Language of document : ECLI:EU:F:2016:195

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

2 päivänä elokuuta 2016

Asia F-146/12

Anne Mommer

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Muissa eläkejärjestelmissä saavutettujen eläkeoikeuksien siirtäminen unionin eläkejärjestelmään – Hyvitettäviä palvelusvuosia koskeva ehdotus – Toimi, joka ei ole virkamiehelle vastainen – Selvästi perusteeton kanne

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Anne Mommer vaatii virkamiestuomioistuinta lähinnä kumoamaan Euroopan komission 16.2.2012 tekemän päätöksen, jolla tämä väitetysti vahvisti lopullisesti kantajan hakemuksesta Euroopan unionin eläkejärjestelmässä hyvitettävien palvelusvuosien lukumäärän, joka on seurausta hänen muissa eläkejärjestelmissä ennen unionin palveluksessa aloittamista saavuttamien eläkeoikeuksien siirtämisestä.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Henkilöstökanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Käsite – Ehdotus palvelusvuosien hyvittämisestä ennen unionin palvelukseen tuloa saavutettujen eläkeoikeuksien siirtämiseksi unionin järjestelmään ei ole virkamiehelle vastainen toimi

(Henkilöstösääntöjen 91 artiklan 1 kohta)

Palvelusvuosien hyvittämistä koskevalla ehdotuksella, joka annetaan tiedoksi virkamiehen toisessa eläkejärjestelmässä saavuttamien eläkeoikeuksien siirtämiseksi Euroopan unionin järjestelmään, ei ole sitovia oikeusvaikutuksia, jotka vaikuttavat suoraan ja välittömästi sen, jolle se on osoitettu, oikeusasemaan muuttaen tämän oikeusasemaa selvästi. Näin ollen sitä ei voida määritellä henkilöstösääntöjen 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi virkamiehelle vastaiseksi toimeksi.

(ks. 18 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: tuomio 13.10.2015, komissio v. Verile ja Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, 50, 52, 53 ja 73 kohta); tuomio 13.10.2015, komissio v. Cocchi ja Falcione (T-103/13 P, EU:T:2015:777, 65 kohta) ja tuomio 13.10.2015, Teughels v. komissio (T-131/14 P, EU:T:2015:778, 69 kohta)