Language of document : ECLI:EU:F:2012:152

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera a treia)

14 noiembrie 2012

Cauza F‑75/11

Vincent Bouillez

împotriva

Consiliului Uniunii Europene

„Funcție publică – Funcționari – Promovare – Exercițiul de promovare 2007 – Refuzul promovării – Anulare – Măsuri de executare – Nouă analiză comparativă a meritelor – Analiză comparativă a meritelor funcționarilor din grupul de funcții AST în funcție de cariera lor”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a din acesta, prin care domnul Bouillez solicită, în esență, anularea deciziei de a nu îl promova la gradul AST 7 pentru exercițiul de promovare 2007, adoptată de Consiliu la 1 octombrie 2010 în urma unei noi analize comparative a meritelor, efectuată în temeiul Hotărârii Tribunalului din 5 mai 2010, Bouillez și alții/Consiliul, F‑53/08 (denumită în continuare „Hotărârea din 5 mai 2010”)

Decizia: Respinge acțiunea. Consiliul suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte un sfert din cheltuielile de judecată efectuate de domnul Bouillez. Reclamantul suportă trei sferturi din propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Promovare – Analiză comparativă a meritelor – Modalități – Puterea de apreciere a administrației – Limite – Respectarea principiului egalității de tratament – Necesitatea unei analize efectuate de autoritatea împuternicită să facă numiri privind totalitatea funcționarilor promovabili

(Statutul funcționarilor, art. 45)

2.      Funcționari – Promovare – Analiză comparativă a meritelor – Modalități – Funcționari din grupa de funcții AST – Analiză diferită în funcție de carieră

(Statutul funcționarilor, art. 45; anexa XIII, art. 10)

3.      Funcționari – Promovare – Analiză comparativă a meritelor – Puterea de apreciere a administrației – Elemente care pot fi luate în considerare

[Statutul funcționarilor, art. 45 alin. (1)]

4.      Funcționari – Promovare – Analiză comparativă a meritelor – Puterea de apreciere a administrației – Control jurisdicțional – Limite

(Statutul funcționarilor, art. 45)

1.      Articolul 45 din statut, care impune autorității împuternicite să facă numiri să realizeze o analiză comparativă a meritelor funcționarilor care au vocație la promovare, presupune că o astfel de analiză vizează toți funcționarii promovabili, indiferent de atribuțiile pe care le au. Astfel, o asemenea cerință este atât expresia principiului egalității de tratament a funcționarilor, cât și a celui privind vocația lor la carieră.

Or, deși legiuitorul statutar a intenționat fuzionarea într‑un grup de funcții unic totalitatea administratorilor, indiferent dacă au atribuții lingvistice sau de alte tipuri, revine autorității menționate obligația de a efectua o analiză comparativă unică a meritelor tuturor administratorilor promovabili de același grad.

(a se vedea punctele 33 și 34)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 15 decembrie 2010, Almeida Campos și alții/Consiliul, F‑14/09, punctele 31 și 35 și jurisprudența citată

2.      În ceea ce privește funcționarii din grupa de funcții AST, articolul 10 din anexa XIII la statut prevede, pentru a determina numărul de posturi vacante pentru fiecare grad, coeficienți de multiplicare de referință diferiți în funcție de carieră.

Întrucât administrația trebuie să se conformeze acestor coeficienți, în mod întemeiat autoritatea împuternicită să facă numiri efectuează analize comparative distincte ale meritelor funcționarilor AST în funcție de cariere.

În această privință, comparația, în raport cu exercițiul de promovare, a meritelor funcționarilor AST în funcție de carieră nu încalcă articolul 45 din statut din moment ce articolul 10 din anexa XIII din statut derogă, în calitate de lege specială, de la dispozițiile generale din statut.

(a se vedea punctele 35-37)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 10 noiembrie 2011, Juvyns/Consiliul, F‑20/09, punctele 42 și 43

3.      În vederea examinării comparative a meritelor care trebuie luate în considerare în cadrul unei decizii de promovare prevăzute la articolul 45 din statut, autoritatea împuternicită să facă numiri dispune de o largă putere de apreciere.

