Language of document :

Talan väckt den 16 november 2012 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-142/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna B. Cambier och A. Paternostre)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut angående sökandens ansökan enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna om att sökanden ska anses ha drabbats av yrkessjukdom, där kommissionen beslutat att sökanden ska anses ha drabbats av permanent partiell invaliditet om 20 procent, att konsolideringen ska anses ha inträffat den 25 februari 2010 och att ersättning ska utgå för ideell och ekonomisk skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förklara att kommissionen är ansvarig för den oskäliga tidsutdräkten och de olika fel som begåtts av kommissionen eller kommissionens organ i samband med handläggningen av sökandens ansökan enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna om att sökanden ska anses ha drabbats av yrkessjukdom,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 11 januari och den 7 augusti 2012,

förplikta kommissionen att till sökanden och dennes familj betala 100 000 euro som ersättning för den ideella skada som sökanden lidit oberoende av sjukdomen,

förklara att kommissionen är ansvarig för de olika fel som begåtts av kommissionen och kommissionens organ och som bidragit till sjukdomens uppkomst och försämring, samt följaktligen förplikta kommissionen att till sökanden betala 1 798 650 euro som ersättning för ekonomisk skada och 145 850 euro som ersättning för ideell skada jämte diverse utlägg. Det totala beloppet må minskas med 268 679,44 euro med anledning av vad som redan betalats till sökanden enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna,

förplikta kommissionen att betala dröjsmålsränta med tolv procent på samtliga ovannämnda belopp från och med november 2004, det vill säga den dag då beslut hade kunnat fattas angående sökandens ansökan enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________