Language of document :

Sag anlagt den 1. august 2011 - ZZ mod Europa-Kommissionen

(Sag F-76/11)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat R. Guarino)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afslaget på sagsøgerens ansøgning om udbetaling af udlandstillæg

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen af 29. april 2011 annulleres.

Det fastslås følgelig, at sagsøgeren har ret til udlandstillæg som omhandlet i artikel 4 i bilag VII til tjenestemandsvedtægten.

Europa-Kommissionen tilpligtes at udbetale det omhandlede tillæg med virkning fra den 16. august 2010, hvor sagsøgeren tiltrådte tjenesten med tillæg af morarenter for hver måned, indtil betaling sker.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________