на текста, но и на контекста, както и на съвкупността от правни норми, уреждащи съответната материя. По-специално, увреждащият акт е достатъчно мотивиран, щом е издаден в познат за заинтересованото лице контекст, който му позволява да разбере обхвата на наложената му мярка (решение от 18 септември 2015 г., Petro Suisse Intertrade/Съвет, T‑156/13 et T‑373/14, непубликувано, EU:T:2015:646, т. 67).

47      Следва също да се припомни, че задължението за мотивиране представлява съществено процесуално изискване, което трябва да се разграничава от въпроса за обосноваността на мотивите, тъй като той спада към законосъобразността по същество на спорния акт (решение от 22 март 2001 г., Франция/Комисия, C‑17/99, EU:C:2001:178, т. 35).

48      На второ място, когато става въпрос за мотивите на обжалвания регламент, първо, следва да се отбележи, че в съображения 1, 13 и 20 от обжалвания регламент, Комисията посочва, че nPB е вещество кандидат, което ECHA е препоръчала като приоритетно за включване в приложение XIV, и въпреки възраженията на заинтересованите страни Комисията смята, че това вещество трябва да бъде включено в посоченото приложение с обжалвания регламент.

49      Второ, с оглед на факта, че в обжалвания регламент Комисията се позовава на препоръката на ECHA и решава да се съобрази с нея, следва да се държи сметка за съдържанието на посочената препоръка, както и за съдържанието на документите, към които препраща тази препоръка.

50      Както се установява от приложение I към препоръката на ECHA и от референтния документ за nPB от 1 юли 2015 г., на който се прави позоваване в това приложение, причините, поради които ECHA препоръчва приоритетното включване на nPB в приложение XIV, са оценката за приоритет 20/45, дадена от нея на това вещество въз основа на критериите, изрично посочени в член 58, параграф 3, първа алинея, букви а)—в) от Регламент № 1907/2006 (вж. т. 10 по-горе), както и съображения относно групирането на nPB и на трихлоретилен, вещество, което вече е включено в това приложение. В това приложение ECHA препраща също към други обществено достъпни документи, на които се е основала, за да изготви препоръката си, а именно:

–        Ръководство за приоритетите от 10 февруари 2014 г.,

–        временните резултати от шестата процедура за определяне на приоритетите от 1 септември 2014 г.,

–        документа от 1 юли 2015 г. с коментарите на заинтересованите страни и посочване на отговорите по проекта за шеста препоръка с оглед на включването на nPB в приложение XIV,

–        документа от 1 юли 2015 г. с отговорите на ECHA на тези коментари.

51      От страница 2 от референтния документ за nPB от 1 юли 2015 г. се установява, че ECHA е взела предвид съдържащата се в регистрационното досие за това вещество информация относно количествата, съответстващи на различните му употреби, а именно количествата, посочени в точка 3.5 от регистрационното досие за това вещество. Установява се също, че според тези данни трябва да се счита, че количеството nPB, за което трябва да се иска разрешение, отговаря на количество в тонажна група от 1 000 до не повече от 10 000 тона, предвидено в точка 5.2 от Ръководството за приоритетите от 10 февруари 2014 г., и че в тези граници трябва да бъде дадена оценка от 12/15 точки.

52      В документа от 1 юли 2015 г., съдържащ отговорите на ECHA на коментарите на заинтересованите страни, ECHA описва следвания от нея подход. В този контекст тя посочва по-специално че оценяването на количествата е съобразено с данните от точки 3.2 и 3.5 от регистрационните досиета, с данните в докладите относно химическата безопасност, както и с информацията, получена в процедурата, приключила с идентифицирането на nPB като вещество, пораждащо сериозно безпокойство, а именно изготвените във връзка с това доклади и информацията, предоставена при допитването до обществеността. Според указанията на ECHA, когато информацията относно употребите, попадащи в приложното поле на дерогациите от разрешението, и относно съответния тонаж е достъпна, тя се оценява също и за да се прецени количеството, което има значение за определянето на приоритетите. В този контекст ECHA уточнява, че оценяването на количествата, попадащи в приложното поле на разрешението, се основава главно на данните от регистрационните досиета и от докладите за химическата безопасност. Друга информация, по-конкретно относно тонажите за различните употреби, получена от докладите относно идентифицирането на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, и допитванията до обществеността, според тази агенция може да се вземе предвид, ако е възможно да се проверят представителността и надеждността на информацията. ECHA посочва също, че по начало в процедурата за определяне на приоритетите, когато не е възможно въз основа на наличните данни да се направят ясни изводи относно междинния статут на използването на дадено вещество или относно прилагането на други освобождавания, се следва предпазлив подход.

53      Във връзка по-специално с nPB ECHA посочва, че въз основа на данните в регистрационните досиета тя преценява, че количеството от това вещество попадащо в приложното поле на разрешението, е в тонажната група от 1 000 до не повече от 10 000 тона, предвидена в точка 5.2 от Ръководството относно приоритетите от 10 февруари 2014 г., което според тази агенция обосновава определянето на оценка за количество 12/15. Тази преценка не би се променила дори ако се вземе предвид преценката на 30 % от общото количество на Европейския съюз, посочена при допитването до обществеността. В този контекст ECHA отбелязва, че по отношение на количествата nPB, попадащи в областта на прилагането на разрешаването, има различия между информацията, съобщена в регистрационните досиета, и тази, представена при допитването до обществеността. ECHA допълва, че според изявленията на индустрията в рамките на допитването до обществеността, това количество е под 1 000 тона. Според ECHA предоставената в коментарите информация не била достатъчна, за да не се вземат предвид данните за регистрацията, и заявителите трябвало да следят в регистрационните досиета да бъдат посочени точните количества.

54      Следва също да се вземат предвид указанията в Ръководството относно приоритетите от 10 февруари 2014 г., към което препраща препоръката на ECHA. Първо, както се установява от точка 3 от това ръководство, необходимата за процедурата за определяне на приоритетите информация по принцип трябва да се намира в регистрационните досиета. В бележка под линия 2 по този въпрос са припомня, че регистрацията на досиетата е законово изискване, а заявителите са длъжни да дават точна информация и да я актуализират своевременно, ако това се окаже необходимо, и следователно заявителят носи отговорност за точността на данните за регистрация. Посочва се също, че информацията, предоставена във връзка със задължението за регистрация, се използва за други процедури по Регламент № 1907/2006. След това, както се установява от точка 4, първа алинея от посоченото ръководство, данните в регистрационното досие са главният източник на информация за процедурата за определяне на приоритетите и към индустрията е отправен съвет всички относими данни да се посочват направо в регистрационното досие. В трета алинея от същата точка се посочва освен това, че когато необходимите за процедурата за определяне на приоритетите данни са налични (и достатъчни) в регистрационните досиета, преценката на съответното вещество се основава на тези данни. В тази алинея се посочва още, че ако такива данни липсват, противоречиви са или са некачествени, се използват възможно най-неблагоприятните реалистични сценарии. Накрая, в четвърта алинея от същата точка се набляга на факта, че качеството на използваните данни винаги се отразява на резултатите от процедурата за определяне на приоритетите.

55      На трето място, с оглед на припомнената по-горе в точка 46 съдебна практика, според която познатият на заинтересованото лице контекст също трябва да се вземе предвид, следва да се вземе предвид кореспонденцията между Комисията и жалбоподателите по време на административната процедура. В писмото си от 18 септември 2015 г. Комисията посочва по-конкретно че има разминаване между данните в регистрационното досие и тези, представени при допитването до обществеността, и с оглед на задължението на заявителите да актуализират данните в регистрационното досие съдържащата се в регистрационното досие информация е главният източник на информация за процедурата за определяне на приоритетите.

56      На трето място, с оглед на посоченото по-горе следва да се приеме, че мотивите на обжалвания регламент са достатъчни. Първо, от референтния документ за nPB от 1 юли 2015 г. се установява, че ECHA е взела предвид съдържащата се в регистрационното досие за това вещество информация относно количествата, съответстващи на неговите различни употреби, а именно количествата, посочени в точка 3.5 от регистрационното досие за това вещество. Второ, причините, поради които ECHA използва тези данни, също се установяват от изложеното по-горе. Наистина, от една страна, достатъчно ясно се установява, че при разминаване между данните в регистрационните досиета и информацията, предоставена при допитването до обществеността или след това, по принцип се дава предпочитание на данните в регистрационните досиета. От друга страна, достатъчно ясно се установява, че когато данните са противоречиви, се взема предвид възможно най-неблагоприятният реалистичен сценарий. Съображенията, на които се основава този подход, също ясно личат от споменатите по-горе документи.

57      Поради това доводите, изложени в подкрепа на твърдението за непълнота на мотивите на обжалвания регламент относно изчисляването на количествата nPB, които Комисията е взела предвид, трябва да се отхвърлят.

58      Накрая, жалбоподателите твърдят, че не са разполагали с достатъчно информация, за да могат да упражнят предвиденото в Регламент № 1907/2006 право на участие в процедурата, приключила с приемането на обжалвания регламент, и да защитят надлежно интересите си. Във връзка с това е достатъчно да се отбележи, че информацията в Ръководството относно приоритетите от 10 февруари 2014 г., в отговорите на ECHA и на Комисията на коментарите на жалбоподателите и в другите, посочени по-горе в точки 49—55 документи, са давали възможност на жалбоподателите да упражнят надлежно правата си в хода на тази процедура.

2)      По втората част — нарушение на принципа на добра администрация и наличие на явни грешки в преценката

59      Жалбоподателите твърдят, че при упражняване на дискреционните си правомощия Комисията е нарушила принципа на добра администрация и е допуснала явна грешка в преценката. Комисията не е направила собствени преценки. Освен това тя използвала данни, включващи всички употреби на nPB, включително като междинен продукт, при положение че те не били от областта на разрешаването и следователно не трябвало да се вземат предвид. Освен това според тях Комисията трябвало да вземе предвид информацията, която представили при допитването до обществеността и в писмата си от 10 август 2015 г., 4 февруари и 3 октомври 2016 г. Подход, при който се взема предвид само информацията в регистрационното досие, би направил безпредметно допитването до обществеността, предвидено в член 58, параграф 4 от Регламент № 1907/2006. Не съществувало задължение за заявителите да посочват количествата или тонажната група на тези количества от дадено вещество за различните употреби. При всяко положение не се изисквало незабавно актуализиране на регистрационните досиета, а само актуализиране, без прекомерно забавяне. Според жалбоподателите възприетият от Комисията подход могъл да доведе и до включването в приложение XIV на вещества, които не са действително приориотетни.

