Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 3. novembrī iesniedza Fővárosi Törvényszék (Ungārija) – Apollo Tyres (Hungary) Kft./Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter

(Lieta C-575/20)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Fővárosi Törvényszék

Pamatlietas puses

Prasītājs: Apollo Tyres (Hungary) Kft.

Atbildētājs: Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvu 2003/87/EK 1 , it īpaši tās I pielikuma 3. punktu, var interpretēt tādējādi, ka, pieņemot lēmumu par attiecīgajā iekārtā veiktās kurināmā sadedzināšanas iekļaušanu Savienības siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ES ETS), iekārtas kopējās nominālās siltuma jaudas noteikšanu ietekmē apstāklis, ka ierīce, kas ir minētās iekārtas daļa, darbojas ar ierobežojumu (un šis apstāklis ir apstiprināts)?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV 2003, L 275, 32. lpp.).