Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 28 lipca 2011 r. - ZZ przeciwko Radzie

(Sprawa F-75/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.N. Louis, E. Marchal i S. Orlandi)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AST 7 w ramach postępowania w sprawie awansów za 2007 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 18 kwietnia 2011 r. o oddaleniu zażalenia skarżącego na decyzję o nieawansowaniu go do grupy zaszeregowania AST 7 w ramach postępowania w sprawie awansów za 2007 r.;

w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AST 7 w ramach postępowania w sprawie awansów za 2007 r.;

obciążenie Rady kosztami postępowania.

____________