60      Комисията, подкрепяна от ECHA, оспорва доводите на жалбоподателите.

61      В началото следва да се припомни, че съгласно член 41, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз всеки има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок. В съдебната практика се уточнява, че по силата на този принцип администрацията трябва да разглежда старателно и безпристрастно всички относими в конкретния случай факти и да събере всички необходими за упражняване на правото ѝ на преценка фактически и правни обстоятелства, както и да гарантира доброто протичане и ефективността на процедурите, които прилага (решение от 30 януари 2018 г., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej/ECHA, T‑625/16, непубликувано, EU:T:2018:44, т. 89).

62      На първо място, следва да се разгледа доводът на жалбоподателите, че Комисията е използвала данни относно общото количество nPB. След това ще бъдат разгледани доводите във връзка с твърдението, че Комисията не се е съобразила в достатъчна степен с информацията, представена при на допитването до обществеността и в писмата им от 10 август 2015 г., 4 февруари и 3 октомври 2016 г.

1)      По довода относно използването от Комисията на данни относно общото количество nPB

63      Жалбоподателите твърдят, че Комисията се основава на съдържащите се в точка 3.2 от регистрационното досие данни, въпреки че посочените в тази точка количества се отнасят и до междинните употреби на nPB, които според тях не трябвало да се вземат предвид.

64      Във връзка с това безспорно следва да се припомни, че по силата на член 10, буква a), подточка iii) от Регламент № 1907/2006 всеки заявител трябва да посочи информация за производството и употребата или употребите на веществото, както е посочено в раздел 3 от приложение VI към Регламент № 1907/2006. В раздел 3.1 от посоченото приложение се предвижда, че заявителят трябва да посочи именно общото производство, използваните количества при производството на изделието, което подлежи на регистрация и/или внос, в тонове за регистрант за година. Тази информация е от значение за прилагането на тонажния обхват на веществото по член 7, параграф 4, буква е) от Регламент № 1907/2006, който определя изискванията във връзка с информацията (вж. приложения VI—XI към Регламент № 1907/2006). Именно тези данни се посочват в точка 3.2 от регистрационното досие.

65      Когато обаче при приемането на регламент, с който вещество се включва в приложение XIV, количеството на това вещество се взема предвид, въз основа на член 2, параграф 8 от Регламент № 1907/2006 може да се заключи, че трябва да се използва само количеството, попадащо в приложното поле на разрешаването. Поради това при това положение не следва да се взема предвид количеството за междинните употреби.

66      При все това, обратно на твърденията на жалбоподателите, както се установява от точка 51 по-горе, в случая Комисията не се е основала на общото количество nPB, посочено в точка 3.2 от регистрационното досие, за да изчисли количеството, попадащо в приложното поле на разрешаването, а е използвала посочените в точка 3.5 от регистрационното досие данни относно различните употреби на nPB.

67      При това положение следва да се отхвърли доводът, че Комисията се е основала на данните относно общото количество nPB, посочени в точка 3.2 от регистрационното досие.

2)      По доводите, че Комисията не е взела в достатъчна степен предвид информацията, представена в хода на допитването до обществеността и при последващите двустранни контакти

68      Жалбоподателите твърдят също, че Комисията не е взела в достатъчна степен предвид информацията, която са представили в хода на допитването до обществеността и в писмата си от 10 август 2015 г., 4 февруари и 3 октомври 2016 г.

i)      По данните, представени при допитването до обществеността

69      Жалбоподателите твърдят, че при допитването до обществеността са представили допълнителна информация относно количеството nPB, попадащо в областта на разрешаването. От една страна, те посочили, че 70 % от количеството nPB се използва като междинен продукт и следователно не попада в областта на разрешаването и поради това само 30 % от посоченото количество попада в областта на разрешаването. От друга страна, те посочили оценка на обема на пазара за употребата на nPB като разтворител.

70      В това отношение, на първо място, следва да се отбележи, че от документа от 1 юли 2015 г., съдържащ отговорите на ECHA на коментарите на заинтересованите страни, се установява, че тя е взела предвид представената от жалбоподателите информация в хода на допитването до обществеността.

71      Наистина в този документ, първо, ECHA отговаря на коментара на жалбоподателите, основаващ се на факта, че по време на това допитване те посочили, че 70 % от количеството nPB е за употребата на това вещество като междинно и следователно не попадат в областта на разрешаването и поради това само 30 % от количеството nPB попадало в областта на разрешаването. Във връзка с това ECHA посочва, че сама по себе си тази информация не може да промени оценката ѝ. Според съдържащите се в този документ обяснения, дори ако представената от жалбоподателите информация е точна и само 30 % от количеството nPB попада в областта на разрешаването, въз основа на данните в досието за оценката, това не би могло да постави под въпрос оценката, дадена за количеството nPB, попадащо в областта на разрешаването.

72      Второ, в този документ от 1 юли 2015 г., съдържащ отговорите на ECHA на коментарите на заинтересованите страни, е даден отговор и на оценката на обема на пазара. Наистина от този документ се установява, че тези данни не са взети предвид, тъй като те не могат да поставят под въпрос данните в точка 3.5 от регистрационното досие.

73      На второ място, обратно на твърдението на жалбоподателите, само фактът, че Комисията е решила да се съобрази с препоръката на ECHA, в която се прави позоваване именно на документа от 1 юли 2015 г., съдържащ отговорите на ECHA на коментарите на заинтересованите страни (вж. т. 50 по-горе), не може да бъде доказателство, че Комисията не е направила собствени преценки. Напротив, в Регламент № 1907/2006 изрично се предвижда, че ECHA дава препоръка относно веществата, които тя счита за приоритетни с оглед на включване в приложение XIV, и че Комисията взема решението си, като държи сметка за тази препоръка. При това положение не може да се счита, че само фактът, че Комисията е решила да се съобрази с препоръката на ECHA и се позовава на нея в обжалвания регламент, е годен да породи съмнение по въпроса за извършването от Комисията на нейни собствени преценки.

74      На трето място, обратно на това, което намекват жалбоподателите, въз основа на факта, че Комисията не възприема тяхното становище и се съобразява с препоръката на ECHA, не може да се заключи, че Комисията не е взела предвид представената от тях информация при допитването до обществеността.

75      На четвърто място, тъй като жалбоподателите твърдят, че като не използва информацията, представена от тях при допитването до обществеността, Комисията допуска грешки в преценката, трябва да се припомни, че изборът на веществата кандидати за включване в приложение XIV предполага преценката на много сложни фактически елементи от научен и технически характер, по отношение на които Комисията има широко право на преценка. Това широко право на преценка включва и избора на използваните данни. В това отношение контролът на Общия съд е ограничен (вж. в този смисъл определение от 27 март 2014 г., Polyelectrolyte Producers Group и др./Комисия (C‑199/13 P, непубликувано, EU:C:2014:205, т. 28). Поради това следва да се провери дали с доводите си жалбоподателите могат да установят, че като не е изчислила количеството nPB, попадащо в областта на разрешаването, въз основа на информацията, представена от тях при допитването до обществеността, Комисията е допуснала явна грешка в преценката.

76      В това отношение, на първо място, следва да се отбележи, че една от целите на установената с Регламент № 1907/2006 система относно регистрацията, оценяването и разрешаването на химикалите, както и приложимите по отношение на тях ограничения, е посоченият регламент да бъде източник на информация за веществата и тяхната употреба и тази информация да бъде отразена в регистрационните досиета.

77      При това положение, първо, следва да се отбележи, че от съображение 14 от Регламент № 1907/2006 следва, че с този регламент ще се събере информация за веществата и техните употреби. От това съображение се установява също, че тази информация следва да бъде използвана от заинтересованите участници при прилагането и изпълнението на съответното законодателство. Както се установява от съображение 17 от Регламент № 1907/2006, цялата налична и подходяща информация за веществата следва да бъде събрана, за да подпомогне идентифицирането на опасните им свойства.

78      Второ, както се установява от съображение 19 от Регламент № 1907/2006, целта на разпоредбите на този регламент, включени в дял II, озаглавен „Регистрация на вещества“, е да се изисква производителите и вносителите да изготвят информация за веществата, които произвеждат или внасят, да използват тази информация за оценка на рисковете, свързани с тези вещества, и да разработят и препоръчат подходящи мерки за управление на риска. За да се гарантира, че те действително изпълняват тези задължения, както и за по-голяма прозрачност, за регистрацията от тях се изисква да представят в ECHA досие, съдържащо цялата посочена по-горе информация.

79      Трето, според съображение 21 от Регламент № 1907/2006, информацията за веществата може да се използва за започване на процедури за разрешаване, поради това тя трябва да бъде достъпна за съответните компетентни органи и да може да бъде използвана от тях за целите на тези процедури.

80      Четвърто, от съображение 27 от Регламент № 1907/2006 следва, че за целите на прилагането и оценката, както и за по-голяма прозрачност, информацията за тези вещества и свързаната с това информация, включително мерките за управление на риска, обикновено следва да се предоставят на съответните органи.

81      Пето, както следва от съображение 46 от Регламент № 1907/2006, за да се гарантира, че информацията, събрана чрез регистрацията, се актуализира, следва се въведе задължение регистрантите да информират ECHA за определени промени в информацията в досиетата.

82      С оглед на тези съображения Комисията не може да бъде упреквана и за това, че се е основала главно на данните от регистрационните досиета.

83      На второ място, Комисията не може да бъде упреквана и за това, че се е основала на данните относно количествата за всяка употреба на nPB, посочени в точка 3.5 от регистрационното досие, въпреки че има разминаване между тях и данните относно общото количество nPB, посочено в точка 3.2 от регистрационното досие. Наистина с оглед на посочения в член 1, параграф 3, второ изречение от Регламент № 1907/2006 принцип на превантивността при наличие на несъвпадащи данни относно количеството на съответното вещество кандидат Комисията не може да бъде упреквана за това, че е използвала данните в точка 3.5 от регистрационно досие, които се отнасят до различните употреби на nPB и показват по-голямо количество от това вещество, попадащо в областта на разрешаването.

