Language of document : ECLI:EU:F:2013:22

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 26. februára 2013

Vec F‑74/11

Aleksandra Bojc Golob

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Zmluvný zamestnanec – Zmluva na dobu neurčitú – Výpoveď“

Predmet :      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou A. Bojc Golob navrhuje zrušiť rozhodnutie orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy Európskej komisie (ďalej len „OOUPZ“) z 30. septembra 2010 o ukončení jej pracovnej zmluvy na dobu neurčitú, a v prípade potreby zrušiť rozhodnutie OOUPZ z 13. apríla 2011, ktorým sa zamietla sťažnosť podaná 20. decembra 2010 na základe článku 90 ods. 2 služobného poriadku úradníkov Európskej únie (ďalej len „služobný poriadok“)

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobkyňa znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Komisie.

Abstrakt

1.      Žaloby úradníkov – Dôvody – Neexistencia alebo nedostatok odôvodnenia – Dôvod odlišujúci sa od dôvodu týkajúceho sa materiálnej zákonnosti

(Článok 296 ZFEÚ)

2.      Úradníci – Bezpečnosť a ochrana zdravia – Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP – Smernica 1999/70 – Pôsobnosť –Pracovná zmluva na dobu určitú vo verejnom sektore – Začlenenie – Pracovná zmluva na dobu neurčitú – Vylúčenie

(Smernica Rady 1999/70, príloha, doložka 1)

3.      Úradníci – Zmluvní zamestnanci – Bezpečnosť a ochrana zdravia – Stabilita zamestnania – Cieľ bez záväznej povahy – Výpoveď zmluvy na dobu neurčitú – Prípustnosť

[Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 47 písm. c) bod i)]

1.      Preskúmanie existencie a rozsahu odôvodnenia rozhodnutia Komisie spadá do preskúmania podstatných formálnych náležitostí, a teda formálnej zákonnosti tohto rozhodnutia. Je potrebné ho odlíšiť od preskúmania dôvodnosti dôvodov tohto rozhodnutia, ktoré spadá do preskúmania jeho materiálnej zákonnosti.

(pozri bod 31)

Odkaz:

Súdny dvor: 2. apríla 1998, Komisia/Sytraval a Brink’s Francúzsko, C‑367/95 P, bod 67

Súd prvého stupňa: 18. januára 2005, Confédération nationale du Crédit mutuel/Komisia, T‑93/02, bod 67

2.      Cieľom rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorá tvorí prílohu smernice 1999/70 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP je, na jednej strane, zvýšiť kvalitu práce na dobu určitú zabezpečením uplatňovania zásady nediskriminácie a, na druhej strane, vytvoriť rámec na zamedzovanie zneužívania vyplývajúceho z využívania opakovaného uzatvárania pracovných zmlúv a pracovnoprávnych vzťahov na dobu určitú.

Smernica 1999/70 a rámcová dohoda sa tak majú uplatňovať na zmluvy a pracovnoprávne vzťahy na dobu určitú uzatvorené s administratívou a inými organizáciami verejného sektora a ich cieľom je stanoviť rámec pre opakované uzatváranie pracovných zmlúv na dobu určitú, ktoré sa považujú za potenciálny zdroj zneužívania na úkor pracovníkov. Naproti tomu, smernica a rámcová dohoda nie sú relevantné na posúdenie situácie osôb, ktoré uzatvorili zmluvu na dobu neurčitú.

(pozri body 38 – 40)

Odkaz:

Súdny dvor: 4. júla 2006, Adeneler a i., C‑212/04, body 54 a 63

3.      Hoci je stabilita zamestnania chápaná ako hlavný prvok ochrany zamestnancov, nepredstavuje všeobecnú zásadu práva, so zreteľom na ktorú možno posudzovať zákonnosť aktu inštitúcie. Túto zásadu preto nemožno vykladať tak, že zakazuje inštitúcii ukončiť zmluvu na dobu neurčitú v súlade s článkom 47 písm. c), i) podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie.

(pozri body 42 a 43)

Odkaz:

Súdny dvor: 22. novembra 2005, Mangold, C‑144/04, bod 64