Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugalia) w dniu 4 listopada 2020 r. – NM, NR, BA, XN, FA / Sata Air Açores - Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos SA

(Sprawa C-578/20)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: NM, NR, BA, XN, FA

Strona pozwana: Sata Air Açores - Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos SA

Pytanie prejudycjalne

Czy strajk pracowników obsługi technicznej statków powietrznych danego przewoźnika lotniczego należy uznać za nadzwyczajną okoliczność w rozumieniu art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 261/20041 w sytuacji, gdy ów przewoźnik lotniczy przystąpił do spotkań i negocjacji w celu odwołania [zakończenia] strajku, czego jednak nie udało mu się osiągnąć?

____________

1 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91, Dz.U. 2004, L 46, s. 1.