84      На трето място, следва да се провери дали при наличието на информация, представена от жалбоподателите при допитването до обществеността, Комисията е допуснала явна грешка в преценката, като е изчислила количеството nPB, попадащо в приложното поле на разрешаването, въз основа на данните в точка 3.5 от регистрационното досие.

85      Първо, следва да се отбележи, че с изложените от жалбоподателите доводи не може да се установи явна грешка в твърдението на Комисията, че дори ако 70 % от общото количество nPB, посочено в точка 3.2 от регистрационното досие, не е от областта на разрешаването и следователно само 30 % от количеството nPB е от областта на разрешаването, въз основа на данните в досието за оценката, това не може да оспори оценката, дадена на количеството nPB, попадащо в областта на разрешаването.

86      Второ, следва да се провери дали Комисията допуска явна грешка в преценката, като приема, че оценката на жалбоподателите на обема на пазара за употребата на nPB като разтворител не може да оспори данните в точка 3.5 от регистрационното досие.

87      В това отношение следва да се припомни, че както беше посочено в точки 76—82 по-горе, Регламент № 1907/2006 придава голямо значение на данните, посочени в регистрационните досиета на веществата.

88      От друга страна, от общата структура на Регламент № 1907/2006 се установява, че заявителите носят отговорност за данните, които посочват в регистрационното си досие.

89      Вярно е, че относно информацията във връзка с количествата от дадено вещество в член 22, параграф 1, буква в) от Регламент № 1907/2006 безспорно се посочва само че регистрантът е задължен по собствена инициатива и без неоснователно забавяне да актуализира регистрацията със съответната нова информация и да я подаде до ECHA, когато има промени в годишните или общи количества, произведени или внесени от него, или в количествата на вещества в изделия, произведени или внесени от него, ако това води до промяна на тонажната група. Следователно тази разпоредба е относно тонажната група на общите количества, които са предвидени в Регламент № 1907/2006 и трябва да бъдат посочени при регистрацията на дадено вещество (вж. т. 64 по-горе), а не относно количеството, което попада в приложното поле на разрешаването (вж. т. 65 по-горе).

90      При все това, когато регистрант посочва в регистрационното досие данни относно количествата на дадено вещество, дори ако не става въпрос за данни като посочените в член 22, параграф 1, буква в) от Регламент № 1907/2006, а за количествата за различните употреби на дадено вещество, с оглед на голямото значение, което Регламент № 1907/2006 придава на данните в посоченото досие и отговорността на заявителя във връзка с тези данни, той има задължението да актуализира своевременно посочените данни, поне когато става въпрос за данни, които са от значение за предвидените в Регламент № 1907/2006 процедури.

91      Що се касае до данните, указващи количествата nPB за различните употреби, следва да се припомни, че както се установява от точка 4, първа алинея от Ръководството относно приоритетите от 10 февруари 2014 г., данните в регистрационното досие са главният източник на информация за процедурата за определяне на приоритетите, прилагана от ECHA, и че в това ръководство има съвет към индустрията да се посочват всички относими данни направо в регистрационното досие.

92      С оглед на изложените по-горе съображения следва да се приеме, че жалбоподателите е трябвало да актуализират своевременно данните в точка 3.5 от регистрационното досие, ако в приложение на тонажните групи, предвидени в точка 5.2 от Ръководството относно приоритетите от 10 февруари 2014 г., изменение на посоченото количество е могло да се отрази на оценката за приоритет, дадена за критерия количество по смисъла на член 58, параграф 3, буква в) от Регламент № 1907/2006.

93      В този контекст следва също да се отбележи, че данните в точка 3.5 от регистрационното досие не са били изменени преди приемането на обжалвания регламент и жалбоподателите не излагат довод, годен да установи, че такова изменение не е било възможно.

94      Налага се освен това да се отбележи, че при допитването до обществеността жалбоподателите не са представили доказателства, позволяващи да се обясни противоречието между представените при това допитване данни и изложените в точка 3.5 от регистрационното досие. Напротив, според обясненията на ECHA, които жалбоподателите не оспорват в подробности, представените от тях данни не са в съответствие с данните, посочени в доклада за безопасността на химичното вещество, приложен към представеното от жалбоподателите становище, в който се посочват много по-големи количества.

95      При тези обстоятелства не може Комисията да се упреква за това, че приема, че оценката на жалбоподателите относно обема на пазара за употребата на nPB като разтворител, представена от жалбоподателите в хода на допитването до обществеността, не може да постави под въпрос данните в точка 3.5 от регистрационното досие.

96      Този извод не се оспорва от довода на жалбоподателите, изведен от необходимостта да се запази полезният ефект на допитването до обществеността, предвидено в член 58, параграф 4 от Регламент № 1907/2006.

97      В тази разпоредба се предвижда, че ECHA кани всички заинтересовани страни да предоставят коментари в рамките на три месеца от датата на публикуване на препоръката ѝ, и по-специално за употребите, които следва да бъдат освободени от изискването за разрешаване.

98      Безспорно допитването до обществеността предвидено в член 58, параграф 4 от Регламент № 1907/2006, дава възможност на всички заинтересовани страни да представят релевантни данни. Следователно то позволява на заявителите да представят допълнителна информация относно употребите, които трябва да бъдат освободени от изискването за разрешаване. Целта на тази разпоредба обаче не е да позволи на заявителите при допитването до обществеността да се откажат от данните, посочени в регистрационните им досиета, без да обяснят по каква причина не са могли да ги актуализират своевременно, нито защо има различия между тези данни и представената при допитването до обществеността информация.

99      Всъщност в случая жалбоподателите пропускат не само да подкрепят с доказателства причините, поради които не са били в състояние да актуализират своевременно данните в регистрационното досие, но също и да обяснят несъответствията, от една страна, между данните, представени при допитването до обществеността, и тези, посочени в точка 3.5 от регистрационното досие, и от друга страна, между оценката, посочена в коментарите им, и данните в доклада за безопасността на химичното вещество, приложен към тях (вж. т. 94 по-горе).

100    При това положение следва да се отхвърли доводът на жалбоподателите, че тъй като данните в регистрационното досие са били противоречиви, Комисията е трябвало да придаде по-голямо значение на данните, представени от тях при допитването до обществеността. Всъщност такъв подход би довел до привилегироване на заявителите, които не отстраняват своевременно противоречивите данни в регистрационните си досиета.

101    С оглед на изложените по-горе съображения следва да се отхвърлят доводите на жалбоподателите, изведени от представената от тях информация при допитването до обществеността.

ii)    По информацията в писмото от 10 август2015 г.

102    Жалбоподателите твърдят, че Комисията не се е съобразила в достатъчна степен с информацията, изложена от тях в писмото им от 10 август 2015 г. В това писмо те излагат отново доводите, развити още при допитването до обществеността. Те изтъкват също, че ECHA използвала посочените в точка 3.5 от регистрационното досие данни, въпреки че имала съмнения относно тяхната надеждност.

103    Във връзка с това, първо, следва да се отбележи, че от писмото на Комисията от 18 септември 2015 г. се установява, че тя излага причините, поради които счита, че не следва да се използват данните, представени от жалбоподателите в писмото им от 10 август 2015 г. В този контекст Комисията посочва по-конкретно че регистрационното досие е главният източник за процедурата за определяне на приоритетите, че има несъответствия между данните в регистрационното досие, от една страна, и данните представени при допитването до обществеността, от друга страна, и че заявителите били длъжни да актуализират регистрационното досие. При това положение не би могло да се приеме, че Комисията не е взела предвид информацията в писмото от 10 август 2015 г.

104    На второ място, обратно на това, което жалбоподателите намекват, въз основа на факта, че след получаване на писмото на жалбоподателите от 10 август 2015 г. Комисията се допитва до ECHA относно съдържащата се в него информация и решава да се съобрази със становището на тази агенция, не може да се заключи, че Комисията не е направила свои собствени преценки. Още повече че такъв подход се вписва в логиката на Регламент № 1907/2006, който в съображение 78 предвижда, че ECHA предоставя насоки за приоритизиране на вещества, които да бъдат предмет на процедура по разрешаване, за да може решението да задоволява нуждите на обществото и да отразява научното знание и постижение. Няма никаква пречка, когато Комисията реши да се съобрази със становище на ECHA, да възпроизведе съдържанието му в отговора си до заинтересованите страни. Поради това, обратно на това, което жалбоподателите намекват, само наличието на такова възпроизвеждане не може да бъде основание за съмнение относно извършването от Комисията на собствени преценки.

105    На трето място, от факта, че Комисията не се е съгласила със становището на жалбоподателите и се е съобразила със становището на ECHA, не може да се направи извод, че Комисията не е взела предвид информацията, изложена в писмото от 10 август 2015 г.

106    На четвърто място, с оглед на съображенията, изложени в точки 75—101 по-горе, следва да се отбележи, че Комисията не допуска явна грешка в преценката, като приема, че следва да се използват данните в точка 3.5 от регистрационното досие.

107    Поради това доводите, изведени от писмото от 10 август 2015 г., трябва да се отхвърлят.

iii) По информацията в писмото от 4 февруари2016 г.

108    Жалбоподателите твърдят, че Комисията не се е съобразила в достатъчна степен с информацията, съдържаща се в писмото им от 4 февруари 2016 г. В това писмо те посочват, че са събрали данни относно количеството nPB, попадащо в областта на разрешаването, които показвали, че количеството било под 1 000 тона, и предлагат да предоставят резултатите от своето разследване при спазване на конфиденциалност.

109    Във връзка с това в началото трябва да се отбележи, че макар да може да се съжалява, че Комисията е пропуснала да отговори на писмото на жалбоподателите от 4 февруари 2016 г., все пак от това не може да се направи извод, че тя не е взела предвид съдържащата се в него информация. Всъщност, както се установява от представените от Комисията документи, след получаването на това писмо тя се е допитала до ECHA относно съдържащата се в него информация.

110    На второ място, по изложените по-горе в точки 104 и 105 причини от факта, че Комисията се е допитала до ECHA и е решила да се съобрази със становището на тази агенция, не може да се направи извод, че тя не е направила свои собствени преценки, и от факта, че Комисията не възприема становището на жалбоподателите, а се съобразява със становището на ECHA, също не може да се заключи, че тя е пренебрегнала съдържащата се в писмото от 4 февруари 2016 г. информация.

