Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 4. novembrī iesniedza Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugāle) – NM, NR, BA, XN, FA/Sata Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA

(Lieta C-578/20)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Pamatlietas puses

Prasītāji: NM, NR, BA, XN, FA

Atbildētāja: Sata Air Açores – Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA

Prejudiciālie jautājumi

Vai aviosabiedrības gaisa kuģu tehniskās apkopes darbinieku streiks ir jāuzskata par ārkārtēju apstākli Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 5. panta 3. punkta izpratnē, ja aviosabiedrība nesekmīgi rīkoja sanāksmes un veica pārrunas, lai mēģinātu streiku atcelt?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1.lpp.).