Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 29 април 2016 г. — Pedersen/Комисия

(Дело F-144/12)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 26, 26.1.2013 г., стр. 77.