111    На трето място, следва да се провери дали Комисията допуска явна грешка в преценката, като използва данните, посочени в точка 3.5 от регистрационно досие, въпреки съдържащата се в писмото от 4 февруари 2016 г. информация.

112    На първо място, като се вземат предвид съображенията, изложени по-горе в точки 75—100, следва да се припомни, че заявителят има задължението да актуализира своевременно данните в регистрационното досие.

113    На второ място, следва да се отбележи, че в Регламент № 1907/2006 не е предвидена изрично възможност за заявителя да представи данни след допитването до обществеността, предвидено в член 58, параграф 4 от Регламент № 1907/2006. Следователно единствено при изключителни обстоятелства би могло да се предвиди задължение за Комисията при представянето на информация след допитването до обществеността да се отклони от данните, посочени от заявител в регистрационното досие.

114    На трето място, следва да се отбележи, че жалбоподателите не излагат никакви доводи, за да докажат, че не са били в състояние да актуализират своевременно данните в регистрационното досие.

115    На четвърто място, налага се изводът, че изложението на жалбоподателите в писмото им от 4 февруари 2016 г. са твърде абстрактни и в тях нищо не обяснява разминаването между посочените в точка 3.5 от регистрационното досие данни и данните в това писмо.

116    При тези обстоятелства Комисията не може да бъде упреквана за това, че се е основала на данните, посочени в точка 3.5 от регистрационното досие, а не на тези, представени от жалбоподателите в писмото им от 4 февруари 2016 г.

117    Поради това доводите, изведени от писмото от 4 февруари 2016 г., трябва да се отхвърлят.

iv)    По информацията в писмото от 3 октомври 2016 г.

118    Жалбоподателите твърдят, че Комисията не се е съобразила в достатъчна степен с информацията, представена от тях в писмото им от 3 октомври 2016 г. В това писмо те посочват, че единственият друг заявител за употреби, които не са междинни, се е отказал от регистрацията си, че показанията на другите cъзаявители били единствено относно междинни употреби, че те оставали единствените заявители, които да дадат информация относно количествата nPB, относима за преценката на критерия за количество, попадащо в областта на разрешаването, и следователно те разполагали с информация, която позволявала да се установи, че количеството nPB, попадащо в областта на разрешаването, било по-малко от 1 000 тона годишно.

119    В това отношение следва да се отбележи, че макар от представените от Комисията доказателства да се установява, че след като получава писмото на жалбоподателите от 3 октомври 2016 г., тя се допитва до ECHA във връзка с това, от нейните обяснения се подразбира, че преди да получи отговора на ECHA, тя не е направила задълбочено проучване по въпроса относно възможността съдържащата се в това писмо информация да постави под въпрос направената от ECHA преценка на количеството nPB, попадащо в приложното поле на разрешението. Комисията обаче получава този отговор на 22 декември 2016 г., тоест след становището на комитета по регулиране (вж. т. 16, 18 и 19 по-горе).

120    В този контекст обаче в началото следва да се припомни също, че в Регламент № 1907/2006 няма изрично предвидена възможност за заявител да представи данни след допитването до обществеността предвидено в член 58, параграф 4 от Регламент № 1907/2006 (вж. т. 113 по-горе), че задължение на заявителя е да актуализира своевременно данните в регистрационното досие (вж. т. 75—100 по-горе) и че жалбоподателите не излагат никакъв довод, с който да докажат, че не са били в състояние да актуализират своевременно данните в регистрационното досие.

121    На второ място, следва да се отбележи, че изложението на жалбоподателите в писмото им от 4 февруари 2016 г. са твърде абстрактни и по-конкретно в тях няма нищо, което да позволява да се обясни разминаването между данните в точка 3.5 от регистрационното досие и тези в посоченото писмо.

122    На трето място, следва да се отбележи, че с писмо от 15 ноември 2016 г., Комисията приканва жалбоподателите да се свържат с нея, за да определят дата за среща през ноември, за да могат да разискват по-задълбочено по данните, получени от жалбоподателите. От данните по делото обаче не се установява жалбоподателите да са се свързали с Комисията, за да определят дата за среща през ноември. Едва на 7 декември 2016 г., а именно деня в който комитетът по регулиране заседава, жалбоподателите се свързват с Комисията във връзка с това.

123    При тези обстоятелства Комисията не може да бъде упреквана за това, че се е основала на данните в точка 3.5 от регистрационното досие, за да оцени количеството nPB, попадащо в областта на разрешаването.

124    Поради това, дори ако трябва посочените в точка 119 по-горе факти да се квалифицират като допуснато от Комисията нарушение на принципа на добра администрация, такова нарушение изобщо не би се отразило на законосъобразността на обжалвания регламент.

125    От това следва, че доводите, изведени от писмото от 3 октомври 2016 г. а следователно и всички доводи на жалбоподателите, изведени от факта, че Комисията не се съобразила в достатъчна степен с информацията, предоставена ѝ от тях в хода на допитването до обществеността и в писмата им от 10 август 2015 г., 4 февруари и 3 октомври 2016 г., трябва да се отхвърлят.

126    С оглед на изложените по-горе съображения първото основание следва да се отхвърли.

2.      По първата част от четвъртото основание — нарушение на принципа на защита на оправданите правни очаквания

127    В първата част от четвъртото основание жалбоподателите изтъкват по същество, че Комисията е нарушила принципа на защита на оправданите правни очаквания, като е пропуснала да вземе предвид административните насоки на ECHA относно определянето на оценката според критерия за количеството по смисъла на член 58, параграф 3, буква в) от Регламент № 1907/2006.

128    Комисията, подкрепяна от ECHA, оспорва доводите на жалбоподателите.

129    На първо място, следва да се отхвърлят доводите, изложени в подкрепа на твърдението за нарушение на принципа на защита на оправданите правни очаквания. Достатъчно е във връзка с това да се отбележи, че Комисията не е обвързана от насоките на ECHA, изготвени с оглед на препоръката, която тя трябва да даде въз основа на член 58, параграф 3 от Регламент № 1907/2006. Всъщност тази препоръка е само за сведение и не обвързва Комисията. Следователно Комисията е могла да се отклони от административните насоки на ECHA относно посочената препоръка, без да наруши принципа на защита на оправданите правни очаквания.

130    На второ място, тъй като жалбоподателите изтъкват, че самата Комисия се позовава на административните насоки на ECHA, първо, следва да се отбележи, че когато Комисията решава да се съобрази с препоръка на ECHA и в тази препоръка агенцията се основава на методологията, изведена от нейните административни насоки, трябва да се счита, че с всеки довод, основан на факта, че съображенията на Комисията не са в съответствие с административните насоки на ECHA, се цели да се докаже наличието на грешка, опорочаваща доводите на Комисията.

131    Второ, следва да се посочи, че от обжалвания регламент не може да се направи извод, че Комисията не е спазила правилото в точка 5.2 от Ръководството относно приоритетите от 10 февруари 2014 г., че не следва да се вземат предвид количествата относно междинните употреби на nPB.

132    Трето, доколкото доводите на жалбоподателите се отнасят до избора на Комисията относно данните, които е използвала, следва да се отбележи, че в точка 4, първа алинея от Ръководството относно приоритетите от 10 февруари 2014 г. е посочено, че данните в регистрационното досие са главният източник на информация за процедурата за определяне на приоритетите. От друга страна, както се установява от бележка под линия 2 под точка 3 от посоченото ръководство, заявителите носят отговорност за точността на данните за регистрация.

133    Поради това макар в точка 4, първа алинея от това ръководство да се отбелязва, че друга информация, различна от данните в регистрационните досиета, също може да се използва като допълнителен източник на данни, това изобщо не е пречка при описаните по-горе в точки 59—125 обстоятелства Комисията да използва данните относно различните употреби на nPB, посочени в точка 3.5 от регистрационното досие, за определяне на количеството от това вещество попадащо в областта на разрешаването.

134    С оглед на това не може да се счита, че следваният от Комисията подход противоречи на указанията в Ръководството относно приоритетите от 10 февруари 2014 г.

135    С оглед на изложените по-горе съображения първата част от четвъртото основание следва да се отхвърли.

2.      По съображенията на Комисията, основани на групирането на nPB и на трихлоретилен

136    Жалбоподателите излагат и доводи, с които да оспорят съображенията на Комисията относно групирането на nPB и на трихлоретилен, вещество, което вече е включено в приложение XIV. От една страна, при излагане на третото основание те твърдят по-конкретно че в това отношение, Комисията е нарушила задължението за мотивиране и правото им на защита. От друга страна, при излагане на втората част от четвъртото основание те твърдят по-конкретно че съображенията на Комисията относно групирането не са в съответствие с принципа на защита на оправданите правни очаквания, тъй като Комисията не се е съобразила с указанията в административните насоки на ECHA.

1.      По третото основание — нарушение на задължението за мотивиране

137    На първо място, жалбоподателите твърдят, че Комисията не е изпълнила задължението си за мотивиране. В своето Ръководство относно приоритетите от 10 февруари 2014 г. ECHA указва, че когато са взети предвид фактори като групирането на вещества, които не са част от изрично посочените в член 58, параграф 3, първа алинея, букви а)—в) от Регламент № 1907/2006, причините, поради които съответното вещество кандидат трябва да се счита за приоритетно, трябва да бъдат посочени ясно. Съображението на Комисията относно групирането на nPB и на трихлоретилен обаче не било мотивирано в достатъчна степен. Мотивите не позволявали да се разберат причините, поради които nPB могло да се използва вместо трихлоретилен. Комисията не дала никаква оценка на реалните възможности за взаимозаменяемост на nPB и на трихлоретилен.

138    Комисията, подкрепяна от ECHA, оспорва доводите на жалбоподателите.

139    Когато става въпрос за мотивите на обжалвания регламент, както беше изложено по-горе в точки 45—55, следва не само да се държи сметка за мотивите, изложени в обжалвания регламент, но също и за тези, изложени в препоръката на ECHA, на която Комисията се е основала, и в документите, посочени в тази препоръка, както и мотивите, изложени в кореспонденцията между Комисията и жалбоподателите.

