Language of document : ECLI:EU:F:2016:195

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL (första avdelningen)

den 2 augusti 2016

Mål F-146/12

Anne Mommer

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt andra pensionssystem – Förslag till tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår – Rättsakt som inte går någon emot – Uppenbart att talan ska avvisas”

Saken:      Talan väckt med stöd av artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Anne Mommer har yrkat, i första hand, ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut av den 16 februari 2012 om slutgiltigt fastställande, på Anne Mommers begäran, av det antal pensionsgrundande tjänsteår som hon får tillgodoräkna sig i Europeiska unionens pensionssystem till följd av överföringen av pensionsrättigheter som hon hade förvärvat enligt andra pensionssystem före tjänstetillträdet i unionen.

Avgörande:      Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan tas upp till prövning. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

Talan väckt av tjänstemän – Rättsakt som går någon emot – Begrepp – Förslag till tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår i syfte att till unionen överföra pensionsrättigheter som förvärvats före tjänstetillträdet i unionen – Omfattas inte

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 91.1)

Ett förslag till tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår, vilket på en tjänstemans begäran meddelats denne i syfte att det ska ske en överföring till Europeiska unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats i ett annat system, har inga bindande rättsverkningar som direkt och omedelbart innebär att mottagarens rättsställning klart påverkas. Det kan således inte anses utgöra en akt som går någon emot i den mening som avses i artikel 91.1 i tjänsteföreskrifterna.

(se punkt 18)

Hänvisning till

Tribunalen: domar av den 13 oktober 2015, kommissionen/Verile och Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punkt 73, kommission/Cocchi och Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, punkt 65, och Teughels/kommissionen, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punkt 69