Language of document : ECLI:EU:F:2012:173

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(трети състав)

5 декември 2012 година

Дело F‑76/11

Diana Grazyte

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Възнаграждение — Надбавка за експатриране — Условие, предвидено в член 4, параграф 1, буква б) от приложение VII към Правилника — Десетгодишен референтен период — Начален момент — Краен момент — Изключване на периодите на служба в международна организация — Прилагане по аналогия на разпоредбите на член 4, параграф 1, буква а) от приложение VII към Правилника“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим по отношение на Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от него, с която г‑жа Grazyte по същество иска отмяна на решение на Службата за управление и плащания по индивидуални права (PMO) от 25 август 2010 г., с което на жалбоподателката е отказано изплащането на надбавка за експатриране

Решение: Отхвърля жалбата. Жалбоподателката понася собствените си съдебни разноски и е осъдена да заплати съдебните разноски, направени от Европейската комисия.

Резюме

1.      Искове, предявени от длъжностни лица — Неограничена компетентност — Спорове от финансов характер по смисъла на член 91, параграф 1 от Правилника — Понятие — Иск за осъждане на институция да заплаща надбавка за експатриране — Включване

(член 91, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Искове, предявени от длъжностни лица — Неограничена компетентност — Спорове от финансов характер по смисъла на член 91, параграф 1 от Правилника — Понятие — Иск за осъждане на институция да заплаща надбавка за експатриране — Включване

(член 4, параграф 1, буква б) от приложение VII към Правилника за длъжностните лица; член 21 от Условията за работа на другите служители)

3.      Длъжностни лица — Възнаграждение — Надбавка за експатриране — Условия за предоставяне — Срочно нает служител, гражданин на държавата членка по месторабота — Обичайно местоживеене през референтния период извън тази държава — Изключване на периодите на служба за държава или международна организация

(член 4, параграф 1, буква б) от приложение VII към Правилника за длъжностните лица; член 21 от Условията за работа на другите служители)

1.      Искане за осъждане на институция да заплаща надбавка за експатриране ведно с компенсаторна лихва трябва да се разглежда като искане с предмет, еднакъв с този на искането, което води до сезиране на Съда на публичната служба с решение на Службата за управление и плащания по индивидуални права, с което тя отказва на заинтересованото лице изплащането на надбавка за експатриране, тъй като в споровете от финансов характер, въз основа на неограничената компетентност, която има по силата на член 91, параграф 1 от Правилника, на съда на Съюза е възложена задачата да даде пълно решение на споровете, с които е сезиран, т.е. да се произнесе именно по всички права и задължения на служителя, освен ако не върне на съответната институция дадена част от решението за изпълнение под негов контрол, при определени от него точни условия.

(вж. точка 25)

Позоваване на:

Съд — 18 декември 2007 г., Weißenfels/Парламент, C‑135/06 P, точка 67

2.      Разпоредбите на член 4, параграф 1, буква б) от приложение VII към Правилника трябва да се тълкуват в смисъл, че когато едно лице, което иска да получава надбавката за експатриране, е работило за няколко различни агенции, датата, на която изтича референтният период, е датата, на която това лице постъпва на служба в съответната агенция, така както е предвидена в договора за срочно нает служител, въз основа на който се иска получаване на надбавката за експатриране.

(вж. точка 46)

Позоваване на:

Съд — 24 януари 2008 г., Adam/Комисия, C‑211/06 P, точки 38 и 39

3.      Когато става въпрос за предвидения в член 4, параграф 1, буква б) от приложение VII към Правилника референтен период, по аналогия с разпоредбите на член 4, параграф 1, буква а) от приложение VII към Правилника периодите, през които дадено лице е работило за държава или международна организация, не трябва да се вземат предвид, което означава, че работата в служба на държава или международна организация не лишава съответното лице от правото да получава надбавката за експатриране, но началният момент на референтния период трябва да се премести съответно, за да се провери, че то действително е прекарало десет години извън европейската територия на държавата, чийто гражданин е или е било, без през тези десет години да е работило за държава или международна организация.

В член 4, параграф 1, буква б) от приложение VII към Правилника няма никакво указание, което да позволява да се твърди, че за определянето на началния момент на референтния период не следва да се изключват периодите на работа за сметка на държава или международна организация.

(вж. точки 50 и 51)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — 25 септември 2007 г., Cavallaro/Комисия, F‑108/05, точка 74