140    Следователно в настоящия контекст първо трябва да се вземат предвид съображения 1, 13 и 20 от обжалвания регламент (вж. т. 48 по-горе), както и препоръката на ECHA, приложението към нея и обществено достъпните документи на ECHA, към които препраща това приложение (вж. т. 49—51 по-горе).

141    Второ, що се касае до референтния документ относно nPB от 1 юли 2015 г., следва да се припомни, че от него се установява, че ECHA приема, че дори ако други вещества, включени в списъка на веществата кандидати, са получили по-високи оценки за приоритет от nPB по критериите по член 58, параграф 3, първа алинея, букви а)—в) от Регламент № 1907/2006, това вещество кандидат е приоритетно поради получената обща оценка 20/45 и поради съображения във връзка с групиране. Що се касае до критерия за групирането, ECHA посочва, че с оглед на информацията, дадена от индустрията, от една страна, по време на допитването до обществеността в рамките на процедурата, приключила с включването на nPB в списъка на веществата кандидати, и от друга страна, по време на допитването до обществеността по смисъла на член 58, параграф 4 от Регламент № 1907/2006, проведено в рамките на шестата процедура за определяне на приоритетите, nPB могло да се използва като заместител на трихлоретилен.

142    Трето, в документа от 1 юли 2015 г., съдържащ коментарите на заинтересованите страни и позоваване на отговорите по проекта за шеста препоръка с оглед на включването на nPB в приложение XIV, към който препращат приложение I към препоръката на ECHA и референтният документ от 1 юли 2015 г., са посочени коментари на заинтересовани страни, от които се установява, че производители и дистрибутори са позиционирали nPB на пазара като алтернатива на трихлоретилен.

143    Четвърто, в окончателните си резултати (вж. т. 10 по-горе), които тя актуализирала, вземайки предвид получените коментари по проекта за препоръка, ECHA посочва,че според предоставената от отрасъла информация nPB могло да се използва като заместител на трихлоретилен за обезмасляването с пара и за почистването на повърхности и че трихлоретилен вече бил включен в приложение XIV.

144    Пето, в писмото си до жалбоподателите от 18 септември 2015 г. Комисията не само споменава факта, че nPB може да се използва като заместител на трихлоретилен за обезмасляването с пара и за почистването на повърхности, но тя посочва също, че вече са депозирани заявления за разрешаване на трихлоретилен за употреби, сходни на тези, за които могло да се използва nPB. В това писмо Комисията посочва също, че съображения за групиране могли да бъдат основание вещество да се счита за приоритетно дори когато достигнатата от него обща оценка по отношение на критериите, изрично посочени в член 58, параграф 3, първа алинея, букви а)—в) от Регламент № 1907/2006, е много ниска. В приложението към това писмо Комисията посочва по-специално че „дори ако nPB беше получило много по-ниска обща оценка за приоритет, ECHA би могла да препоръча веществото въз основа на съображения във връзка с групирането“.

145    Обратно на това, което твърдят жалбоподателите, изложеното по-горе в точки 139—144 е достатъчно, за да позволи на жалбоподателите да оспорят пред съда на Съюза включването на nPB в приложение XIV, ако са смятали, че то е опорочено. По-конкретно, ако жалбоподателите наистина са смятали, че nPB не може да се счита за алтернатива на трихлоретилен за обезмасляване с пара и за почистване на повърхности, изложените в посочените точки мотиви са били достатъчни, за да им позволят да ги оспорят.

146    Поради това доводите, изложени в подкрепа на твърдението за нарушение на задължението за мотивиране, трябва да се отхвърлят.

147    На второ място, жалбоподателите твърдят, че не са били достатъчно информирани, за да могат да упражнят правото си на участие, предвидено в Регламент № 1907/2006, в хода на процедурата, приключила с приемането на обжалвания регламент, и да могат да защитят надлежно интересите си.

148    Комисията, подкрепяна от ECHA, оспорва доводите на жалбоподателите.

149    В това отношение следва да се отбележи, че от точка 2, седма алинея и от точка 6 от Ръководството относно приоритетите от 10 февруари 2014 г. следва, че възможната взаимозаменяемост между съответното вещество и други вещества, вече включени в приложение XIV или за които вече е препоръчано такова включване, е друг аспект, който трябва да се вземе предвид. Това обяснение и тези в документите, посочени в точки 141—144 по-горе, е позволявало на жалбоподателите да упражнят надлежно правата си.

150    Следователно този довод също трябва да се отхвърли.

151    На трето място, жалбоподателите твърдят, че Комисията не е имала право да се основе на съображения във връзка с групирането на nPB и трихлоретилен. Констатациите на Комисията относно алтернативния характер на тези вещества били напълно спекулативни и хипотетични. От тях не се установявало този аспект да е бил разгледан или проверен от Комисията. От друга страна, според тях, ако nPB действително се смятало за жизнеспособна алтернатива на трихлоретилен, продажбите му трябвало да започнат да нарастват през 2016 г., когато за трихлоретилен е въведено задължението за разрешаване. Търсенето на nPB обаче намаляло. Освен това в пледоариите си жалбоподателите също посочили, че в решение C(2018) 5057 окончателен на Комисията от 10 август 2018 г. относно разрешаването на трихлоретилен за някои употреби изрично се посочва, че що се отнася до употребата на това вещество при почистване на части от индустриални машини чрез обезмасляване с пара, не съществуват подходящи от гледна точка на техническата и икономическата им осъществимост алтернативни вещества или технологии.

152    Комисията, подкрепяна от ECHA, оспорва доводите на жалбоподателите.

153    В началото следва да се отбележи, че тези доводи на жалбоподателите не са изложени в подкрепа на твърдение за нарушение на задължението за мотивиране, което е съществено процесуално изискване (вж. т. 47 по-горе), а се отнасят до обосноваността на съображенията на Комисията.

154    Първо, жалбоподателите изтъкват, че съображенията на Комисията относно възможността nPB да замени трихлоретилен са спекулативни и хипотетични.

155    Този довод трябва да се отхвърли.

156    В този контекст следва да се припомни, че както се установява от съображение 77 от Регламент № 1907/2006, с оглед приложимостта и практичността, както за физическите, така и за юридическите лица, които следва да изготвят заявление и да предприемат съответните мерки за управление на риска, а също и за органите, които следва да обработват тези заявления за разрешаване, има ограничение на броя вещества, които а следва да бъдат предмет на процедура по разрешаване по едно и също време.

157    Поради това, когато Комисията решава, че вещество кандидат трябва да се включи в приложение XIV поради групирането с вещество, което вече е включено в него, тя не е длъжна да доказва надлежно, че такова заменяне вече е осъществено или неизбежно ще бъде направено. Достатъчно е тя да докаже наличието на потенциален риск от заменяне.

158    Второ, когато става въпрос да се установи дали Комисията е имала основание да смята, че съществува такъв потенциален риск от заменяне, следва да се отбележи, че отговорът на този въпрос предполага преценки на много сложни фактически елементи от научно и техническо естество, по отношение на които Комисията разполага с широко право на преценка. Според съдебната практика във връзка с това, контролът на Общия съд е ограничен. Поради това следва да се провери дали с доводите си жалбоподателите могат да установят, че Комисията е допуснала явна грешка в преценката, злоупотреба с власт или явно е превишила пределите на правото си на преценка (вж. в този смисъл решение от 21 юли 2011 г., Etimine, C‑15/10, EU:C:2011:504, т. 60 и цитираната съдебна практика).

159    Както се установява от референтния документ за nPB от 1 юли 2015 г., доводите във връзка с групирането на това вещество и на трихлоретилен се основават на информацията, предоставена от индустрията, според която nPB може да се използва като алтернатива на трихлоретилен за обезмасляване с пара и за почистване на повърхности. В този контекст следва да се припомни, че от една страна, от документа от 1 юли 2015 г., съдържащ коментарите на заинтересованите страни и позоваване на отговорите по проекта за шеста препоръка с оглед на включването на nPB в приложение XIV, се установява, че използването на nPB като заместител на трихлоретилен е предвидено от някои участници на пазара. От друга страна, от документа от 19 ноември 2011 г., съдържащ коментари относно предложението за идентифицирането на nPB като вещество, пораждащо сериозно безпокойство, и отговорите на тези коментари, се установява, че според някои участници на пазара nPB от години се използва за директно заместване на трихлоретилен за обезмасляването с пара и за почистването на повърхности.

160    С оглед на тези обстоятелства не може да се приеме, че изводът на Комисията за съществуването на риск от заместване на трихлоретилен с nPB за обезмасляването с пара и за почистването на повърхности е неправдоподобен.

161    Този извод не се поставя под въпрос от останалите доводи на жалбоподателите.

162    От една страна, въз основа само на факта, че продажбите на nPB не са се увеличили от момента на въвеждането на режим на разрешаване за трихлоретилен, а именно от 21 април 2016 г., не може да се установи явна грешка в преценката на Комисията относно критерия за групирането. По-конкретно, не може да се изключи тази липса на увеличаване да е следствие от факта, че с решение на ECHA от 19 декември 2012 г. nPB е идентифицирано като вещество кандидат, което може да бъде включено в приложение XIV.

163    От друга страна, обратно на това, което твърдят жалбоподателите, фактът, че в решението на Комисията от 10 август 2018 г. относно разрешаването на трихлоретилен за някои употреби се споменава, че що се отнася до употребата на това вещество при почистване на части от индустриални машини чрез обезмасляване с пара, не съществуват подходящи от гледна точка на техническата и икономическата им осъществимост алтернативни вещества или технологии (вж. т. 28 по-горе), не може да бъде доказателство за наличието на явна грешка в преценката, която се отразява на съображенията на Комисията, обосноваващи обжалвания регламент.

164    Тъй като жалбоподателите само изтъкват наличието на решението на Комисията от 10 август 2018 г. относно разрешаването на трихлоретилен за някои употреби, достатъчно е да се припомни, че обжалваният регламент е приет преди това решение и че законосъобразността на акт на Комисията следва да се преценява с оглед на информацията, с която е могла да разполага, когато го е приела (вж. в този смисъл решение от 10 юли 1986 г., Белгия/Комисия, 234/84, EU:C:1986:302, т. 16).

