Language of document : ECLI:EU:F:2012:173

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(třetí senát)

5. prosince 2012

Věc F‑76/11

Diana Grazyte

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Odměna – Příspěvek za práci v zahraničí – Podmínka stanovená čl. 4 odst. 1 písm. b) přílohy VII služebního řádu – Desetileté referenční období – Počátek – Uplynutí – Neutralizace doby služby vykonávané pro mezinárodní organizaci – Použití ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. a) přílohy VII služebního řádu per analogiam“

Předmět: Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se D. Grazyte v podstatě domáhá zrušení rozhodnutí Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků ze dne 25. srpna 2010, které žalobkyni nepřiznalo nárok na příspěvek za práci v zahraničí.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Žalobkyně ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada nákladů řízení vynaložených Komisí.

Shrnutí

1.      Žaloby úředníků – Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci – Spory majetkoprávní povahy ve smyslu čl. 91 odst. 1 služebního řádu – Pojem – Žaloba směřující k uložení povinnosti orgánu zaplatit příspěvek za práci v zahraničí – Zahrnutí

(Služební řád, čl. 91 odst. 1)

2.      Úředníci – Žaloby úředníků – Pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci – Spory majetkoprávní povahy ve smyslu čl. 91 odst. 1 služebního řádu – Pojem – Žaloba směřující k uložení povinnosti orgánu zaplatit příspěvek za práci v zahraničí – Zahrnutí

[Služební řád, příloha VII, čl. 4 odst. 1 písm. b); pracovní řád ostatních zaměstnanců, článek 21]

3.      Úředníci – Odměňování – Příspěvek za práci v zahraničí – Podmínky pro přiznání – Dočasný zaměstnanec, který je státním příslušníkem členského státu, v němž vykonává službu – Obvyklé bydliště mimo tento stát v referenčním období – Určení počátku uvedeného období – Neutralizace dob služby vykonávané pro stát či mezinárodní organizaci

[Služební řád, příloha VII, čl. 4 odst. 1 písm. b); pracovní řád ostatních zaměstnanců, článek 21]

1.      Návrhová žádání směřující k uložení povinnosti orgánu zaplatit příspěvek za práci v zahraničí, jakož i úroky z prodlení, je třeba považovat za žádání mající týž předmět jako žádání, jimiž je Soudu pro veřejnou službu předloženo rozhodnutí Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků nepřiznat dotyčné příspěvek za práci v zahraničí, neboť ve sporech majetkoprávní povahy pravomoc soudního přezkumu v plné jurisdikci přiznaná soudu Společenství v čl. 91 odst. 1 služebního řádu jej pověřuje úplným rozhodnutím o sporech, které mu byly předloženy, tedy zejména rozhodnutím o všech právech a povinnostech zaměstnance, s výjimkou výkonu části rozsudku ze strany dotčeného orgánu za přesných podmínek, které soud stanoví, a pod jeho dohledem.

(viz bod 25)

Odkazy:

Soudní dvůr: 18. prosince 2007, Weißenfels v. Parlament, C‑135/06 P, bod 67

2.      Ustanovení čl. 4 odst. 1 písm. b) přílohy VII služebního řádu musí být vykládána v tom smyslu, že jestliže osoba, která žádá o příspěvek za práci v zahraničí, pracovala pro několik různých agentur, je datem uplynutí referenčního období datum, k němuž tato osoba nastoupila do služebního poměru u dotyčné agentury, stanovené ve smlouvě o uzavření dočasného pracovního poměru, na jejímž základě je žádáno o přiznání příspěvku za práci v zahraničí.

(viz bod 46)

Odkazy:

Soudní dvůr: 24. ledna 2008, Adam v. Komise, C‑211/06 P, body 38 a 39

3.      Pokud jde o referenční období podle čl. 4 odst. 1 písm. b) přílohy VII služebního řádu, analogicky s ustanoveními čl. 4 odst. 1 písm. a) přílohy VII služebního řádu je třeba neutralizovat dobu služby, již osoba vykonávala pro stát či mezinárodní organizaci, což znamená, že výkon služby pro stát či mezinárodní organizaci nezbavuje dotyčnou osobu nároku na příspěvek za práci v zahraničí, ale že začátek referenčního období musí být odsunut, za účelem ověření, že tato osoba skutečně strávila deset let mimo evropské území státu, jehož je nebo byla státním příslušníkem, a po těchto deset let nepracovala ve službách státu či mezinárodní organizace.

Článek 4 odst. 1 písm. b) přílohy VII služebního řádu neobsahuje žádný údaj, na jehož základě by bylo možné tvrdit, že pro účely určení počátečního data referenčního období nedošlo k neutralizaci doby služby vykonávané pro stát či mezinárodní organizaci.

(viz body 50 a 51)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 25. září 2007, Cavallaro v. Komise, F‑108/05, bod 74