Language of document :

Преюдициално запитване от Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Румъния), постъпило на 5 ноември 2020 г. — SC Cridar Cons SRL/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

(Дело C-582/20)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Страни в главното производство

Жалбоподател: SC Cridar Cons SRL

Ответници: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

Преюдициални въпроси

Трябва ли Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 и член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба, която позволява на данъчните органи, след като издадат акт за установяване на задължения, с който се отказва признаването на правото на приспадане на ДДС за получени доставки, да спрат разглеждането на жалбата по административен ред до приключването на наказателно производство, което би могло да предостави допълнителни обективни данни за участието на данъчнозадълженото лице в данъчната измама?

Може ли отговорът на Съда на Европейския съюз на предходния въпрос да бъде различен, ако по време на спирането на разглеждането на жалбата по административен ред данъчнозадълженото лице може да се възползва от временни мерки за спиране на последиците от отказа на правото на приспадане на ДДС?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, глава 9, том 3, стр. 7.