Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 1 sierpnia 2011 r. - ZZ przeciwko Radzie

(Sprawa F-77/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat M. Velardo)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w celu wykonania wyroku w sprawie F-53/08, nieprzyznającej stronie skarżącej awansu do grupy zaszeregowania AST 7 w ramach postępowania w sprawie awansów za 2007 r. oraz żądanie naprawienia szkody, jaką miała ponieść strona skarżąca.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora generalnego Dyrekcji Generalnej A Personel i Administracja Rady Unii Europejskiej z dnia 1 października 2010 r. wydanej w celu wykonania wyroku z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie F-53/08 i nieprzyznającej stronie skarżącej awansu do grupy zaszeregowania AST 7 w ramach postępowania w sprawie awansów za 2007 r.;

zasądzenie od Rady na rzecz strony skarżącej naprawienia szkody i zadośćuczynienia za krzywdę;

zasądzenie od Rady odsetek i odsetek za zwłokę w wysokości 6,75% za wyrządzoną szkodę i krzywdę;

obciążenie Rady kosztami postępowania.

____________