165    При всяко положение, тъй като доводите на жалбоподателите са изведени от наличието на разминаване между съображенията, на които се основава обжалваният регламент, от една страна, и съображенията, на които се основава решението на Комисията от 10 август 2018 г. относно разрешаването на трихлоретилен за някои употреби, от друга страна, следва да се отбележи, че това решение е прието на основание член 60, параграф 4 от Регламент № 1907/2006. Едно от предвидените в тази разпоредба изисквания е да няма „подходящи“ алтернативни вещества или технологии. Ето защо от това решение не може да се направи извод, че ако nPB не беше включен в приложение XIV, технически или икономически не би съществувал потенциален риск от заместване на трихлоретилен от nPB. Причината, поради която Комисията не е идентифицирала nPB като подходящо алтернативно вещество на трихлоретилен, може да бъде също и във факта, че тя приема, че не става въпрос за подходяща алтернатива, тъй като ставало въпрос за вещество, което към момента на приемането на разглежданото решение е било включено в приложение XIV.

166    Освен това следва да се отбележи, че решението на Комисията относно разрешаването на трихлоретилен за някои употреби, е прието повече от една година след приемането на обжалвания регламент, след процедура за разрешаване като предвидената в дял VII, глава 2 от Регламент № 1907/2006. Както се установява от член 62, параграф 4, буква д) от посочения регламент, заявлението за разрешение включва именно анализ на алтернативите, разглеждащ техните рискове и техническата и икономическата възможност за заместване, включително, ако е уместно, информация относно съответната научноизследователска и развойна дейност на заявителя. От друга страна, когато по силата на член 60, параграф 4 от Регламент № 1907/2006 се издава разрешение, Комисията трябва да провери именно дали не съществуват подходящи алтернативни вещества или технологии. Както се установява от член 60, параграф 5 от този регламент, когато оценява наличието на подходящи алтернативни вещества или технологии, Комисията взема предвид всички релевантни аспекти.

167    Ако в рамките на процедура, приключваща с приемането на решение за разрешаване на основание член 60, параграф 4 от Регламент № 1907/2006, се изисква Комисията да направи преценка за наличието подходящи алтернативни вещества или технологии, като вземе предвид всички релевантни аспекти, това не се изисква в рамките на процедура, приключваща с включването на вещество в приложение XIV (вж. т. 156 и 157 по-горе). От друга страна, в рамките на процедура за разрешаване Комисията разполага с конкретна информация във връзка с това, а именно представената ѝ от заявителя за разрешението, което не е винаги е така в рамките на процедура, приключваща с включването на вещество в посоченото приложение.

168    С оглед на тези съображения сам по себе си фактът, че в решението на Комисията от 10 август 2018 г., се посочва, че що се отнася до използването на това вещество при почистване на части от индустриални машини чрез обезмасляване с пара, не съществуват подходящи от гледна точка на техническата и икономическата им осъществимост алтернативни вещества или технологии, не може да бъде доказателство за наличието на явна грешка в преценката, която се отразява на доводите на Комисията, на които се основава обжалваният регламент.

169    С оглед на тези съображения следва да се отхвърлят и доводите, с които се цели да се оспори обосноваността на съображенията на Комисията относно групирането на nPB и на трихлоретилен, а при това положение и всички доводи, изложени в рамките на третото основание.

170    С оглед на изложените по-горе съображения третото основание следва да се отхвърли.

2.      По втората част от четвъртото основание — несъответствие на съображенията на Комисията относно групирането на принципа на защита на оправданите правни очаквания

171    Във втората част от четвъртото основание жалбоподателите изтъкват, че Комисията нарушава принципа на защита на оправданите правни очаквания, като се отклонява от административните насоки на ECHA относно определянето на приоритетни вещества кандидати. Комисията била длъжна да се съобразява с тези насоки при анализа на препоръките на ECHA. Те получили точни уверения относно факта, че в рамките на препоръката си ECHA ще прилага съображенията относно групирането на вещества, както са описани в Ръководството относно общия подход от 28 май 2010 г. Според това ръководство съображенията, свързани с групирането на вещества, които се вземат предвид за определяне на общия приоритет на дадено вещество, се отнасяли до друга форма на съответното вещество. Първо, не било възможно обаче да се идентифицира nPB като друга форма на трихлоретилен. Ставало въпрос за много различни вещества, които нямали никакво химическо сходство. Освен това нито ECHA, нито Комисията направили реален анализ за взаимозаменяемост. На последно място, количествата nPB не нараснали реално след включването на трихлоретилен в приложение XIV.

172    Комисията, подкрепяна от ECHA, оспорва доводите на жалбоподателите.

173    На първо място, следва да се припомни, че доводите, изложени в подкрепа на твърдение за нарушение на принципа на защита на оправданите правни очаквания, са неоснователни, тъй като Комисията не е обвързана от изготвените от ECHA насоки (вж. т. 129 по-горе).

174    На второ място, тъй като доводите на жалбоподателите са относно наличието на грешка, опорочаваща съображенията на Комисията, която решила да следва препоръката на ECHA (вж. т. 130 по-горе), следва да се отбележи, че в този контекст жалбоподателите само изтъкват, че съображенията на Комисията не са в съответствие с насоките на ECHA, изведени от Ръководството относно общия подход от 28 май 2010 г., въпреки че в писмото си от 18 септември 2015 г. Комисията се позовава на това ръководство. Налага се да се отбележи обаче, че в това писмо Комисията не се позовава на Ръководството относно общия подход от 28 май 2010 г., а на Ръководството относно приоритетите от 10 февруари 2014 г. От друга страна, следва да се отхвърли доводът на жалбоподателите, изведен от препращането в бележка под линия3 в приложението към това писмо и в референтния документ за nPB от 1 юли 2015 г. към Ръководството относно общия подход от 28 май 2010 г. В това отношение е достатъчно да се отбележи, че понастоящем хипервръзките в тези документи, на които се позовават жалбоподателите, не препращат към Ръководството относно общия подход от 28 май 2010 г., а към Ръководството относно приоритетите от 10 февруари 2014 г., и жалбоподателите не сочат никакъв довод, за да покажат, че целта, към която водят тези хипервръзки, е променена. Следователно доводът на жалбоподателите изхожда от грешната предпоставка, че Комисията и ECHA са се основали на Ръководството относно общия подход от 28 май 2010 г. В този контекст следва също да се отбележи, че според Ръководството относно приоритетите от 10 февруари 2014 г. съображенията относно групирането не са ограничени до различни форми на едно и също вещество, а могат също да вземат предвид потенциалната взаимозаменяемост.

175    С оглед на тези съображения следва да се отхвърлят доводите, че Комисията не е спазила административните насоки на ECHA.

176    На трето място, тъй като с доводите си, обобщени в точка 171 по-горе, жалбоподателите искат да докажат, че Комисията е нарушила задължението си за мотивиране или че нейните съображения относно групирането на nPB и на трихлоретилен са явно грешни, те следва да се отхвърлят като се препрати към изложените в точки 137—169 по-горе съображения.

177    На четвърто място, като се вземат предвид указанията, съдържащи се в Ръководството относно приоритетите от 10 февруари 2014 г., обратно на това, което твърдят жалбоподателите, не може да се счита, че те не са били достатъчно информирани, за да могат да упражнят правото си на участие, предвидено в Регламент № 1907/2006, в хода на процедурата, приключила с приемането на обжалвания регламент, и да защитят надлежно интересите си.

178    С оглед на изложените по-горе съображения втората част от четвъртото основание следва да се отхвърли.

3.      По шестото основание — нарушение на принципа на равно третиране и недопускане на дискриминация

179    Жалбоподателите изтъкват, че Комисията е нарушила принципа на равно третиране и недопускане на дискриминация.

180    В началото следва да се припомни, че според принципа на равно третиране и недопускане на дискриминация е забранено сходни положения да бъдат третирани различно или различни положения да бъдат третирани по един и същ начин, освен ако тази разлика в третирането не е обективно обоснована (решение от 28 юни 1990 г., Hoche, C‑174/89, EU:C:1990:270, т. 25).

181    Елементите, които характеризират различните положения и сходния им характер, трябва по-специално да бъдат определени и преценени с оглед на предмета и целта на акта на Съюза, който установява разглежданото различие. В този контекст трябва освен това да бъдат взети предвид принципите и целите в областта, към която се спада разглежданият акт (решение от 16 декември 2008 г. Arcelor Atlantique и Lorraine и др., C‑127/07, EU:C:2008:728, т. 26).

182    Разликата в третирането е обоснована, когато се основава на обективен и разумен критерий, т.е. когато е свързана с допустима от закона цел на съответната правна уредба и когато е съразмерна на целта на съответното третиране (решение от 16 декември 2008 г. Arcelor Atlantique и Lorraine и др., C‑127/07, EU:C:2008:728, т. 47).

183    На първо място, жалбоподателите твърдят, че в хода на шестата процедура за определяне на приоритетите оранжев миниум, оловен монооксид, петоловен тетраоксисулфат и триосновен оловен сулфат са получили по-високи общи оценки за приоритет от nPB за критериите по член 58, параграф 3, първа алинея, букви а)—в) от Регламент № 1907/2006. За разлика от nPB обаче тези вещества не са включени в приложение XIV, което е нарушение на принципа на равно третиране и недопускане на дискриминация.

184    Комисията, подкрепяна от ECHA, оспорва доводите на жалбоподателите.

185    В това отношение, първо, следва да се припомни, че в обжалвания регламент Комисията се основава на препоръката на ECHA, тоест на изводите на тази агенция, направени въз основа на резултатите от шестата процедура за определяне на приоритетите.

186    Второ, следва да се посочи, че от член 58, параграф 3, първа алинея от Регламент № 1907/2006 безспорно следва, че има три критерия, които трябва да се вземат предвид при определянето на реда на приоритет на веществата кандидати, направено от ECHA, а именно първият е относно устойчивите, биоакумулиращи и токсични вещества, както и относно много устойчивите и много биоакумулиращи вещества (буква а), вторият, относно тези с широко разпространена употреба (буква б), и третият, относно големината на произведените количества (буква в).

