Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 26 lutego 2013 r. – Bojc Golob przeciwko Komisji

(Sprawa F-74/11)1

(Służba publiczna – Członek personelu kontraktowego – Umowa na czas nieokreślony – Rozwiązanie)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Aleksandra Bojc Golob (Domžale, Słowenia) (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Blot i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: G. Berscheid i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna – Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów o rozwiązaniu zawartej ze skarżącą umowy o pracę na czas nieokreślony.Sentencja wyrokuSkarga zostaje w części odrzucona i w pozostałym zakresie oddalona.Aleksandra Bojc Golob pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.