Astfel, articolul 45 alineatul (1) din statut lasă instituțiilor o anumită libertate în ceea ce privește elementele de fapt care trebuie luate în considerare în vederea efectuării examinării comparative a meritelor funcționarilor promovabili întrucât, cu privire la acest aspect, nu întocmește o listă exhaustivă. Astfel, articolul 45 alineatul (1) din statut precizează, prin utilizarea expresiei „în mod special”, cele trei elemente de fapt principale care trebuie în mod obligatoriu luate în considerare cu ocazia analizei comparative a meritelor. Acesta nu exclude însă luarea în considerare a altor elemente de fapt care pot de asemenea să constituie o indicație a meritelor funcționarilor promovabili. Această concluzie nu este repusă în discuție prin faptul că, în materie de promovare, autoritatea împuternicită să facă numiri nu poate lua în considerare vârsta candidaților și vechimea lor în grad sau în serviciu decât cu titlu subsidiar, respectiv în caz de egalitate a meritelor între funcționarii promovabili sub aspectul celor trei elemente vizate expres la articolul 45 alineatul (1) din statut. Astfel, nici vârsta, nici vechimea nu pot prin ele însele să ofere o indicație privind meritele candidaților la promovare. Din acest motiv, nu pot fi luate în considerare decât pentru departajarea candidaților cu merite echivalente.

În continuare, administrația beneficiază de o largă putere de apreciere cu privire la importanța pe care o acordă fiecăruia dintre cele trei criterii prevăzute la articolul 45 alineatul (1) din statut, dispozițiile acestuia neexcluzând posibilitatea unei ponderări a lor.

(a se vedea punctele 56-58)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 15 septembrie 2005, Casini/Comisia, T‑132/03, punctul 52 și jurisprudența citată

Tribunalul Funcției Publice: 24 martie 2011, Canga Fano/Consiliul, F‑104/09, punctul 68, care face obiectul unui recurs pendinte la Tribunalul Uniunii Europene, cauza T‑281/11 P; 28 septembrie 2011, AC/Consiliul, F‑9/10, punctul 25 și jurisprudența citată

4.      Puterea de apreciere recunoscută administrației este limitată totuși prin necesitatea de a efectua o analiză comparativă a meritelor funcționarilor cu atenție și imparțialitate, în interesul serviciului și în conformitate cu principiul egalității de tratament. În practică, această analiză trebuie să fie realizată pe bază de egalitate și pe baza unor surse de informații și de date comparabile.

Controlul instanței trebuie să se limiteze la problema dacă, ținând seama de diferitele considerații care au stat la baza aprecierii administrației, aceasta s‑a menținut în limite care nu pot fi criticate și nu și‑a exercitat puterea în mod vădit eronat.

Astfel, nu revine Tribunalului obligația de a efectua o reexaminare detaliată a dosarelor candidaților promovabili în scopul de a se asigura că ajunge la aceeași concluzie precum autoritatea împuternicită să facă numiri, întrucât, dacă ar proceda astfel, ar ieși din cadrul controlului de legalitate care îi este specific, substituind aprecierea autorității menționate cu propria apreciere privind meritele candidaților promovabili.

În plus, Tribunalul nu poate substitui aprecierea autorității împuternicite să facă numiri cu propria apreciere privind calificările și meritele funcționarilor, iar o anulare pentru eroare vădită de apreciere este posibilă numai dacă reiese din înscrisurile din dosar că autoritatea menționată a depășit limitele marjei sale de apreciere.

(a se vedea punctele 59-62)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: Casini/Comisia, citată anterior, punctul 52 și jurisprudența citată

Tribunalul Funcției Publice: AC/Consiliul, citată anterior, punctele 14 și 23; 13 decembrie 2011, Stols/Consiliul, F‑51/08 RENV, punctele 37 și 38