187    При все това също от член 58, параграф 3 от Регламент № 1907/2006 се установява, че посочените в точка 186 по-горе критерии не са единствените, които могат да се вземат предвид в този контекст. Наистина, от една страна, както се установява от използването на думата „обикновено“ в първа алинея от посочения параграф, трите изрично посочени критерия не представляват изчерпателен списък на всички критерии, които могат да се вземат предвид. От друга страна, както се установява от втора алинея, първо изречение от същия параграф, в този контекст трябва също да се вземе предвид капацитетът на ECHA да обработва заявленията в предвиденото време.

188    Трето, следва да се припомни, че Комисията има голяма свобода на преценка по отношение на критериите, които взема предвид при определяне на приоритета на различните вещества кандидати (вж. т. 158 по-горе). Не може обаче да се приеме, че като взема предвид критерия за групирането на nPB и на трихлоретилен, Комисията допуска явна грешка в преценката. Напротив, налага се констатацията, че целта на този критерий, който отчита потенциалната взаимозаменяемост на вещество кандидат с други вещества кандидати или с вещества, които вече са включени в приложение XIV, е да се следват принципите и да се постигнат целите на Регламент № 1907/2006. Наистина с него се цели да се избегне възможността вещества, кандидати за включване или вече включени в това приложение, да бъдат заместени, най-малко временно, от други вещества, самите те идентифицирани като пораждащи сериозно безпокойство. Той визира една от целите, преследвани от задължението за разрешение, а именно целта да се заместят постепенно веществата, пораждащи сериозно безпокойство, с други подходящи вещества или технологии (член 55 от Регламент № 1907/2006).

189    Поради това само с довода на жалбоподателите, изведен от факта, че оранжевият миниум, оловният монооксид, петоловния тетраоксисулфат и триосновния оловен сулфат са получили по-високи общи оценки за приоритет от nPB за критериите по член 58, параграф 3, първа алинея, букви а)—в) от Регламент № 1907/2006, не може да се докаже нарушаване от страна на Комисията на принципа на равно третиране и недопускане на дискриминация.

190    Четвърто, тъй като в шестото основание жалбоподателите излагат доводи, с които искат да оспорят съображенията, обосновали извода на Комисията за наличие на потенциален риск от заместването на трихлоретилен с nPB, те следва да се отхвърлят с препращане към изложените по-горе в точки 136—169 съображения.

191    Пето, следва да се разгледа доводът на жалбоподателите, че значението, което Комисията придава на критерия за групиране, е прекомерно спрямо това на изрично посочените в член 58, параграф 3, първа алинея, букви а)—в) от Регламент № 1907/2006 критерии.

192    В началото следва да се отбележи, че в писмото си от 18 септември 2015 г. Комисията посочва, че критерият за групиране е основание nPB да се счита за приоритетно вещество кандидат за включване в приложение XIV дори ако общата оценка за приоритет за критериите в член 58, параграф 3, първа алинея, букви а)—в) от посочения регламент е много ниска. Този довод на Комисията не се отнася единствено до хипотезата на обща оценка 20/45, но също и за случая, в който nPB би достигнало оценка за приоритет само 17/45. Наистина, от една страна, следва да се отбележи, че в това писмо Комисията първо се произнася по доводите на жалбоподателите, с които искат да докажат, че nPB е трябвало да получи оценка 17/45, а не 20/45, и въвежда съображенията си относно групирането със словосъчетанието „освен това“ (furthermore), от което може да се направи извод, че става въпрос за довод, валиден, независимо от това дали nPB е трябвало да получи оценка 17/45 или 20/45. От друга страна, налага се да се отбележи, че посочването от Комисията на „много ниска оценка“ включва оценка 17/45 и дори някои по-ниски от нея оценки. В този контекст следва да се подчертае, че в рамките на шестата процедура за определяне на приоритетите вещества кандидати, достигнали оценка само 1/45 са включени в приложение XIV по съображения, свързани с групирането, като фталатите, посочени в окончателните резултати на ECHA (вж. т. 10 по-горе).

193    Когато става въпрос за доводите на жалбоподателите, следва да се посочи, че те само твърдят, че за други вещества като оранжев миниум, оловен монооксид, петоловен тетраоксисулфат и триосновен оловен сулфат също има съображения за групиране.

194    От една страна, от окончателните резултати на ECHA (вж. т. 10 по-горе), които са актуализирани, като са взети предвид коментарите, получени по проекта на препоръката, обаче се установява, че за оранжев миниум, оловен монооксид, петоловен тетраоксисулфат и триосновен оловен сулфат наличието на потенциален риск тези вещества да бъдат използвани като алтернатива на други вещества кандидати или други вещества, включени вече в приложение XIV, не изглежда толкова очевидно.

195    От друга страна, както отбелязва Комисията, без това да се оспорва от жалбоподателите, употребите на nPB са ограничени и поради това предвидимият обем на работата, произтичаща от прогнозираното количество заявления за разрешение бил по-малък за nPB отколкото за сходните вещества, които не били включени в приложение XIV и имали по-разнообразни употреби.

196    От друга страна, не може да се приеме, че подходът на Комисията е непоследователен, тъй като тя е включила в приложение XIV вещества кандидати, които са достигнали общи оценки за приоритет за критериите, посочени в член 58, параграф 3, първа алинея от Регламент № 1907/2006, определено по-ниски от оценка 17/45.

197    При тези обстоятелства не може да се приеме, че Комисията е нарушила принципа на равно третиране и недопускане на дискриминация, като е решила да включи nPB в приложение XIV, а не оранжевия миниум, оловния монооксид, петоловния тетраоксисулфат и триосновения оловен сулфат, които са достигнали по-високи оценки за приоритет от достигнатата от nPB. В случая няма значение дали е трябвало nPB да получи оценка за приоритет 20/45 или 17/45 за критериите, посочени в член 58, параграф 3, първа алинея, букви а)—в) от Регламент № 1907/2006.

198    На второ място, жалбоподателите изтъкват, че ако nPB беше получило общата оценка за приоритет 17/45 за критериите, посочени в член 58, параграф 3, първа алинея, букви а)—в) от Регламент № 1907/2006, то би достигнало същата обща оценка като антимоно-оловно жълто. Следователно nPB, което е включено в приложение XIV, и антимоно-оловно жълто, което не е включено в посоченото приложение, са третирани по различен начин, макар да са били в сходни положения.

199    Комисията, подкрепяна от ECHA, оспорва доводите на жалбоподателите.

200    Във връзка с това, първо, следва да се отбележи, че съображения относно критерия групиране безспорно има както в референтния документ за nPB от 1 юли 2015 г., така и в референтния документ за антимоно-оловно жълто от1 юли 2015 г.

201    При все това се налага да се отбележи, че както беше изложено в точки 153—160 по-горе, по отношение на nPB Комисията е разполагала с информация, че това вещество може да се използва като заместител на трихлоретилен за обезмасляването с пара и за почистването на повърхности. Така в референтния документ за nPB от 1 юли 2015 г. е посочено, че според представените по време на допитването до обществеността коментари това вещество може да се използва като заместител на трихлоретилен за някои от неговите употреби. В референтния документ за антимоно-оловно жълто от 1 юли 2015 г. обаче е посочено, че въз основа на наличната информация взаимозаменяемостта на антимоно-оловно жълто и друго вещество кандидат изглеждала малко вероятна поради различията във физико-химичните им свойства.

202    От друга страна, тъй като в рамките на шестото основание жалбоподателите излагат доводи, с които искат да оспорят съображенията, на които се основава заключението на Комисията, че има потенциален риск трихлоретилен да бъде заменен с nPB, те трябва да се отхвърлят по съображенията, изложени по-горе в точки 136—178.

203    Поради това, дори в случай че nPB и антимоно-оловно жълто е трябвало да получат една и съща обща оценка за приоритет за критериите, посочени в член 58, параграф 3, първа алинея от Регламент № 1907/2006, а именно оценка 17/45, с изложените от жалбоподателите доводи не може да се установи, че Комисията е нарушила принципа на равно третиране и недопускане на дискриминация, като е включила nPB в приложение XIV, а не е включила антимоно-оловно жълто.

204    Второ, при всяко положение следва да се припомни, че според препоръката на ECHA, на която се основава Комисията, е трябвало на nPB да бъде дадена обща оценка за приоритет 20/45 за критериите, посочени в член 58, параграф 3, първа алинея, букви а)—в) от Регламент № 1907/2006. Както беше посочено по-горе в точки 41—135, изложените от жалбоподателите доводи не могат да поставят под въпрос този извод. Следователно различното третиране на nPB и на антимоно-оловно жълто е обосновано и от техните общи оценки за приоритет.

205    С оглед на изложените по-горе съображения шестото основание следва да се отхвърли.

4.      По третата част от четвъртото основание — липса на възможност за жалбоподателите да очакват, с оглед на дадената на nPB обща оценка за приоритет, че това вещество ще бъде счетено за приоритетно

206    В рамките на третата част от четвъртото основание жалбоподателите изтъкват, че с оглед на общата оценка за приоритет 20/45 за критериите, посочени в член 58, параграф 3, първа алинея, букви а)—в) от Регламент № 1907/2006, която nPB е получило, или на оценката 17/45, която то би трябвало да достигне с оглед на административните насоки на ECHA, те не са могли да очакват, че nPB ще бъде включено в приложение XIV. Дори оценката 20/45 била по-ниска от оценките, дадени на повечето вещества, изследвани в хода на шестата процедура за определяне на приоритетите. Вещества, достигнали оценки 23/45 или 28/45 не били препоръчани за включване, тъй като други вещества имали по-висока степен на приоритет. От друга страна, вещество достигнало оценка 17/20, оценка, каквато nPB трябвало да достигне според жалбоподателите, ако Комисията не беше допуснала грешка при преценката на критерия относно количеството, не би трябвало нито да бъде препоръчвано от ECHA, нито да бъде включено от Комисията в посоченото приложение.

207    Комисията, подкрепяня от ECHA, оспорва доводите на жалбоподателите.

208    На първо място, тъй като доводите на жалбоподателите са изложени в подкрепа на твърдение за нарушение на принципа на защита на оправданите правни очаквания, следва да се припомни, като се направи препращане към съображенията, изложени в точка 129 по-горе, че Комисията не е обвързана нито от административните насоки на ECHA, нито от нейните препоръки и поради това в случая следва да се изключи всякакво нарушение на принципа на защита на оправданите правни очаквания.

