Language of document : ECLI:EU:F:2012:173

ERUOOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(kolmas koda)

5. detsember 2012

Kohtuasi F‑76/11

Diana Grazyte

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Töötasu – Kodumaalt lahkumise toetus – Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punktiga b ette nähtud tingimus – Kümneaastane võrdlusperiood – Tähtaja algus – Tähtaja lõpp – Rahvusvahelises organisatsioonis töötatud perioodide neutraliseerimine – Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punkti a sätete kohaldamine analoogia alusel

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega D. Grazyte palub sisuliselt tühistada individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti (PMO) 25. augusti 2010. aasta otsuse, millega keelduti hagejale kodumaalt lahkumise toetuse maksmisest.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Jätta hageja kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnike hagid – Täielik pädevus – Rahaline vaidlus personalieeskirjade artikli 91 lõike 1 tähenduses – Mõiste – Hagi, mille eesmärk on kohustada institutsiooni maksma kodumaalt lahkumise toetust – Hõlmamine

(Personalieeskirjad, artikli 91 lõige 1)

2.      Ametnikud – Ametnike hagid – Täielik pädevus – Rahaline vaidlus personalieeskirjade artikli 91 lõike 1 tähenduses – Mõiste – Hagi, mille eesmärk on kohustada institutsiooni maksma kodumaalt lahkumise toetust – Hõlmamine

(Personalieeskirjad, VII lisa artikli 4 lõike 1 punkt b; muude teenistujate teenistustingimused, artikkel 21)

3.      Ametnikud – Töötasu – Kodumaalt lahkumise toetus – Saamise tingimused – Ajutine teenistuja, kel on teenistuskohaliikmesriigi kodakondsus – Võrdlusperioodil alaline elukoht väljaspool seda riiki – Selle perioodi alguse kindlaksmääramine – Riigi teenistuses või rahvusvahelises organisatsioonis töötatud perioodide neutraliseerimine

(Personalieeskirjad, VII lisa artikli 4 lõike 1 punkt b; muude teenistujate teenistustingimused, artikkel 21)

1.      Nõudeid, mille eesmärk on kohustada institutsiooni maksma kodumaalt lahkumise toetust ja tasandusintresse, tuleb pidada sellisteks, millel on sama ese nõuetega, millega tegelikult antakse Avaliku Teenistuse Kohtu menetlusse individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti otsus asjaomasele isikule kodumaalt lahkumise toetust mitte maksta, kuna rahalistes vaidlustes personalieeskirjade artikli 91 lõikest 1 ühenduse kohtule tulenev täielik pädevus annab nimetatud kohtule volitused lahendada lõplikult tema menetluses olevad vaidlused ehk teisisõnu otsustada kõigi teenistuja õiguste ja kohustuste üle, välja arvatud juhul, kui selline kohtuotsuse osa jäetakse asjaomase institutsiooni kontrolli alla täitmiseks tingimustel, mis on kohtuotsuses täpselt määratletud.

(vt punkt 25)

Viide:

Euroopa Kohus: 18. detsember 2007, kohtuasi C‑135/06 P: Weißenfels vs. parlament (punkt 67).

2.      Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punkti b sätteid tuleb tõlgendada nii, et kui isik, kes taotleb kodumaalt lahkumise toetust, töötas mitmes eraldiseisvas agentuuris, siis kuupäev, mil võrdlusperiood lõppeb, on kuupäev, mil asjaomane isik asjaomasesse agentuuri tööle asus, nagu on ette nähtud ajutise teenistuja lepingus, mille alusel kodumaalt lahkumise toetust taotleti.

(vt punkt 46)

Viide:

Euroopa Kohus: 24. jaanuar 2008, kohtuasi C‑211/06 P: Adam vs. komisjon (punktid 38 ja 39).

3.      Mis puudutab personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punktis b ette nähtud võrdlusperioodi, siis analoogia alusel personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punktiga a tuleb riigi teenistuses või rahvusvahelises organisatsioonis töötatud perioodid neutraliseerida, mis tähendab, et asjaolu, et asjaomane isik tegi tööd riigi teenistuses või rahvusvahelises organisatsioonis, ei võta temalt õigust saada kodumaalt lahkumise toetust, vaid et võrdlusperioodi algus tuleb sellevõrra rohkem edasi lükata, et kontrollida, et asjaomane isik tõesti elas kümne aasta jooksul alaliselt väljaspool selle riigi Euroopas asuvat territooriumi, mille kodanik ta on või oli, töötamata selle kümne aasta jooksul riigi või rahvusvahelise organisatsiooni teenistuses.

Personalieeskirjade VII lisa artikli 4 lõike 1 punkt b ei sisalda mingit viidet, mis annaks alust väita, et võrdlusperioodi alguse kindlaksmääramiseks ei pea neutraliseerima riigi teenistuses või rahvusvahelises organisatsioonis töötatud perioode.

(vt punktid 50 ja 51)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 25. september 2007, kohtuasi F‑108/05: Cavallaro vs. komisjon (punkt 74).