Language of document : ECLI:EU:F:2016:195

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE
(prvá komora)

z 2. augusta 2016

Vec F‑146/12

Anne Mommer

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Prevod práv na dôchodok nadobudnutých v iných systémoch dôchodkového zabezpečenia do systému dôchodkového zabezpečenia Únie – Návrh na započítanie odpracovaných rokov – Akt nespôsobujúci ujmu – Zjavná neprípustnosť žaloby“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, ktorou Anne Mommer navrhuje zrušenie rozhodnutia zo 16. februára 2012, ktorým Európska komisia na jej žiadosť definitívne stanovila počet odpracovaných rokov započítaných do systému dôchodkového zabezpečenia Únie vyplývajúci z prevodu práv na dôchodok, ktoré nadobudla v iných systémoch dôchodkového zabezpečenia pred vstupom do služieb Únie

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Žaloby úradníkov – Akt spôsobujúci ujmu – Pojem – Návrh na započítanie odpracovaných rokov na účely prevodu práv na dôchodok do systému dôchodkového zabezpečenia Únie nadobudnutých pred vstupom do služieb Únie – Vylúčenie

(Služobný poriadok úradníkov, článok 91 ods. 1)

Návrh na započítanie odpracovaných rokov oznámený úradníkovi na jeho žiadosť na účely prevodu práv na dôchodok nadobudnutých v inom systéme do systému dôchodkového zabezpečenia Európskej únie nemá záväzné právne účinky priamo a bezprostredne ovplyvňujúce právne postavenie svojho adresáta tým, že podstatným spôsobom mení jeho právne postavenie. Nemožno ho teda považovať za akt spôsobujúci ujmu v zmysle článku 91 ods. 1 služobného poriadku.

(pozri bod 18)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: rozsudky z 13. októbra 2015, Komisia/Verile a Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, bod 73; Komisia/Cocchi a Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, bod 65, a Teughels/Komisia, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, bod 69