209    На второ място, тъй като жалбоподателите изтъкват, че самата Комисия се позовава на административните насоки на ECHA, първо, следва да се припомни, че когато Комисията реши да следва препоръката на ECHA и в препоръката тази агенция се основава на методология, изведена от нейните административни насоки, доводи, че съображенията на Комисията не са в съответствие с административните насоки на ECHA, трябва да се считат за доводи, с които се цели да се докаже наличието на грешка, опорочаваща доводите на Комисията (вж. т. 130 по-горе).

210    Второ, обратно на това, което намекват жалбоподателите, трябва да се отбележи, че въз основа на Ръководството относно приоритетите от 10 февруари 2014 г. не може да се заключи, че само оценката за приоритет за критериите, посочени в член 58, параграф 3, първа алинея, букви а)—в) от Регламент № 1907/2006, е определяща за решението за включване на вещество кандидат в приложение XIV или че други критерии като критерия за групиране няма да може да се вземат предвид в този контекст. Напротив, в точка 6 от посоченото ръководство ясно се указва, че за да се определи редът на приоритет на веществата кандидати, критерият за групирането с други вещества кандидати или с вещества, вече включени в приложение XIV, може също да се вземе предвид.

211    С оглед на изложените по-горе съображения, следва да се отхвърли и третата част от четвъртото основание и поради това четвъртото основание в неговата цялост, независимо от това дали nPB е трябвало да получи обща оценка за приоритет 20/45 по критериите, посочени в член 58, параграф 3, първа алинея, букви а)—в) от Регламент № 1907/2006, както приема Комисията, или 17/45, както твърдят жалбоподателите.

5.      По второто основание — нарушение на член 55 от Регламент № 1907/2006, несъобразяване с целта за конкурентоспособност и нарушение на правото на жалбоподателите на свободна стопанска инициатива и търговия, и по петото основание — нарушение на принципа на пропорционалност

212    В рамките на второто основание жалбоподателите твърдят, че обжалваният регламент не е в съответствие с член 55 от Регламент № 1907/2006, че противоречи на целта за конкурентоспособност на посочения регламент и пречи на правото им на свободна търговия. В рамките на петото основание те твърдят, че обжалваният регламент не е в съответствие с принципа на пропорционалност.

213    Първо ще бъдат разгледани доводите на жалбоподателите относно несъответствието на обжалвания регламент с член 55 от Регламент № 1907/2006, както и с целта за конкурентоспособност на същия регламент. На второ място ще бъдат разгледани доводите на жалбоподателите, изложени в подкрепа на твърдение за нарушение на правото им да търгуват свободно и на принципа на пропорционалност.

1.      По нарушението на член 55 на Регламент № 1907/2006 и несъобразяването с целта за конкурентоспособност, преследвана с този регламент

214    В рамките на второто основание жалбоподателите твърдят, че обжалваният регламент не е в съответствие с член 55 от Регламент № 1907/2006, тъй като не гарантира доброто функциониране на вътрешния пазар.

215    Комисията, подкрепяна от ECHA, оспорва доводите на жалбоподателите.

216    В това отношение, на първо място, следва да се припомни, че по силата на член 1, параграф 1 от Регламент № 1907/2006 целта на посочения регламент е да гарантира високо ниво на защита на здравето на човека и околната среда, включително насърчаването на алтернативни методи за оценка на опасности от вещества, както и свободното движение на вещества на вътрешния пазар и в същото време подобряване конкурентоспособността и иновацията.

217    Член 55 от Регламент№ 1907/2006, озаглавен „Цел на разрешаването и съображения за заместване“, гласи:

„Целта на този дял е да гарантира безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар, като едновременно с това гарантира, че рискът от веществата, пораждащи сериозно безпокойство, е правилно контролиран и че тези вещества постепенно са заменени с подходящи алтернативни вещества или технологии, когато това е икономически и технически надеждно. За тази цел всички производители, вносители и потребители надолу по веригата, кандидатстващи за разрешения, анализират наличието на алтернативи и вземат предвид техните рискове, техническата и икономическата възможност за заместване“.

218    Въз основа на тези разпоредби не може да се заключи, че включването в приложение XIV на веществата кандидати, които трябва да се считат за приоритетни, противоречи на разпоредбите на Регламент № 1907/2006 или на преследваните с него цели.

219    На второ място, трябва да се отбележи, че както изрично посочват жалбоподателите в писмените си изложения, причината, поради която те считат, че включването на nPB в приложение XIV не съответства на член 55 от Регламент № 1907/2006 и на преследваната с този регламент цел за конкурентоспособност, е, че според тях не е следвало nPB да се счита за приоритетно вещество кандидат.

220    В този контекст, първо, жалбоподателите препращат към доводите си относно съображенията на Комисията във връзка с групирането на nPB и на трихлоретилен. Тези доводи обаче вече бяха разгледани и отхвърлени по-горе в точки 136—178.

221    Второ, жалбоподателите твърдят, че не е следвало nPB да получи обща оценка за приоритет 20/45 за критериите, посочени в член 58, параграф 3, първа алинея, букви а)—в) от Регламент № 1907/2006, а само 17/45. В това отношение, от една страна, следва да се припомни, че както вече беше отбелязано по-горе в точки 41—135, изложените от жалбоподателите доводи не могат да поставят под въпрос извода на Комисията, че според използваната от ECHA методология общата оценка за nPB би трябвало да бъде 20/45. От друга страна и при всяко положение, както беше посочено по-горе в точки 179—211, дори ако е трябвало nPB да получи оценка само 17/45, с доводите, които жалбоподателите излагат, не може да се установи, че съображенията, на които Комисията основава решението си за включване на nPB в приложение XIV, са очевидно грешни.

222    С оглед на тези съображения следва да се отхвърлят доводите на жалбоподателите, изложени в подкрепа на твърдение за нарушение на член 55 от Регламент № 1907/2006 и на целта за конкурентоспособност на този регламент.

2.      По нарушението на правото на жалбоподателите да търгуват свободно и на принципа на пропорционалност

223    В рамките на второто основание жалбоподателите твърдят, че като включва nPB в приложение XIV, при положение че то не отговаря на критериите за приоритет, Комисията нарушава правото им на свободна стопанска инициатива и търговия, закрепено в член 16 от Хартата на основните права и признато за общ принцип на правото на Съюза. В рамките на петото основание те твърдят, че Комисията е нарушила принципа на пропорционалност. На първо място, обжалваният регламент излизал извън рамките на подходящото и необходимото за постигането на целите, преследвани с определянето на приоритетни вещества с оглед на включването им в приложение XIV. Целта на определянето на реда на приоритет на веществата кандидати била да се изберат веществата, пораждащи сериозно безпокойство, които трябва да се включат в приложение XIV като приоритетни вещества. В хода на шестата процедура за определяне на приоритетите обаче nPB не показало висок приоритет. На второ място, обжалваният регламент не бил най-малко ограничителната мярка, която Комисията могла да използва. Според жалбоподателите Комисията могла, на първо място, да поиска от ECHA да преразгледа препоръката си в светлината на предоставената жалбоподателите информация и на второ място, да реши да не включва nPB в приложение XIV въпреки препоръката на ECHA и да отложи включването на това вещество в посоченото приложение.

224    Комисията, подкрепяна от ECHA, оспорва доводите на жалбоподателите.

225    В това отношение, на първо място следва, да се припомни, че по силата на член 16 от Хартата на основните права свободата на стопанска инициатива и на търговията се признава в съответствие с правото на Съюза и на националните законодателства и практики. Това право обаче не е абсолютен прерогатив, а трябва да се разглежда във връзка със своята обществена функция. Наистина, както следва от член 52, параграф 1 от Хартата на основните права, ограничения на упражняването на това право могат да бъдат налагани само ако действително отговарят на признати от Съюза цели от общ интерес или на необходимостта да се защитят правата и свободите на други хора и при спазване на принципа на пропорционалност (вж. в този смисъл решение от 17 март 2016 г., Zoofachhandel Züpke и др./Комисия, T‑817/14, EU:T:2016:157, т. 126).

226    На второ място, следва да се отбележи, че с доводите си жалбоподателите не оспорват възможността приоритетни вещества кандидати да се включват в приложение XIV въз основа на член 58 от Регламент № 1907/2006. Те само твърдят, че от една страна, включването на nPB в посоченото приложение XIV е преждевременно, тъй като това вещество не било приоритетно, и от друга страна, преждевременното му включване в разглежданото приложение ограничило несъразмерно правото им на свободна стопанска инициатива и търговия.

227    На трето място, що се касае до доводите на жалбоподателите, с които искат да докажат, че включването на nPB в приложение XIV е било преждевременно, достатъчно е да се отбележи, че това са доводи, които вече бяха разгледани и отхвърлени по-горе в точки 219—221.

228    С оглед на изложените по-горе съображения следва да се отхвърлят и доводите на жалбоподателите, изложени в подкрепа на твърдението за нарушение на правото им на свободна стопанска инициатива и търговия и на принципа на пропорционалност, а следователно и второто и петото основание изцяло.

229    Следователно нито едно от повдигнатите от жалбоподателите основания не е относимо. В този контекст следва да се уточни, че дори ако е трябвало общата оценка за nPB да бъде само 17/45, съображенията на Комисията, основани на групирането на nPB и на трихлоретилен, са могли да обосноват обжалвания регламент.

230    С оглед на всички изложени по-горе съображения жалбата следва да се отхвърли.

 По съдебните разноски

231    Съгласно член 134, параграф 1 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. Съгласно член 138, параграф 3 от Процедурния правилник Общият съд може да реши встъпила страна, различна от посочените в параграфи 1 и 2 от този член, да понесе направените от нея съдебни разноски. Тъй като жалбоподателите са загубили делото, те трябва да бъдат осъдени да заплатят съдебните разноски в съответствие с искането на Комисията. ECHA понася направените от нея съдебни разноски.

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (пети състав)

реши:

1)      Отхвърля жалбата.

2)      ICL-IP Terneuzen, BV и ICL Europe Coöperatief UA понасят собствените си съдебни разноски и разноските, направени от Европейската комисия.

3)      Европейската агенция по химикали (ECHA) понася собствените си съдебни разноски.

Gratsias

Labucka

Dittrich

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 20 септември 2019 година.

Подписи


*      Език на производството: английски.