Language of document :

Жалба, подадена на 28 юли 2011 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-74/11)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: S. Rodriguez, A. Blot и C. Bernard-Glanz, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на Органа, упълномощен да сключва договори за назначаване, което прекратява договора за наемане за неопределено време на жалбоподателя.

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда на публичната служба:

Да отмени решението на Органа, упълномощен да сключва договори за назначаване, което прекратява договора за наемане за неопределено време на жалбоподателя, както и, доколкото е необходимо, решението, с което се отхвърля подадената по административен ред жалба;

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________